[SMCC] Lop hoc hai nguoi

 
 L?p H?c Hai Ngu?i
Nguy?n Trung Nguyên  
 
  
 
   
Th?ng Tâm v?a dúng 18 tu?i và không bi?t m?t ch? nh?t là m?t. Tôi phát hi?n 
di?u n?y trong d?t tham nuôi v?a r?i. C? phòng D1 ch? v?n v?n b?n ngu?i v?i sáu 
mét vuông, bao g?m c? ch? ng?, h?m bô, b?n nu?c. nên t?t c? d?u d?ng ý chung 
mâm, có gì an n?y. N?u so v?i dãy A và C phía bên kia, thì D1 dúng là thiên 
du?ng trong cái tr?i t?m giam n?y. Ch? m?t l?p c?a s?t, l?i g?n nhà b?p, thi 
tho?ng ghé m?t qua l? dua com th?y m?y ngu?i ? phòng lao d?ng t?t b?t vo g?o, 
làm cá cung vui. Hóa ra, ? dâu cung có s? phân d?nh r?ch ròi. Di?u n?y ph?i d?i 
d?n khi c? b?n d?a d?u nh?n du?c cáo tr?ng, tôi m?i suy ra. Dãy D là noi t?m 
gi? nh?ng ngu?i m?i ph?m t?i l?n d?u, ho?c do so ý mà ph?m t?i. Nói chung không 
ph?i d?ng ? tù chuyên nghi?p, có th? c?i t?o du?c nói theo thu?t ng? c?a nh?ng 
nhà giáo d?c h?c.
 

L?n d?u tiên n?m mùi tù t?i nhung xem ra th?ng Tâm không có gì là s? hãi. Khi 
m?i chuy?n qua phòng n?y, th?y m?t th?ng o?t con dúng nghia, tr?n tru?ng h?t 
s?c t? nhiên, mi?ng ong ?ng ca mu?i nam không g?p tu?ng tình dã cu. Tôi dã ghét 
h?t s?c ghét! Nhung sau dôi ba tháng chung d?ng trong kho?ng không gian ch?t 
ch?i n?y, tôi l?i th?y thuong nó nh?t phòng. Thì ra, khi m? mi?ng là chu?i th?, 
h? m?t chút là cây hàng 5 t?c, 6 t?c cung ch? là m?t ki?u ham làm ngu?i l?n 
m?i v?a h?c du?c trong tù. Nó làm ngu?i ta th?y t?c cu?i hon là s? h?i.
 

S? phân d?nh giàu nghèo s? phoi bày h?t b? m?t nh?n tâm c?a nó trong môi tru?ng 
tù t?i và b?nh vi?n, noi mà m?i v? b?c c?nh giác không còn. M?t guong m?t h?n 
h? khi gi? tham nuôi d?y ?p th?c an d?t ti?n. Và kia, ánh m?t l?ng l? cu?i 
xu?ng v?i túm dôi ba ? bánh mì y?u xìu, khô kh?c. Má th?ng Tâm m?i tháng m?i 
vào tham nó m?t l?n. Sáng n?y, v?a m? m?t nó dã nói v?i tôi b?a nay má em vô. 
Và khi nó xách l?ch vai cái gi? n?ng triu bu?c vào phòng, sau ti?ng rít ken két 
c?a cánh c?a s?t, ba d?a tôi dã ? lên vô mánh. Th?ng Ti?u lanh chanh dón l?y 
gi? d?, c?m m?nh gi?y ghi tên tu?i ngu?i thân và li?t kê nh?ng món d? g?i kèm 
dua th?ng Tâm nói: m?y d?c lên cho tao ki?m tra coi d? không. Trái v?i s? háo 
h?c khi ra nhà tham nuôi, nó buông m?t câu xuôi x?: k? nó. Cái th?ng! Ti?u c?n 
nh?n r?i c?m m?nh gi?y l?m nh?m d?c: ?a! Ngu?i g?i ch? Nguy?n Th? Dào, không 
ph?i má m?y vô sao Tâm? Dang c?i qu?n áo, th?ng Tâm quay qua nhu cái lò xo. Cái 
gì? Ch? Dào nào! Ch?t m?! L?n gi? r?i. Nói xong nó nhào t?i c?a ch? mi?ng ra 
hét l?n: Cán b? oi! Cán b? oi! L?n gi? r?i.
 

