[SMCC] Lao mai, quyen dao trong vo

Lão Mai Quy?n, d?o trong võ

TP - Cây mai t? bao gi? dã xu?t hi?n trong tho ca, nh?c h?a, di vào tri?t lý 
nhân sinh. Nó là bi?u tu?ng c?a mùa xuân, và khí ti?t ngu?i quân t?. Nhung ít 
ai bi?t r?ng mai còn vào c? quy?n thu?t d? hòa quy?n nên m?t v? d?p m?i: D?o 
mai - D?o võ.

 
 


Th? nh?t lão mai... 

Chúng tôi tìm v? võ du?ng K? Son n?m ?n mình gi?a nh?ng tr?m m?c c?a khu ph? c? 
H?i An (Qu?ng Nam). Võ du?ng không ch? du?c bi?t d?n là c? nh?t trong các s?i 
võ ph? c?, mà dích thân v? tru?ng võ du?ng này - võ su Tr?n Xuân M?n - dã góp 
ph?n ghi danh Lão Mai Quy?n vào danh m?c các bài quy?n c?a võ thu?t c? truy?n 
Vi?t Nam. 

Lão Mai Quy?n d?y ngu?i luy?n võ ph?i bi?t hòa mình vào gi?a th? th?ng nh?t 
thiên nhiên. Ngu?i luy?n võ luôn l?y d?c làm tr?ng. Nhu c?i mai già kia v?n gan 
góc gi?a th? phi, gi?a giông bão v?n tr? hoa tô d?p cho d?i. Nó dã ân s?ng cho 
cái d?p muôn d?i thêm m?t tính cách: D?P - DUNG - Võ su Tr?n Xuân M?n, võ du?ng 
K? Son (H?i An).
 

? d? tu?i 60, võ su Tr?n Xuân M?n qu?c thu?c, r?n r?i, d?y uy mãnh trong các 
du?ng quy?n, nét cu?c. Lão mai d?c th? nh?t chi vinh (d?ch ý: cây mai già s?ng 
riêng l?, m?t nhánh tr? hoa) - v?a d?c câu m? d?u c?a thi?u l?i, các b? pháp, 
thân pháp, t?n pháp c?a võ su t?a h? hình hài m?t lão mai tru?c m?t. Thân mai 
ch?c kh?e, nhánh mai c?ng cáp. 

C? b? r? v?ng chãi n?m du?i d?t trong th? Trung bình t?n d? chu?n b? tung ra 
nh?ng b? pháp chu?n m?c - Lu?ng túc khinh khinh t?n b? hành/ T?n nh?t doàn, 
th?i h?i lão kh?i/ Phi nh?t thác, hoành th?i thanh dình... (d?ch ý: Hai chân 
bu?c nh?, ti?n lên t?n công r?i vòng v?/ Tr? t?n chém m?t nhát, lui v? tu th? 
con kh? già/ Bay lên dá và d?y m?t tay, vòng v? tu th? nhu con chu?n chu?n...). 

Phút ch?c c? thân mai rung chuy?n sau th? thi?n d?nh. Quy?n cu?c võ su uy?n 
chuy?n nhu th? m?t nhánh cây phía t? co l?i ép sát vào g?c, b? qu?p l?i và móc 
ng?n lên; m?t nhánh h?u l?i dong th?ng ra dánh d?t khoát v? phía hu?ng Dông, 
trong th? tr?n t? phòng h?u chi?n.

C? bài quy?n là m?t t?ng th? cuong - nhu bi?n hóa, khi thì ch?c ch?n nhu m?t 
thân mai già tro tro cùng n?ng gió, lúc l?i m?m m?i uy?n chuy?n nhu nhành mai; 
lúc th?, lúc công khi uy mãnh nhu h? giuong oai thi?t tr?m, long t?t l?c lôi 
oanh, khi lui v?, bi?n hóa t?a h? Lão h?i, th?i t?a, liên hoa bi?n (d?ch ý: c? 
già tr? v?, lùi l?i ng?i xu?ng, hoa sen tàn)...

Võ su Tr?n Xuân M?n cho bi?t: T? lâu gi?i võ dã có câu "Th? nh?t lão mai, th? 
hai ng?c tr?n", nh?n m?nh Lão Mai Quy?n là m?t trong nh?ng bài c?t y?u c?a võ 
c? truy?n dân t?c. 

