[SMCC] Lo phan ung hat nhan thu tu cua Nhat phat no va boc chay

Lò ph?n ?ng h?t nhân th? tu c?a Nh?t phát n? và b?c cháy

 
Lò ph?n ?ng s? 4 c?a nhà máy nang lu?ng h?t nhân Fukushima Daiichi b? tàn phá 
b?i sóng th?n dã b?c cháy và phát n? vào sáng hôm th? Ba, l?i phát ngôn t? van 
phòng c?a Th? tu?ng Naoto Kan.

Th? tu?ng Nh?t B?n Naoto Kan phát bi?u trong cu?c h?p báo t?i van phòng Chính 
ph? ? Tokyo ngày 15 tháng 3. Ông Kan khuyên nh?ng ngu?i dân s?ng trong vòng 12 
d?n 19 d?m v? phía nhà máy nang lu?ng h?t nhân Fukushima Daiichi nên ? trong 
nhà. (STR/AFP/Getty Images)

Dám cháy và v? n? khí hydro dã làm gia tang m?c b?c x? v?n dã cao t?i nhà máy 
h?t nhân Daiichi. Lò ph?n ?ng s? 1 c?a nhà máy dã phát n? vào chi?u hôm th? 
B?y, lò ph?n ?ng s? 3 phát n? sáng th? Hai và lò ph?n ?ng s? 2 phát n? vào sáng 
s?m ngày th? Ba.

M?t nhân viên c?a công ty nang lu?ng di?n Tokyo (TEPCO) là công ty dang v?n 
hành nhà máy h?t nhân, dua ra suy doán r?ng v? n? có th? d?n t?i h?a ho?n. V? 
n? ch?c là do khí hydro b? rò r? t? m?t b? ch?a nhiên li?u h?t nhân du?c làm 
ngu?i ? trên t?ng 5 c?a lò ph?n ?ng, hãng thông t?n Nikkei báo cáo.

Công ty TEPCO cho bi?t dám cháy mà bùng lên lúc 9 gi? 38 phút theo gi? d?a 
phuong, có v? dã du?c d?p t?t, theo Kyoto News.

"M?c b?c x? du?ng nhu r?t cao, và nguy co nhi?u b?c x? hon phát ra còn r?t 
l?n", ông Kan nói trong m?t cu?c ph?ng v?n trên truy?n hình qu?c gia.

Ông Kan c?nh báo v? nguy co có thêm nhi?u b?c x? thoát ra nhung d? ngh? công 
chúng hãy gi? bình tinh. Ông khuyên nh?ng ngu?i s?ng trong vòng 12 d?n 19 d?m 
(20 km d?n 30 km) v? phía nhà máy nên ? trong nhà. Nh?ng ngu?i ? g?n nhà máy 
hon-kho?ng 185.000 ngu?i-dã du?c di t?n.

M?t d?i nh?ng công nhân dung c?m c?a công ty TEPCO liên t?c c? g?ng làm mát các 
lò ph?n ?ng xu?ng b?ng nu?c bi?n d? ngan không cho lõi c?a lò ph?n ?ng ch?y tan 
v?i quy mô l?n.

"H? dang d?t mình trong tình th? r?t nguy hi?m", ông Kan nói.

Theo Co quan nang lu?ng nguyên t? qu?c t?, thì áp l?c c?a nu?c làm mát lò ph?n 
?ng c?n ph?i ? g?n m?c c?a khí quy?n và nhi?t d? gi?m xu?ng 212 0F(1000 d? C) 
d? cho lò ph?n ?ng du?c xem là an toàn trong vòng ki?m soát.

Theo tính toán c?a Co quan chính sách qu?c gia cho th?y s? ngu?i du?c xác nh?n 
dã ch?t ho?c v?n m?t tích trong tr?n d?ng d?t 9,0 d? richter hôm th? Sáu du?c 
cho là hon 6000 ngu?i. Tính d?n hôm th? Ba, 2475 ngu?i ch?t và 3118 ngu?i m?t 
tích, nhung v?n còn hàng nghìn ngu?i chua du?c xác nh?n dã du?c phát hi?n t?i 
nhi?u vùng b? bi?n có x?y ra d?ng d?t.

Công ty TEPCO cho bi?t r?ng m?c b?c x? t?i c?ng nhà máy x?y ra v? n? c?a lò 
ph?n ?ng s? 2 dã tang 8217 ?Sv m?i gi?. B?c x? trung bình m?i ngu?i h?p th? m?i 
nam kho?ng 1000 ?Sv, Kyoto News báo cáo.

Van phòng th? tu?ng cho bi?t r?ng lúc 11 gi? 22 phút sáng, 400 ?Sv b?c x?-ho?c 
g?p 20 l?n các công nhân m? uranium và các nhân viên linh v?c công nghi?p h?t 
nhân-du?c do th?y ? g?n lò ph?n ?ng s? 3, 30?Sv gi?a lò ph?n ?ng s? 2 và s? 3, 
và 100 ?Sv c?nh lò ph?n ?ng s? 4.

"Lúc này dây chúng tôi dang nói v? các m?c b?c x? mà có th? gây h?i cho s?c 
kh?e c?a con ngu?i", T?ng thu ký N?i Các Yukio Edano nói. "Dây là nh?ng con s? 
do du?c ? g?n khu v?c mà chúng tôi cho r?ng vi?c rò r? dang di?n ra. ? xa hon, 
thì nh?ng m?c này th?p hon"

M?c dù cao hon các m?c b?c x? thông thu?ng du?c do th?y ? Tokyo nhu dã báo cáo, 
chính ph? cho bi?t chúng không d? cao d? ?nh hu?ng d?n s?c kh?e con ngu?i".

"Các ch?t phóng x? s? có kh? nang lan ra xa và r?ng trong vài phút, nhung lu?ng 
này s? không d? d? gây ra b?t k? t?n h?i nào cho thân th? ngu?i", ông Edano nói.

Tr?n d?ng d?t 9,0 d? richter t?n công mi?n B?c Nh?t B?n hôm th? Sáu tu?n tru?c 
dã làm m?t di?n và làm h?ng các máy phát di?n d? phòng c?n thi?t cho vi?c v?n 
hành các h? th?ng làm mát c?a nhà máy 

D?i m?t tru?c ngu?n cung nang lu?ng có h?n, công ty TEPCO b?t d?u nh?ng d?t cúp 
di?n luân phiên chua t?ng có vào hôm th? Ba. Tokyo và tám qu?n trong khu v?c 
ph?c v? c?a nhà máy TEPCO b? phân ra thành nam vùng thi?u di?n luân phiên. 
Nh?ng d?t cúp di?n s? còn di?n ra ít nh?t cho t?i tháng Tu, dang ?nh hu?ng d?n 
g?n 45 tri?u dân sinh s?ng trong khu v?c này.

(theo theepochtimes.com)

Other related posts:

  • » [SMCC] Lo phan ung hat nhan thu tu cua Nhat phat no va boc chay - Nguyen Hong Van