Laptop = 2000 USD Phan Cung + 1 Trieu USD

Laptop = 2000 USD ph?n c?ng + 1 tri?u USD d? li?u

TTO - Symantec v?a công b? m?t k?t qu? nghiên c?u cho bi?t r?ng giá tr? d? li?u 
c?a m?i e-mail và các d? li?u khác ch?a trong m?t máy xách tay bình thu?ng
hi?n nay dã lên d?n 1 tri?u USD, t?c cao c?p 500 l?n giá tr? c?a chính máy xách 
tay dó.

Symantec cho bi?t r?ng 78% s? ngu?i dùng máy xách tay t?i châu Âu, Trung Dông 
và châu Phi th?a nh?n r?ng h?u h?t m?i d? li?u v? tình hình tài chính, t?i
s?n, d?u tu và m?i thông tin nh?y c?m c?a b?n thân và gia dình. d?u du?c ch?a 
"tu?t tu?n tu?t" trong chi?c máy xách tay mà h? thu?ng dem theo mình.

Giá tr? thuong m?i c?a các thông tin này dã d?t d?n trên 1 tri?u USD. M?t s? 
ngu?i tham gia cu?c nghiên c?u cho r?ng giá tr? thông tin trong máy xách tay
c?a h? có th? lên d?n trên 5 tri?u USD.

Cu?c nghiên c?u dã ch? ra "t? n?n" r?ng có d?n 42% s? công ty dã t? d?ng sao 
luu m?i e-mail c?a nhân viên vào các máy xách tay c?a công ty, 45% s? các công
ty thu?ng cho m?i d? li?u sao luu di "lang thang" ngoài du?ng ? nhi?u máy xách 
tay c?a các nhân viên cao c?p.

80% s? nhân viên các công ty d?u "ngây tho" cho r?ng m?i e-mail và d? li?u cá 
nhân c?a mình d?u du?c c?p trên b?o toàn c?n m?t, nhung th?c ch?t nh?ng ngu?i
có trách nhi?m b?o qu?n thông tin cá nhân và tài chính cung nh?ng ngu?i khác 
cung t? ra b?t c?n thu?ng xuyên.

Lindsey Armstrong, phó ch? t?ch c?a Symantec cho bi?t r?ng có r?t ít công ty có 
các bi?n pháp b?o qu?n máy xách tay theo ki?u "k? lu?t quân s?" và da s?
m?i ngu?i d?u ch? quan tâm d?n giá tr? ph?n c?ng c?a chi?c máy xách tay mà mình 
mang theo ch? ít ý th?c v? giá tr? "kinh hoàng" c?a m?i d? li?u nh?y c?m
ch?a trong dó.

HOÀNG H?I (Theo Net 4 Now)

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78    

Other related posts:

  • » Laptop = 2000 USD Phan Cung + 1 Trieu USD