T?i hôm dó, n?m k? tôi th?ng Tâm c? tr?n tr?c không yên. Hai d?a kia dã ngáy 
khò khò. S?c nh? chuy?n h?i sáng, tôi h?i nó khi nh?n gi? sao m?y không d?c tên 
ngu?i g?i. Ph?i h?i lâu sau nó m?i tr? l?i: em có bi?t ch? dâu mà d?c! R?i nó 
k? cho tôi nghe. Th?ng Tâm không có cha. Nó du?c sinh ra và duong nhiên nh?p h? 
kh?u vào xóm rác. M?t khu xóm l?p x?p n?m ven qu?c l?, g?n bãi rác thành ph?. 
Khi v?a bi?t di, bi?t ch?y thì ch? nó lao d?u vào cung là bãi rác, noi hàng 
ngày m?y chi?c xe d?y ?p th? d? ph? th?i c?a con ngu?i d? xu?ng. Má nó ti?t 
không nh?c m?t ti?ng v? ngu?i dàn ông dã k?t h?p v?i mình, dù mu?n hay không 
mu?n; dù hân hoan hay d?n dau thì cung dã cho ra d?i m?t sinh linh là nó. L?n 
lên m?t chút, dôi khi nó t? h?i: ba mình là ai hén ta?! Gi?ng ông n?y hay ông 
kia r?i ngo ng?n nhìn d?ng rác b?c mùi.
 

Nhi?u b?a, chi?u xu?ng vác bao "chi?n l?i ph?m" v? nhà. Nó th?y hoài t?i h?c 
sinh c? tu?i nó, ch?y xe d?p ngoài l?, cu?i gi?n vang rân. T?i nó d?a nào cung 
deo m?t cái khan màu d? trên c?, ch?ng bi?t d? làm gì! Nó khoái du?c nhu v?y 
l?m, nhung th? l? v?i má thì nó không dám. Mà nó cung không có th?i gian dâu mà 
di h?c. Ph?i canh xe v? ngoài bãi, mà ph?i công nh?n nó có "khi?u" móc rác hay 
sao ?y. C? m?t xe d? ?p xu?ng hàng bao nhiêu t?n rác, c? m?t dám mu?i m?y con 
ngu?i già, tr? lao vào. V?y mà, lúc nào nó cung ki?m du?c nhi?u hon nh?ng ngu?i 
khác. Có l?n, k? cho tôi nghe mà nó còn rùng mình. Em v? du?c m?t b?c v?i n?ng 
n?ng, m? ra là m?t d?a bé m?i sinh dã ch?t c?ng t? h?i nào. Bà ngo?i - là ngu?i 
dàn bà già nh?t xóm - t?i nh? quen mi?ng g?i là bà ngo?i. Mang ra chôn ? rìa 
bãi rác, cung nhang khói dàng hoàng m?y ngày.
 

