[SMCC] Len Moc Chau Tim "nguoi Tinh"

Lên M?c Châu tìm... ngu?i tình

C?nh b?t v? không còn di?n ra nhung "b?t ngu?i yêu" thì v?n ph? bi?n

? mi?n B?c, h?u h?t m?i ngu?i d?u m?i ch? bi?t d?n M?c Châu v?i d?c s?n
s?a bò, ít ai bi?t r?ng ? m?nh d?t cao nguyên này còn có m?t ch? tình
r?t d?c s?c v?n còn gi? nét nguyên so di?n ra vào d?p d?u tháng 9 h?ng nam

Th? tr?n cao nguyên M?c Châu (huy?n M?c Châu, t?nh Son La) cách th? dô
Hà N?i 200 km v? hu?ng Tây d?p này tr? thành di?m h?n c?a nh?ng c?p nam
n? thanh niên ngu?i Mông d?n t? 14 t?nh mi?n núi phía B?c tr?i dài cho
d?n t?n Ngh? An. H? d?n dây d? hò h?n, giao duyên và tìm "ý trung nhân".
M?c Châu b?ng tr? nên r?c r? s?c màu và tr? thành "vu?n d?a dàng" c?a
nh?ng dôi dang yêu. K? c? nh?ng ngu?i chua tìm du?c "m?t n?a" hay nh?ng
ngu?i t?i dây ch? d? suy ng?m v? tình yêu cung c?m th?y du?c chia s? và
du?c s?ng trong m?t b?u không khí c?a tình yêu h?n nhiên vùng núi Tây
B?c hùng vi.

*Ch? tình còn nguyên b?n s?c*

N?u nhu ch? tình Khau Vai (Hà Giang) và ch? tình Sapa (Lào Cai) dã tr?
nên quá quen thu?c v?i nhi?u ngu?i thì ch? tình ? M?c Châu l?i v?n chua
b?... "ch?" hóa. Nhung có l? dó l?i là m?t may m?n cho ch? tình ? m?nh
d?t cao nguyên này. Không n?i ti?ng và ?n ào, nên ch? tình M?c Châu xem
ra còn khá nguyên so cái dáng v? ban d?u và gi? dúng du?c cái ch?t c?a
m?t ch? tình dúng nghia. Ch? Nguy?n Kim Oanh, m?t ngu?i dân dã s?ng hon
30 nam ? khu v?c trung tâm c?a ch? tình M?c Châu, nói: "T? h?i tôi còn
bé tí t?o, tôi dã th?y ngu?i Mông h?p ch? tình ? dây. Khi tôi l?n lên
v?n th?y khu ch? tình nguyên nhu v?y. Bây gi? c? m?i d?p ch? tình h?p,
tôi l?i th?y r?n ràng. Dù không ph?i là ngu?i Mông nhung tôi cung xúng
xính váy xòe hoa d? di d?o quanh ch? tình".

Ngu?i Mông tru?c dây thu?ng cu trú trên nh?ng ng?n núi cao chót vót và
s?ng du canh du cu. Không nh?ng v?y, d?a bàn sinh s?ng c?a t?c ngu?i này
tr?i r?ng ? r?t nhi?u t?nh mi?n núi phía B?c và B?c Tru?ng Son. S?ng
phiêu du là v?y nhung t? hàng tram nam qua, có m?t di?u v?n chua t?ng
thay d?i trong t?p quán sinh ho?t van hóa c?a ngu?i Mông: D?n M?c Châu
h?p ch? tình vào d?p d?u tháng 9. C? tram nam nay, chuy?n ch? tình h?p
dã di?n ra nhu m?t thông l? d?n h?n l?i lên và cung ch?ng ai còn b?n tâm
tìm hi?u xem ch? tình b?t ngu?n t? dâu và hình thành t? khi nào. Còn
nh?ng nhân v?t chính c?a ch? tình - nh?ng ngu?i Mông - duong nhiên là
chu?n b? r?t k? lu?ng d? ch? d?n th?i di?m di?n ra ch? tình. T? h?ng
tháng tru?c khi di?n ra ch? tình, các cô gái tu?i 15-17 dã chu?n b?
nh?ng b? váy xòe d?p nh?t mà mình có. Còn các chàng trai thì luy?n nh?ng
di?u khèn hay nh?t d? th? hi?n tình yêu v?i cô gái l?t vào m?t xanh c?a
anh ta trong hai dêm h?p ch? tình. Bây gi? trai Mông bi?t choi khèn dã
ít di nhi?u nhung t?t c? d?u ph?i th? hi?n du?c m?t tài l? gì dó tru?c
khi nghi d?n chuy?n chi?m du?c trái tim c?a cô gái Mông.

