Lieu Thuoc Tri Laptop Chay Cham

Li?u thu?c 'tr?' laptop ch?y ch?m

H?u nhu ngu?i s? d?ng laptop nào cung d?u th?a nh?n, chi?c máy tính kh?i d?ng 
ngày càng ì ?ch d?n khó hi?u và thu?ng xuyên treo máy. M?c dù dã t?i nhi?u
chuong trình di?t virus - nguyên nhân c?n tr? ho?t d?ng máy, tình c?nh cung 
không khá lên chút nào.


Các ý ki?n trên di?n dàn Handheld Vi?t Nam cho r?ng, virus ch? là 1 ph?n nh? 
khi?n máy ch?y ch?m. Còn hàng tá nguyên nhân có th? b?n chua bi?t và cách kh?c
ph?c hi?u qu?.

Sau dây là m?t s? th? thu?t d? laptop c?a b?n ch?y nhanh hon.

1. Don gi?n nh?t, ch?n m?t hình n?n có kích thu?c và dung lu?ng tuong d?i ho?c 
không dùng. ?nh l?n s? làm ch?m quá trình kh?i d?ng máy. Ti?p d?n, d?n d?p
ngan n?p các icon (bi?u tu?ng chuong trình) trên destop, gi?u b?t ho?c xóa 
nh?ng th? mà ch?ng khi nào dùng d?n. D?ng quên vào Control Panel, ch?n Add ho?c
Remove Programs d? di d?i nh?ng chuong trình không quan tr?ng.

2. Có m?t nguyên nhân n?a nhung r?t ít ngu?i chú ý dó là Font ch?. Th?t ra, quá 
nhi?u Font ch? cung là y?u t? khi?n ho?t d?ng c?a Win ch?m ch?p. N?u không
ph?i là dân chuyên thi?t k?, b?n ch? nên ch?n nh?ng Font chu?n thu?ng dùng nhu 
Unicode, Vni.

3. Dùng Quick Launch (QL) thay cho Microsoft Office Shortcut bar (MOS) (n?m góc 
ph?i màn hình Windows). Tru?c h?t, t?t MOS b?ng cách nh?n chu?t ph?i vào
nút d?u tiên, ch?n Exit-> No. Kích ho?t QL lên b?ng tr? chu?t trên d?u thanh 
Taskbar, gi? và kéo chu?t d? thanh Taskbar cao thêm m?t kho?ng. Phía trên
là QL và ? du?i là các ?ng d?ng thu nh? r?t ti?n. ?ng d?ng này giúp ti?t ki?m 
thêm vài giây n?a.

*
Mua laptop có th? b? l?a

*
Cham sóc màn hình laptop

*
'Lên d?i' cho laptop
4. Nên ch?y chuong trình di?t virus d?nh k? vào th?i gian ngh? trong ngày (bu?i 
trua, chi?u). Tránh d? chuong trình t? quét m?i khi máy kh?i d?ng. Nguyên
nhân khi?n máy l? r? t? 2- 3 giây.

5. Nh? l?y dia CD ra kh?i ? sau khi s? d?ng. Khi máy kh?i d?ng s? t? kích ho?t 
ki?m tra t?ng th? nh?ng th? có trong máy. Do v?y m?t nhi?u th?i gian, nh?t
là v?i dia tr?y xu?c. D?ng th?i nh? ch?nh thi?t b? kh?i d?ng d?u tiên là ? c?ng 
d? máy kh?i t?n th?i gian ki?m tra dia CD, m?ng, USB.

6. T?t ch?c nang Error Report t? thông báo l?i cho nhà s?n xu?t và ch?ng mang 
l?i ích l?i gì cho ngu?i dùng. B?m chu?t ph?i t?i My Computer-> Properties->
Advanced-> Error Reporting-> Disable Error Reporting , kích b? h?p ki?m But 
notify me when critical error occur.

7. Nh?p Start -> Run trong h?p Open và gõ vào l?nh msconfig d? m? c?a s? System 
Configuration Unility. Trên th? Startup, dánh d?u b? h?t ho?c t?ng ph?n
chuong trình không c?n thi?t: ICQ, Winzap, Winampa, msmgs, Ghost... thu?ng kh?i 
d?ng cùng lúc v?i Win. M?i th? ch?m m?t ít, c?ng l?i cung d? khiên b?n
phát cáu.

8. V?i máy liên t?c chép, xóa các chuong trình, thao tác sau không th? b? qua. 
Vào Start-> All programs-> Accessories-> System Tools-> Disk cleanup, xóa
h?t các file Temp... Cung trong m?c System Tools, ch?n Disk Defragmenter d?n 
dia d? tránh vi?c phân m?nh quá nhi?u trong ? c?ng d? truy xu?t d? li?u nhanh
hon. Th?i gian d?n dia có th? khá lâu nên tranh th? nh?ng gi? ngh? ngoi d? th?c 
hi?n cho hi?u qu?.

9. Laptop c?a b?n thu?ng la cà ? cafe Wi-Fi hay lu?t net m?i ngày cung nên t?ng 
v? sinh các file d? li?u truy c?p sau khi dùng. Nh?p chu?t ph?i t?i thanh
công c?. Vào Explore-> Local settings-> History (xóa), Temp (xóa), Temporary 
Internet (xóa). Cung t?i thanh công c? ch?n Properties-> Start Menu-> 
Customize->
Advanced-> Clear list-> Ok d? xóa các d?a ch? dã truy c?p. T?c d? s? du?c c?i 
thi?n r?t dáng k?.

Các thao tác trên nh?m giúp cho Win nh? gánh và s? ho?t d?ng r?t nhanh. Tru?ng 
h?p b?n mua l?i máy cu thì t?t nh?t là cài l?i Win m?i. Máy dã qua s? d?ng,
Win thu?ng m?c r?t nhi?u l?i: ?ng d?ng, virus...

(Theo Xã H?i Thông Tin)

Other related posts:

  • » Lieu Thuoc Tri Laptop Chay Cham