Th?ng Tâm mê di xe d?p l?m, nó mu?n du?c m?t l?n m?c áo tr?ng, không có khan 
quàng cung du?c, v?a ch?y xe v?a cu?i gi?n nhu t?i nh? m?i chi?u. Má nó h?a: ?! 
Con ráng ki?m ti?n dành d?m. Khi nào bi?t ch?y xe, má mua cho m?t chi?c. M?i 
vi?c chua dâu vào dâu, gi?c mo deo du?i nó su?t m?t th?i tu?i tho nh?c nh?n v?n 
chua th?c hi?n du?c, thì nó l?i vào dây. Cái th?ng, b? nó tu?ng lu?t pháp có 
th? xin tì nhu choi nhà chòi hay sao? B?a dó, ra th? tr?n mua d? cho má. Trua 
n?ng g?t váng c? d?u. Không bi?t xe d?p c?a ai mà d? khoi khoi, ch?ng khóa mà 
cung ch?ng ai coi ch?ng. Ma xui qu? khi?n không bi?t, nó bu?c t?i d?t di t?nh 
bo. D?n khi nghe ti?ng hô hoán: An c?p xe! an c?p xe! Nó còn chua bi?t ngu?i ta 
dang nói mình. B? dòn thì dành r?i. Cán b? di?u tra h?i: Sao l?y xe mà không 
ch?y? Nó nói: Con không bi?t ch?y. V?y m?y l?y làm gì? D?! Con tính l?y v? t?p 
ch?y. cán b? kêu tr?i r?i k?t lu?n di?u tra cái r?p.
 

Tôi tuyên b? v?i c? phòng: Tao s? d?y th?ng Tâm h?c. Ít ra, nó cung ph?i d?c 
du?c tên má nó khi nh?n d? tham nuôi. Trong th?i gian ch? ra tòa ch? có an và 
ng?, nên khi tôi bày chuy?n ch?ng th?ng nào ph?n d?i. Nhung, l?i nhung! D?y 
b?ng cách nào? ? tr?i t?m giam, tuy?t d?i c?m s? d?ng gi?y vi?t vì s? thông 
cung. Vi?t lên tu?ng u? Cán b? ki?m tra là "bành thân"! Suy di, tính l?i tôi 
s?c nh? th?ng nào vô dây mà không có vài t? gi?y t?m gi?, r?i gia h?n t?m gi?, 
r?i t?m giam dã h?t h?n. Tôi b?o ba d?a l?c gi? dua tôi m?y t? l?nh. M?i t? xé 
làm 8 m?nh, ch? 4 t? thôi dã d? d? làm m?t b? m?u t?. Xong chuy?n gi?y, l?i d?n 
chuy?n m?c vi?t. Cái n?y ph?i nh? Tu?n den, cái th?ng tháo vát nh?t phòng. Nó 
lui cui xé m?y cái b?c hai quay làm h?a t?c d?t lên r?i l?y cái bo (thau m?) b? 
h?ng khói. Cái gì ch? khói h?a t?c thì kh?i nói, den k?n, d?y nhóc. Ch? m?t lúc 
là d?, Tu?n c?o khói vào m?t cái chén, thêm chút nu?c qu?y lên s?n s?t, dâu 
thua gì m?c tàu c?a m?y ông th?y nho. Còn vi?t thì d? ki?m r?i, chi?u khi cán 
b? m? c?a d? rác Tu?n nhanh tay nh?t m?t que tre, tu?c cho v?a tay, d?p d?p d?p 
m?t d?u là xong.
 

Cu?i cùng tôi cung có m?t b? m?u t? d?y d? c? ch? l?n s?. Hàng ngày, tôi x?p 
t?ng con ch? ra d?y Tâm t?p d?c, r?i ráp v?n xuôi, v?n ngu?c. Cái th?ng coi v?y 
mà sáng d? l? lùng, thêm n?a th?ng Tu?n den, r?i th?ng Ti?u th?y Tâm ham h?c 
cung bày d?t s?p ch? n?y, ch? n? ra d?. Nh? dó th?ng Tâm càng mau bi?t. Nhi?u 
b?a, hai "th?y - trò" n?m bò ra mà dánh v?n. Cái th?ng, d?c du?c h?ng chí hay 
sao mà c? quát mi?ng lên gào: m..a..s?c..má! b?..a..ba! làm cán b? qu?n giáo 
tu?ng có chuy?n gì, bu?c d?n c?a, d?ng nghe m?t h?i r?i b? di.
 