*Xu?ng núi b?t v?, lên non tìm tình*

Có d?n hàng v?n ngu?i Mông d? v? M?c Châu trong 3 ngày 2 dêm di?n ra ch?
tình. Ngu?i Mông là dân t?c n?i ti?ng v?i t?p quán b?t v?- phong t?c c?
xua dã du?c nhà van Tô Hoài k? trong tác ph?m V? ch?ng A Ph?. Qua m?t
thông d?ch viên ti?ng Mông là c?u bé Sùng Tân, tôi du?c g?p ông c? Sùng
Luông- ngu?i dàn ông Mông dã bu?c qua tu?i 70- cung có m?t ? ch? tình.
Ông Sùng Luông k?: "Ngày xua th?i Pháp thu?c, di?n ra nhi?u c?nh b?t v?
? ch? tình. Nhung b?t v? cung có hai d?ng, m?t d?ng là có s? th?a thu?n
ng?m c?a c? hai bên, m?t d?ng là g?p ngu?i mình thích, chàng trai Mông
c? b?t v? làm v? không c?n bi?t cô gái có thích mình hay không". Ngu?i
Mông có hai d?p b?t v? là d?p d?u nam m?i và d?p di?n ra ch? tình này.
Sau khi dã b?t du?c v?, gia dình chú r? dem cô dâu b?t du?c ra cúng ma
nhà mình. Khi dó thì cô dâu không còn cách nào khác là ph?i ung thu?n
ngu?i v?a b?t mình v? làm v?. Gi? dây t?p t?c b?t v? không còn ph? bi?n
nhu tru?c dây nhung ngu?i Mông v?n là m?t trong s? ít nh?ng dân t?c có
"phong cách" yêu h?t s?c h?n nhiên và k? l?. M?t c?p dôi ngu?i Mông ch?
m?t kho?ng 3 ngày d? t? nh?ng ngu?i xa l? tr? thành v? ch?ng.

? ch? tình, các chàng trai cùng thích m?t cô gái s? ph?i chinh ph?c b?ng
nh?ng tài l? c?a mình

T? khi con du?ng t? Hà N?i lên mi?n Tây B?c không còn xa xôi cách tr?,
nh?t là vài nam tr? l?i dây nh?ng ngu?i không ph?i dân t?c Mông cung b?t
d?u bi?t d?n l? h?i này. N?u nhu nh?ng chàng trai Mông ph?i bang r?ng,
vu?t su?i h? son d?n d? b?t v?, thì nh?ng nam, n? thanh niên t? du?i
xuôi lên cung l?y ch? tình trên làm cái c? d?... tìm ngu?i yêu. Nguy?n
Kim Nh?t, anh chàng sinh viên DH Giao thông V?n t?i, d?n ch? tình l?n
d?u tiên cùng m?t nhóm b?n trong l?p. L?n dâu tiên nhìn th?y ngu?i Mông
th? hi?n tình c?m r?t h?n nhiên, Nh?t nh?n xét: "Ngu?i Mông yêu b?ng c?m
nh?n và không quá nghi ng?i d?n vi?c ngu?i mình l?a ch?n có hoàn c?nh
th? nào, thân th? ra sao. Dó là di?u mà nhi?u ngu?i s?ng trong xã h?i
hi?n d?i v?n dua vào tình yêu quá nhi?u tính toán c?n ph?i h?c t?p". R?t
nhi?u b?n tr? khi lên v?i th? tr?n cao nguyên M?c Châu dù không tìm th?y
tình yêu cho riêng mình thì t?t c? d?u có nh?ng c?m nh?n riêng v? tình yêu.

