[SMCC] Re: Le Trung va Aiko - Hay xem noi dung mail nay, mail kia bi thieu

dây có l? là ngu?i b?n d?i lý tu?ng c?a dì B?y d?y. Dì ch?u khó dành ti?n mà 
ch? d?i. Bao gi? cô ?y bi?t dua ngu?i mò di d?o công viên thì em cung bán d?t 
d? cu?i thêm m?t v? mà không lo bà xã ghen.
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hoang Bao Vu 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx ; ho thanh 
 Cc: thao vy 
 Sent: Friday, January 08, 2010 4:55 AM
 Subject: [SMCC] Le Trung va Aiko - Hay xem noi dung mail nay, mail kia bi 
thieu


 http://www.youtube.com/watch?v=78krbfy9hh0
 Lê Trung và "ngu?i d?p máy" có c?m xúc d?u tiên trên th? gi?i 
  
 (TTVH) - Nhi?u báo nu?c ngoài hôm 12/12 d?ng lo?t dua tin v? s? ra d?i c?a 
Aiko, m?t "cô gái máy" v?i khuôn m?t quy?n ru nh?t t? tru?c t?i nay. Và quan
 tr?ng hon, "cô gái" này do m?t ngu?i Canada g?c Vi?t, nhà khoa h?c có tên Lê 
Trung, t?o ra. 
 Rô b?t ki?u di?m
 Cô gái b?n áo h?ng, váy den, ng?i yên l?ng trên gh? bên c?nh Lê Trung, trong 
khi anh gõ lia l?a vào chi?c máy tính xách tay. Sau m?t kho?ng th?i gian,
 Trung ng?ng l?i và ghé m?t nhìn v? phía cô gái có cái tên d? thuong Aiko. Cô 
gái s?p nói di?u gì dó.
 "Bên ngoài, nhi?t d? là -2 d?" - cô gái c?t ti?ng, âm s?c th?t nh? nhàng. 
"V?n có chút ch?m tr?, b? pin c?a cô ?y hình nhu chua du?c s?c d?y" - Trung phân
 tr?n v?i phóng viên t? Globe & Mail c?a Canada v? ph?n ?ng c?a cô gái - rô 
b?t Aiko. 
  
 Cô rô b?t g?i c?m Aiko
 Trung cho bi?t anh dã mê m?n rô b?t t? nam lên l?p 3. Ban d?u Trung d?nh ch? 
t?o m?t rô b?t giúp vi?c d? ph?c v? ngu?i già. Ý tu?ng c?a Trung d?a trên
 m?u rô b?t C3PO v?i hình dáng x?u xí trong phim Star Wars. Nhung r?i m?i 
chuy?n di ch?ch hu?ng. Aiko hi?n nay mang hình hài c?a m?t thi?u n? 20 tu?i, vô
 cùng tr? trung, xinh d?p.
 Nhà khoa h?c 33 tu?i này dang theo du?i m?t gi?c mo: xây d?ng nên m?t ngu?i 
b?n d?i b?ng máy hoàn h?o. D? th?c hi?n u?c mo, Trung hi?n dang tích c?c nghiên
 c?u và hoàn thi?n Aiko trong can nhà c?a cha m? anh ? Brampton, Ontanio. 
 Ngu?i b?n d?i hoàn h?o
 K? t? khi b?t d?u t?i nay, Aiko dã tiêu t?n c?a Trung kho?ng 24.000 USD. Anh 
dã s? d?ng h?t ba th? tín d?ng và dã ? trong tình tr?ng th?t nghi?p su?t 3
 tháng qua. T?t c? ch? vì Aiko. Và công s?c c?a Trung dã du?c d?n dáp x?ng dáng
 Aiko, cao 1,52 m v?i các s? do 3 vòng: 82-60-84, hi?n n?ng kho?ng 32kg. Ph?n 
thân ngoài c?a rô b?t này làm hoàn toàn t? silicone d? có làn da nhu th?t.
 Aiko có các thi?t b? c?m bi?n ? t?t c? các di?m quan tr?ng trên co th?. Qua 
dó và nh? các thi?t b? khác, Aiko là ngu?i máy d?u tiên b?t d?u có c?m xúc
 nhu ngu?i. Ch?ng h?n "ngu?i d?p máy" này bi?t dau khi b? dánh, bi?t nh?t khi 
b? cù. Rô b?t này cung có m?t máy ghi hình ? c?. Các thi?t b? cho phép cô
 gái máy này ph?n ?ng v?i các va ch?m, các bi?u tu?ng hình ?nh và m?nh l?nh âm 
thanh. 
 Dù sao Aiko v?n ch? là m?t cô rô b?t giá r?, theo dúng nghia. Qu?n áo c?a cô 
du?c t?o ra d? th?a c?a m? Trung và m?t s? b? ph?n nhu ngón tay v?n du?c làm
 t? gi?y b?i. Nhung nh?ng ti?u ti?t này không làm gi?m s?c quy?n ru c?a Aiko. 
"M? tôi ch?i tóc cho Aiko vào m?i bu?i sáng. Cô ?y gi?ng nhu d?a con gái mà
 m? tôi chua bao gi? có" - Trung nói. 
  