Cái mà th?ng Tâm l?n d?u tiên d?c du?c suôn s? l?i chính là t? gi?y tri?u t?p 
nó ra tòa. Tôi bi?t gi? chia tay c?a chúng tôi s?p d?n, m?i d?a s? di m?t 
du?ng, cho tr?n cu?c hành trình tù t?i c?a mình. Nhi?u dêm, n?m bên nhau tôi 
khuyên Tâm sau n?y v? d?i c? g?ng h?c m?t ngh? gì dó. L?n r?i, c? s?ng d?a vào 
c?a b? di c?a thiên h? li?u có thành ngu?i hay không?! Khi tôi xách b?c qu?n áo 
bu?c ra kh?i phòng D1, cung là lúc tôi và th?ng Tâm chia tay ch?ng bi?t khi nào 
g?p l?i.
 

*
B?ng di dâu cung tám, chín nam. Khi mà chuy?n tù t?i dã tr? thành s?i khói m?ng 
manh trong ký ?c thì tôi g?p l?i th?ng Tâm. Sáng dó, v?a tr? xe t?i m?t ngã tu 
thì k?t dèn d?, dang l?ng kh?ng n?a mu?n d?p th?ng, n?a mu?n r? ga thì có ti?ng 
g?i tên tôi, gi?ng m?ng r?. Quay qua, m?t khuôn m?t r?t quen nhung tôi không 
nh? dã g?p ? dâu, phía tru?c xe l?i có m?t bé gái kho?ng 5, 6 tu?i. Guong m?t 
sáng ng?i xinh x?n, hai cái bím tóc c?t no màu h?ng, long lanh nhu hai gi?t 
suong bu?i sáng. Anh không nh? em sao? Th?ng Tâm D1 nè! Anh d?i em m?t chút, em 
cho con nh? d?n tru?ng r?i anh em mình ki?m ch? u?ng cà phê tâm s?.
 

Ch?p n?i nh?ng l?i k? r?i r?c c?a Tâm sau vài l?n cà phê, cà pháo r?i lai rai 
th?t c?y, th?t chu?t tôi cung hình dung du?c cu?c d?i c?a nó sau ngày ra tù. 
Xách b?c d? v? d?n xóm rác, câu d?u tiên th?ng Tâm nói v?i má nó là: Con bi?t 
d?c r?i! Con mu?n h?c ngh? ch? không móc rác n?a dâu! Chuy?n th?ng Tâm ? tù mà 
bi?t d?c ch? khó tin gi?ng nhu cái xóm l?p x?p dó hóa thành nhà l?u. Ph?i d?n 
khi nó c?m t? báo lên d?c ro ro, m?i ngu?i m?i tròn m?t g?t d?u. Má nó coi b? 
suy nghi lung l?m. R?i ch?ng bi?t c?y c?c sao dó, dâu tháng sau th?ng Tâm du?c 
theo h?c ngh? thí công t?i m?t c?a hàng s?a ch?a xe g?n máy trong thành ph?. 
Th?y nó sáng d? l?i ch?u khó, ch? g?n nam tr?i ông ch? cho nó an ng? luôn t?i 
ch?, còn uu tiên cho nó nh?n bom, vá xe d?p l?y ti?n b? túi.
 

Xéo xéo ch? nó làm là m?t trung tâm d?y ngh?. M?y d?a con gái h?c may trong dó 
ghé ch? nó mu?n ?ng bom hoài. D? hà ti?n! Có nam tram cung ti?c. Ch? có m?t d?a 
duy nh?t khi xe x?p bánh, không mu?n mà kêu nó bom r?i móc nam tram ra dua. D? 
làm phách! Dã v?y ta dây cung không thèm, nam tram mà nh?m nhò gì! D? dó d? 
tram ngàn l?y luôn. B?a n?, dã s?p d?n gi? trung tâm dóng c?a, con bé "làm 
phách" h?t ho, h?t h?i d?t xe t?i nói: Anh coi giùm em cái bánh xe, cho em g?i 
luôn nghe, t?i gi? h?c r?i! Nói xong nó t?t vô tr?ng ch?ng c?n bi?t th?ng Tâm 
có d?ng ý hay không. Thi?t tình! Có cái "chân di" mà cung không "cham sóc thu?c 
thang" t? t?. Tâm l?m b?m trong mi?ng r?i lui cui l?y d? ngh? m? bánh xe. Tr?i 
?! Cái ru?t vá ch?ng, vá d?p còn hon tru?ng lão tám túi. Ki?u n?y ch? có thay 
ru?t m?i ch? vá n?i gì! Th?ng Tâm nói v?i tôi: Ch?ng bi?t lúc dó em nghi gì mà 
móc ti?n túi ra mua cái ru?t xe m?i thay cho nó. Dã v?y, lúc l?y xe nó h?i bao 
nhiêu ti?n, em còn nói tr? di xì vòi, s?a chút xíu ti?n b?c gì. D? dó d? tram 
ngàn l?y luôn.
 