Thu?ng trong võ c? truy?n, các v? t? su hay ch?n nh?ng câu thi?u d?u d? d?t tên 
bài quy?n dó. Dù trong bài Lão Mai có nhi?u th? b? khác nhau c?a h?, r?ng, v?p 
già, r?n, chu?n chu?n, buom bu?m và c? lão h?i nhung toàn b? bài quy?n này d?a 
nào th? u?n và c?t cách c?a cây mai mà phân b?.

 
Trong võ du?ng K? Son (H?i An). ?nh: N.H 


D?o mai - D?o võ

Trong t?t c? các bài quy?n c?a võ thu?t c? truy?n, Lão Mai Quy?n là bài du?c 
xem th? hi?n rõ nh?t tính nhân sinh quan, ?ng x? c?a con ngu?i trong cách hành 
th?, nhu: th?ng không kiêu b?i không n?n, bi?n hóa vô thu?ng, s? an nhiên t? 
t?i và s?c m?nh ti?m tàng, ý chí vuon lên, khí ti?t c?a ngu?i quân t?. 

Ngu?i xua hay nói h?c võ tru?c h?t là d? l?y cái D?o. ? dây chính cái D?o mai, 
c?t cách cây mai dã hòa quy?n vào D?o võ - Võ su Tr?n Xuân M?n nh?n m?nh.

Ng?m nhìn cây mai, thu?ng th?c di?n quy?n Lão Mai cung chính là d? ngu?i ta 
chiêm nghi?m, nghi suy v? cu?c d?i, con ngu?i. Lão mai d?c th? - cây mai già, 
l?i s?ng riêng l? tu?ng ch?ng dang héo úa, l?i tàn tru?c kh?c nghi?t c?a mùa 
dông giá l?nh. Nhung ch? c?n nh?t chi vinh - m?t nhánh còn tuoi sót l?i ?y 
thôi, dã hàm ch?a sinh l?c ph?n phát d? di qua mùa dông và dâm hoa n?y l?c vào 
mùa xuân t?i. 

Cây mai già nhu ph?i c?t h?t cành lá c?a mình d? ch? còn l?i nh?ng gì là tinh 
túy, cao d?p. Lão mai mà không già y?u, v?n v?ng ch?c, d?i dào sinh l?c. Xem ra 
cách luy?n ngu?i, luy?n võ cung t? mai mà ra. 

D? có nh?ng du?ng quy?n, nét cu?c uy mãnh, uy?n chuy?n cuong - nhu cung dòi h?i 
ngu?i luy?n võ ph?i kh? công rèn t?p, c?t g?n t?ng d?ng tác, b? pháp. Cung th?, 
ngu?i có khí ti?t, dung khí, m?i ngu?i cung ph?i c?t g?t nh?ng tâm tính không 
t?t c?a mình. 

Theo võ su Tr?n Xuân M?n: Chua có bài quy?n nào dòi h?i ngu?i hành võ ph?i 
công- th? nh?p nhàng nhu Lão Mai Quy?n. H?u h?t các th? b? khi xu?t chiêu xong 
d?u ph?i lui v? th? t?n.

Th? võ cung là th? mai, du?ng nhu qua nh?ng bi?n thiên thang tr?m, lão mai th?y 
c?n tinh t?a d? chiêm nghi?m v? th? s?, thu v? d? gân ch?c, rèn mình và thu 
mình v? d? t?p trung vào m?t s?c m?nh l?n hon.

"Nhìn mai, luy?n Lão Mai Quy?n mà luy?n tính khí th?ng không kiêu, b?i không 
n?n" - Võ su M?n b?c b?ch. Tàng nha h? giuong oai thi?t tr?o. Ngay con h? dung 
mãnh cung ph?i bi?t khiêm t?n che nanh vu?t c?a mình, nhung khi c?n là ra oai 
giuong vu?t s?c. Hay thêm c? cái nhìn v? cu?c d?i s?c s?c không không nhu Liên 
ba bi?n (hoa sen tàn) d? bình tâm, tinh t?a tru?c cu?c d?i. 

Nguy?n Huy
 
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Lao mai, quyen dao trong vo - Nguyen Hong Van