 Lê Trung bên c?nh c? máy d?p d? c?a anh
 D? xây d?ng h? th?ng ph?n c?ng n?n t?ng c?a rô b?t, Trung ch? t?n có m?t 
tháng ru?i. Nhung anh dã m?t hon m?t nam tr?i d? xây d?ng ph?n m?m và cho t?i
 nay b? ph?n m?m v?n chua hoàn thi?n. Ph?n m?m c?a Trung mang tên H? th?n kinh 
nhân t?o rô b?t sinh tr?c h?c (BRAINS).
 Ph?n m?m này giúp Aiko có th? nh?n d?ng và ghi nh? khuôn m?t v?i t?c d? 300 
khuôn m?t/giây. Aiko còn có th? xác d?nh các lo?i thu?c, do d?m th?i ti?t,
 và th?m chí là c? ph?t bo lên bánh mì nu?ng.
 Trung cung dã d?y Aiko cách d?c sách báo và làm toán co b?n. Tru?c m?t phóng 
viên, anh gio lên m?t trang truy?n tranh dã du?c in phóng thành kh? to và
 yêu c?u Aiko d?c m?t do?n trong dó. K?t qu?, cô rô b?t dã d?c trôi ch?y và 
ch? v?p dúng m?t l?i."Cô ?y phát âm t? tôi chua d?y" - Trung phân tr?n. Hi?n
 Aiko dã bi?t du?c 13.000 câu, ch? trong ti?ng Anh và ti?ng Nh?t. 
 Trung tin r?ng rô b?t này s? d?t nh?ng viên g?ch d?u tiên cho lo?i rô b?t 
mang hình ngu?i (humanoid) có kh? nang tr? giúp t?i các b?nh vi?n, nhà du?ng
 lão và th?m chí là c? các sân bay. 
 Co h?i ?ng d?ng r?ng l?n
 Hi?n Trung dang tích c?c tìm ki?m nhà tài tr?, giúp anh có th? ti?p t?c phát 
tri?n Aiko. Tuy nhiên trong khi mu?n bi?n Aiko tr? nên ngu?i hon, Trung kh?ng
 d?nh anh không có ý d?nh s? thay th? vinh vi?n m?t ngu?i b?n d?i b?ng cô gái 
máy này. "Tôi r?t g?n bó v?i Aiko, nhung tôi có ng? v?i cô ?y không? Không
 h?" - Trung nói. 
 Hi?n nay vi?c phát tri?n các rô b?t n?i tr? nhu Aiko dang thu hút du?c r?t 
nhi?u s? chú ý ? Canada, theo nhu nh?n xét c?a David Vuong, m?t giáo su và 
chuyên
 gia v? rô b?t t?i D?i h?c Waterloo. Các rô b?t mang hình dáng ngu?i còn thu 
hút nhi?u s? chú ý hon ? Nh?t B?n, noi tình tr?ng già hóa dân s? dang ngày
 càng gia tang. 
 Theo giáo su Vuong, vi?c ph? bi?n iRobot Roomba, m?t c? máy hút b?i t? hành, 
? Canada, là m?t ví d? cho th?y các rô b?t n?i tr? dã du?c s? d?ng khá s?m
 ? B?c M?. "Nh?ng ngu?i không thích lo?i rô b?t này có th? phàn nàn r?ng nó 
lau d?n không t?t. Nhung nh?ng ngu?i thích thú thì dánh giá dây là m?t thi?t
 b? th?t tuy?t" - Vuong nh?n xét - "M?i chuy?n cung s? nhu v?y d?i v?i các rô 
b?t mang hình dáng phái d?p". 
 Du?c bi?t m?c tiêu lâu dài c?a Trung là giúp Aiko có th? di du?c. Nhung vi?c 
dó có th? an vào h?u bao c?a anh thêm vài ngàn USD n?a. Giai do?n này s? ch?
 di?n ra khi Trung tìm ki?m du?c nhà tài tr?. Còn hi?n t?i, Trung t?m hài lòng 
v?i nh?ng gì mình dang có. "Cô ?y có th? làm vi?c 24 gi?/ngày, không ngh?,
 không luong và không m?t l?i phàn nàn" - Trung pha trò - "Ch?ng dó là quá d? 
cho m?t c? máy t? t?o". 

 Nguy?n Hoàng B?o Vu
 H? tr? tin h?c 1088
 Danh s?: 2015
 Kính chúc quý khách m?t mùa Giáng Sinh an lành và m?t nam m?i thành d?t

Other related posts: