[SMCC] Lien hop quoc cho phep khong kich Libya

Liên H?p Qu?c cho phép không kích Libya

> Các nu?c l?n ti?p t?c b? chia r? trong v?n d? Libya 

TPO - Liên H?p Qu?c v?a b? phi?u thông qua ngh? quy?t cho phép ti?n hành các 
bi?n pháp quân s? ch?ng l?i nhà lãnh d?o Libya Muammar Gaddafi, ít gi? d?ng h? 
sau khi ông Gaddafi de d?a s? dàn áp phe n?i d?y ? can c? Benghazi m?t cách 
"không thuong ti?c".


 
?nh minh h?a. 


"Chúng tôi s? d?n. T?ng nhà, t?ng phòng" - D?i tá Gaddafi dua ra l?i de d?a v?i 
phe n?i d?y ? thành ph? Benghazi, mi?n dông Libya qua h? th?ng dài phát thanh 
t?i qua, 17-3.

"Dã h?t r?i. M?i chuy?n dã du?c quy?t d?nh. Chúng tôi s? d?n . Chúng tôi s? tìm 
ra các ngu?i, k? c? trong nhà v? sinh".

"H?i d?ng B?o an không có quy?n. Chúng tôi không công nh?n giá tr? các ngh? 
quy?t c?a h?".

Kênh truy?n hình Al Jazeera phát di hình ?nh hàng nghìn ngu?i d?ng nghe bài 
phát bi?u c?a ông Gaddafi t?i qu?ng tru?ng trung tâm thành ph? Benghazi. Không 
lâu sau dó, thông tin v? vi?c Liên H?p Qu?c d?ng ý ho?t d?ng can thi?p quân s? 
cung du?c dua ra. Ngay l?p t?c, pháo hoa và ti?ng súng l?i r?n vang kh?p 
Benghazi.

Liên H?p Qu?c ti?n hành b? phi?u trong m?t cu?c h?p kh?n vào t?i mu?n hôm qua, 
17-3. Ngh? quy?t m?i cho phép thành l?p m?t vùng c?m bay trên b?u tr?i Libya, 
d?ng th?i áp dung "t?t c? các bi?n pháp c?n thi?t" d? b?o v? dân thu?ng qu?c 
gia B?c Phi này,

Các ngu?n tin ngo?i giao Pháp cho hay, hành d?ng quân s? có th? s? du?c th?c 
hi?n s?m. Trong dó, Pháp, Anh s? hành d?ng d?u tiên.

Thu Th?o 
Theo Reuters

 

 

Other related posts:

  • » [SMCC] Lien hop quoc cho phep khong kich Libya - Nguyen Hong Van