Mac Cam

Câu chuy?n van hóa: M?c c?m

Th? là m?t h?c k? dã trôi qua. Ch? còn vài tháng chuong trình l?p 10 cu s? khép 
l?i d? thay vào chuong trình c?i cách d?u tiên c?a c?p III. Có m?t
cái gì dó bu?n bu?n, bâng khuâng nhu s?p vinh bi?t m?t ngu?i b?n.

V?i tôi, m?i bài là m?t d? tài không ch? d?y ti?ng Anh, ng? pháp... mà còn là 
d?p m? mang ki?n th?c cho các em.

V?n yêu thích nh?ng bài vi?t v? vu tr?, không gian, "Gravity" (Tr?ng l?c - SGK 
ti?ng Anh l?p 10) là bài tôi có h?ng thú d?y các em nh?t. Hôm dó, nhu thu?ng
l?, tôi h?i các em: "Ngu?i châu Á d?u tiên bay vào không gian là ngu?i nu?c 
nào?". Các em d?u nhanh nh?u:  "Nh?t...",  "Trung Qu?c...". Th?y tôi c? l?c
d?u, các em l?n sang nh?ng nu?c Trung Dông.

B?ng có ti?ng la lên: "Ngu?i VN". C? l?p cu?i r?n d?y m?c c?m l?n chua chát. 
Tôi nghiêm gi?ng: "Em nào nói v?y?". L?p h?c im phang ph?c. Tôi nh? nhàng:
"Em nào nói v?y? D?ng lên coi. Cô không la dâu, cô h?a dó". Th?ng bé n?i ti?ng 
tinh ngh?ch, r?t rè d?ng lên. Tôi h?i: "Em vô tình nói, hay em bi?t mà nói?".
"Thua cô, em nói gi?n...".

Tôi d?ng gi?a l?p nói t?ng ch?: "Không. Dó không ph?i l?i nói dùa. Em nói r?t 
dúng! Ngu?i châu Á d?u tiên bay vào không gian là ngu?i VN và ngu?i dó là
Ph?m Tuân. Ông dã bay vào không gian cùng v?i phi hành gia Liên Xô cu, kho?ng 
nam d?u th?p niên 1980". C? l?p ? lên d?y ng?c nhiên l?n thích thú.

Tôi nói ti?p: "Ngu?i châu Á th? hai bay vào không gian cung là ngu?i VN... cô 
quên tên r?i... Ông là c?u sinh viên Tru?ng d?i h?c Phú Th? Sài Gòn, nay là
Tru?ng d?i h?c Bách khoa TP.HCM. Ông cung bay vào không gian d?u th?p niên 1990 
c?a th? k? tru?c, ông hi?n dang làm vi?c t?i Co quan NASA c?a M?".

Khác v?i nh?ng ti?ng cu?i tinh ngh?ch pha chút cay d?ng c?a s? t? ti m?c c?m, 
các em im l?ng l?ng nghe d?y t? hào và vào bài m?t cách say mê. Sau bao cu?c
chi?n tri?n miên ch?ng xâm lu?c, nay còn ph?i d?i m?t v?i dói nghèo, tham 
nhung, không ai dám mo d?n gi?c mo vu tr? ngay trên d?t nu?c này, v?y mà chính
ngu?i VN l?i bay vào không gian d?u tiên trong các nu?c châu Á!

Dó là l?n cu?i tôi d?y bài "Gravity". Dã qua nhi?u tháng nay... Tôi có còn d?p 
nào k? cho các th? h? h?c trò sau n?a v? không gian và Ph?m Tuân không? Tôi
th?t không mu?n m?t di c?m giác sung su?ng c?a m?t ngu?i dua các em di t? nh?ng 
ti?ng cu?i m?c c?m v? m?t d?t nu?c nghèo khó d?n s? im l?ng d?y t? hào
c?a m?t dân t?c thông minh, hào hùng...

NGUY?N NG?C HÀ

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Mac Cam