*Nh?ng chuy?n tình "ba dèo, chín su?i"*

Ch? tình M?c Châu v?a là noi hò h?n, g?p g? nhung cung là noi ch?ng ki?n
r?t nhi?u câu chuy?n tình ly k?. M?t dôi trai gái g?p nhau ? ch? tình
hay trao cho nhau nh?ng tín v?t, r?i h?n nam sau dúng ngày dó g?p l?i.
N?u v?n còn nh? d?n nhau, dôi trai gái Mông s? v?n gi? k? v?t và tìm d?n
nhau vào phiên ch? sang nam. Dó cung là m?t kho?ng th?i gian th? thách
v?i tình yêu c?a c? hai ngu?i. V?y nhung, không ph?i ai cung du?c to?i
nguy?n v?i tình yêu c?a mình dù h? th?c hi?n dúng cái quy u?c b?t thành
van kia. Anh Sùng A Kim, m?t ngu?i dàn ông dã ngoài t? tu?n, d?n t?
huy?n Sapa (t?nh Lào Cai) có m?t ch? tình M?c Châu tru?c m?t ngày. B?t
g?p anh ng?i l?ng l? trên con d?c g?n ch? trung tâm th? tr?n nhìn dòng
ngu?i di l?i b?ng ánh m?t bu?n, tôi tò mò ti?n d?n h?i chuy?n. Anh Sùng
A Kim nói ti?ng Kinh không sõi l?m nhung tôi v?n hi?u du?c câu chuy?n
bu?n mà anh k?. Anh Kim t?ng tìm th?y du?c tình yêu c?a mình chính t?i
con d?c này khi anh 18 tu?i, t?c là dã 22 nam tru?c. Khi ?y, anh Kim dã
l?n l?i hon 200 km du?ng núi hi?m tr? d? d?n ch? tình. Có l? câu ca dao
"m?y sông cung l?i, m?y dèo cung qua" d? tìm ngu?i yêu quá dúng v?i
ngu?i Mông ? Tây B?c và càng dúng trong tru?ng h?p c?a anh Kim. H? dã
trao cho nhau k? v?t, nhung dã 22 nam trôi qua anh Kim v?n không th? g?p
l?i cô gái nam nào. Sùng A Kim dã l?y v? nam 23 tu?i, 5 nam sau ngày b?t
vô âm tín t? cô gái anh yêu. Gi? anh dã có 4 m?t con v?i v? nhung anh
v?n mang theo k? v?t nam nào d?n ch? tình này và ch? d?i m?t ngày s? g?p
l?i "c? nhân".

Nh?ng ngu?i d?n ch? tình, du?c phép g?p l?i ngu?i cu, th?m chí n?u hai
ngu?i yêu nhau không th? d?n v?i nhau h? còn có th? "dành cho nhau m?t
dêm" d? r?i sau dó l?i tr? v? v?i gia dình mình. Tôi ch?t h?i Sùng A
Kim: "N?u g?p l?i cô gái nam xua, anh có t?m th?i quên v? con d? ? bên
cô gái ?y m?t dêm?". A Kim th?t thà nói: "Không du?c dâu. Mình là ngu?i
dã có gia dình r?i. Mình mu?n g?p l?i b?n cu d? xem nó s?ng có vui không
thôi, xem nó có h?nh phúc nhu mình không thôi. N?u nó cung vui, cung
su?ng nhu mình thì mình cung vui mà". Cái lý l? ?y c?a Sùng A Kim sao mà
gi?ng tu tu?ng "c?u em du?c ngu?i tình nhu tôi dã yêu em" c?a Puskin d?n
v?y.

*Gi? b?n s?c cho ch? tình *

V?i ngu?i Kinh, ch? tình c?a dân t?c Mông có th? còn xa l? nhung v?i
ngu?i Mông ch? tình M?c Châu là vu?n d?a dàng c?a c?ng d?ng dân t?c này.
Ch? có di?u, v?i s? phát tri?n c?a du l?ch, d?ch v?, nguy co khi?n ch?
tình M?c Châu m?t di b?n s?c v?n có c?a nó. T?nh Son La và huy?n M?c
Châu dã t? ch?c h?i ch? thuong m?i- du l?ch M?c Châu thu?ng niên song
hành cùng d?p di?n ra ch? tình. Du khách d? v? M?c Châu ngày m?t nhi?u
nhung n?u không phân bi?t rõ ch? tình và vi?c phát tri?n du l?ch, d?ch
v? cung nhu thuong m?i thì nguy co ch? tình duy nh?t còn gi? du?c b?n
s?c s? mai m?t trong tuong lai không xa là di?u có th? nhìn th?y.

Bài và ?nh: M?nh Duy

Other related posts:

  • » [SMCC] Len Moc Chau Tim "nguoi Tinh"