Hai ngày sau con nh? ghé l?i, không bom, s?a gì c? mà dua em cái b?c nh?. Mim 
cu?i r?i ch?y vô tru?ng. M? ra, m?t gói Héro và m?nh gi?y ghi m?y ch?: Em cám 
on anh nhi?u l?m! May phu?c là em bi?t d?c, không thì ch?ng bi?t ra sao! T?i em 
quen nhau t? dó. Su?t m?y nam tr?i th?ng Tâm d?u bi?t chuy?n nó l?n lên ? xóm 
rác, chuy?n tù t?i và c? chuy?n ch? d?c du?c, ch? vi?t thì khó còn hon lên 
tr?i! M?i l?n nh?n thu, d?c xong nó tr? l?i b?ng mi?ng luôn, vi?n c? s?a xe tay 
chân d?u m?, c?m m? l?t quen r?i, vi?t thu l?ng c?ng.
 

Cung tr?c tr? tram b? nhung r?i t?i em cung thành v? thành ch?ng. Nh? hai d?a 
c?c c?m dành d?m, r?i ngu?i n?y ngu?i n? giúp d?, t?i em mua du?c mi?ng d?t nh? 
c?t nhà, em s?a xe, v? em may d? loanh quanh trong xóm cung s?ng du?c. Thi?t 
dúng là cây kim trong b?c lâu ngày cung lòi ra. Khi dó v? em có b?u d? ba b?n 
tháng, m?t bu?i trua n? v?ng khách em dang thiu thiu ng? thì nghe ti?ng g?i: 
Anh oi! Ra ghi giùm em. thì ra có hai bà khách d?n may d?, h? dang g?p gáp 
chuy?n gì dó mà h?i thúc luôn mi?ng. Th?ng Tâm v?a bu?c ra, thì v? dã nhét vào 
tay cu?n s? và cây vi?t. Tay do thoan tho?t, mi?ng thì: Ngang. tay. nách. Em 
d?ng d?c ngu?i ra, lúng túng - th?ng Tâm nh? l?i - cây vi?t trong tay n?ng ch?t 
nhu núi Ngu hành son dè T? thiên. Lóng cóng ch?ng bi?t làm gì, em b? d?i cây 
vi?t, cu?n s? lên bàn, tay v? cái nón, chân bu?c ra c?a, mi?ng nói: Anh di công 
chuy?n! Ti?ng m?t bà khách l?m b?m: Ch?ng con gì! Thi?t tình, nh? chút xíu cung 
không du?c! Thôi, dua dây tui ghi cho. Di tu?t ra quán cà phê b? sông, em ng?i 
dó su?t c? bu?i chi?u, suy t?i tính lui mà bu?n. Không ph?i em bu?n vì mình 
không bi?t vi?t ch?, cái em bu?n là không giúp du?c v? mình trong m?t chuy?n 
nh? nhu v?y! Sau n?y nh?ng chuy?n l?n hon s? ra sao?!
 

Khi th?ng Tâm quay v? nhà thì v? nó dã chu?n b? com nu?c xong xuôi. Tuy v? 
không nói gì, nhung nó bi?t gi?a hai v? ch?ng s? có m?t chuy?n gì dó. D?n lúc 
vào mùng ng? con v? nó m?i th? th?: Anh không bi?t vi?t ph?i không? Tr?i l?nh 
mà em mu?n d? m? hôi h?t - th?ng Tâm nói - nh?t quá, cu?i cùng em dành nói 
thi?t. Em k? cho nó nghe h?t m?i chuy?n mà em còn d?u di?m. T? chuy?n bãi rác, 
chuy?n g?p anh trong tù, chuy?n du?c anh d?y d?c và c? cái câu anh khuyên em 
ki?m m?t ngh? gì dó. Con v? em không nói gì c? mà ôm em khóc ròng. M?y b?a sau 
nó nói: Anh ph?i t?p vi?t ch?, d? sau n?y còn vi?t tên con mình khi nó d?n 
tru?ng. R?i nó ki?m ? dâu không bi?t lôi v? nào m?y cu?n t?p d?, t?p vi?t d? 
c?. T?i xu?ng, dóng c?a, nó c?m tay em t?p vi?t t?ng ch?, c? nhu dang t?p cho 
em bé. Nó còn k? cho em nghe chuy?n bà gì dó d?y ch?ng h?i xua, r?i b?t bu?c 
m?i ngày em ph?i vi?t xong m?t trang m?i vô ng?.
 

 

Bây gi? thì em vi?t du?c r?i, tuy không d?p nhu m?y ngu?i an h?c gi?i nhung con 
v? em vui l?m. Ngày con em di h?c, m?i vi?c d?u do v? em lo li?u nhung gi?y 
nhãn bao t?p nó nói em mu?n anh ghi cho con. Không hi?u sao khi vi?t xong tên 
con bé lên t? gi?y nhãn, em c? rung rung nu?c m?t. À! Còn chuy?n n?y n?a. Con 
em nó h?c gi?i l?m, ngày nào v? cung khoe con t?p vi?t du?c mu?i di?m. B?a n?, 
ch?ng bi?t moi móc th? nào nó c?m ngay quy?n t?p vi?t c?a em ra h?i: Ba oi! 
Cu?n t?p vi?t n?y c?a ai v?y? Nhìn là ph?t qua bi?t c?a ai r?i, em dáp d?i: ?! 
C?a ba h?c h?i nh? dó con. Nghe v?y, con bé l?t ra xem r?t cham chú r?i bình 
lu?n. H?i nh? ba vi?t ch? x?u hon con! Em ch?ng bi?t nên khóc hay cu?i. Dã v?y, 
nghiên c?u m?t h?i nó còn phát hi?n: Ba oi! Sao cô giáo c?a ba không cho di?m? 
D?n dây thì em ng?ng th?t s?, guong m?t em lúc dó ch?c gi?ng y nhu h?i con v? 
em nh? ghi s? do cho khách. Em v? l? ch?c t?i cô quên. Con bé v?n chua buông 
tha: Sao cô l?i quên v?y ba? D?n dây thì em th?t s? d?u hàng, em "bán cái" cho 
v?: Cái dó thì con ph?i h?i má con m?i bi?t! Con bé dang ng?i trong lòng em 
tu?t cái r?t xu?ng d?t, c?m quy?n t?p ch?y ra nhà sau: Má oi! Sao cô giáo c?a 
ba quên cho di?m. Em v? cái nón, nói v?ng ra sau: Anh di công chuy?n! R?i em 
tr? l?i dúng cái quán cà phê b? sông, cung dúng bàn dó, kêu cái den ng?i nhâm 
nhi. L?n n?y em không bu?n, mà vui l?m. Ni?m vui mênh mông nhu con nu?c dang 
tràn b?, cung ch?ng bi?t vì l? gì!
 

Nghe câu chuy?n Tâm k?, có lúc tôi b?t cu?i, cung có khi nghe cay cay sóng 
mui./.
 

 
 

Nguy?n Trung Nguyên  
Ngày dang: 21.3.2011  [ Tr? l?i ]  

Other related posts:

  • » [SMCC] Lop hoc hai nguoi - Nguyen Hong Van