Lam the nao de hoc thi cho tot?

Làm th? nào d? h?c thi cho t?t?

Khi h?c thi, h?c sinh c?n du?c an u?ng d?y d? du?ng ch?c và có gi? gi?c ngh? 
ngoi h?p lý. ?nh: images
D?i v?i các b?n h?c sinh - sinh viên mùa thi là kho?ng th?i gian các b?n mong 
mu?n có s? t?nh táo, trí nh? th?t t?t d? h?c và thu nh?n kh?i lu?ng l?n ki?n
th?c. V?y ph?i làm gì d? h?c thi cho t?t? Có lo?i thu?c nào giúp tang trí nh?, 
ch?ng m?i m?t, ch?ng bu?n ng? d? h?c d?n, h?c rút du?c không? Dó là nh?ng
th?c m?c mà m?t s? b?n sinh viên h?c sinh thu?ng h?i khi g?n d?n mùa thi.

* H?i: D? h?c t?t và d?t k?t qu? t?t nh?t cho các k? thi, d?u tiên c?n luu ý 
di?u gì?

- Dáp: D? có trí nh? t?t và c? s?c kh?e t?t trong mùa thi, tru?c h?t nên luu ý 
d?n phuong pháp h?c t?p, ôn t?p. Làm th? nào d? trong th?i gian h?c thi còn
có s? ngh? ngoi, thu giãn. Hoàn toàn nên tránh l?i h?c "nu?c t?i chân m?i 
nh?y", không ch?u h?c ôn t?p ngay t? d?u mà l?i d?i c?n k? ngày thi m?i h?c d?n
h?c nén, h?c dêm h?c ngày, h?c nhu th? r?t có h?i cho s?c kh?e. Nên luu ý, trí 
não c?a ta ch? ho?t d?ng có hi?u qu? liên t?c trong vòng 45 phút d?n 1 gi?,
sau dó c?n du?c ngh? gi?i lao ho?c chuy?n sang ho?t d?ng chân tay d? 15 - 20 
phút r?i m?i ho?t d?ng trí não tr? l?i. Ngu?i h?c thi theo ki?u "nu?c t?i
chân m?i nh?y" r?t d? b? stress nhu thi?u an tâm, ch? s? h?c không k?p, tình 
tr?ng b? stress s? gây gi?m trí nh?, th?m chí d?u óc có th? b? "tr?ng r?ng".
? dây cung c?n luu ý, gây stress cho các em còn có vi?c các b?c cha m? gây áp 
l?c, thúc ép các em h?c quá dáng.

* H?i: Khi dang h?c thi, các b?n tr? c?n quan tâm d?n ch? d? an u?ng nhu th? 
nào?

- Dáp: Khi h?c thi, d? có trí nh? và c? s?c kh?e t?t trong mùa thi, c?n luu ý 
d?n ch? d? an d?y d? và cân b?ng du?ng ch?t. Chú ý dùng d? các th?c ph?m nhu
s?a (trong th?i gian h?c thi m?i ngày nên u?ng m?t ly s?a), tr?ng, th?t, cá, 
rau qu?, d?c bi?t nên dùng thêm các lo?i d?u th?c v?t nhu d?u mè, d?u d?u
nành. Các lo?i th?c ph?m v?a k? ch?a nhi?u du?ng ch?t r?t c?n cho ho?t d?ng trí 
não, t?c h? tr? cho trí nh? c?a ta.

* H?i: Có nên u?ng cà phê, trà d?m cho t?nh táo khi ph?i th?c dêm d? h?c?

- Dáp: Do cà phê, trà d?m có ch?a cafein là ch?t có tác d?ng kích thích h? th?n 
kinh trung uong làm cho t?nh táo ch?ng l?i con bu?n ng? nên n?u u?ng vào
ban ngày, d?c bi?t vào bu?i sáng có th? ch?p nh?n du?c. Tuy nhiên v?i các b?n 
tr? dang h?c thi hoàn toàn không nên l?m d?ng d? th?c dêm h?c thi, th?c theo
ki?u thâu dêm su?t sáng. Nên luu ý bu?n ng? là d?u hi?u cho bi?t co th? dã m?i 
m?t c?n s? ngh? ngoi. Dùng ch?t kích thích cho t?nh táo vào lúc này là s?
dánh l?a, làm cho co th? ph?i ho?t d?ng quá s?c c?a nó. Sau giai do?n dùng ch?t 
kích thích, co th? s? m?i m?t, suy s?p nhi?u hon, th?m chí trí óc không
còn d? s?c t?p trung nh? nh?ng gì dã h?c.

* H?i: Có lo?i thu?c nào "b? não sáng trí" t?o ra trí nh??

- Dáp: V? thu?c g?i là "b? não sáng trí" c?n ghi nh?n m?y di?u sau:

- Cho t?i nay, chua có lo?i du?c ph?m nào t?o ra trí nh?, trí thông minh.

- Các thu?c du?c cho là "b? óc" nhu tru?c dây có cervotonic (acid glutamic + 
vitamin B1), nay có Glutaminol B6, Pho-L (DL-phoshoserin + L-glutamin + vitamin
B12) ch? dùng tr? suy nhu?c ch?c nang, không t?o ra trí thông minh.

- Thu?c tr? ch?ng sa sút trí tu? ? ngu?i cao tu?i: Glycerylphosphorylcholin, 
Citicholin, Ginkgo Biloba, Piracetam... dùng d? tr? b?nh cho ngu?i cao tu?i,
cho ngu?i b? thuong t?n ? h? th?n kinh, không bao gi? dùng d? h?c thi.

Tru?c dây, không ít h?c sinh dã dùng Amphetamin v?i tên bi?t du?c thông d?ng là 
Maxiton d? h?c thi. Thu?c này m?t th?i gian b? l?m d?ng vì có tác d?ng kích
thích m?nh lên h? th?n kinh làm m?t s? bu?n ng?, d? m?i m?t và trong giai do?n 
nào dó gây c?m giác du?c xem là t?nh táo sáng su?t. M?i dùng thu?c thì th?y
tác d?ng t?t nhung dùng lâu dài thì tác h?i vô k?. Tru?c h?t, Amphetamin gây 
chán an, làm cho s?t cân, run tay, tim h?i h?p. Dùng lâu, s? b? tang huy?t
áp, nh?c d?u, có th? m?t ng? luôn, suy nhu?c, tâm trí r?i lo?n (có m?t s? ngu?i 
dùng thu?c sau dó b? b?nh tâm th?n). D?c bi?t, sau th?i gian kích thích
s? là giai do?n chán n?n, bu?n b?c và dã có b?n tr? t? t? vì dùng thu?c. Di?u 
dáng nói hon c? là thu?c có tác d?ng gây nghi?n (gi?ng nhu nghi?n ma túy).

Hi?n nay, Amphetamin v?i tên bi?t du?c là Maxiton không còn du?c s? d?ng, nhung 
nh?ng d?n ch?t c?a Amphetamin v?i tác d?ng kích thích làm cho th?c và gi?m
dói ch?ng béo phì còn luu hành. G?n dây, báo chí còn d? c?p d?n Ecstasy. ? ta 
g?i Ecstasy là thu?c l?c cung có tác d?ng gây kích thích giúp t?nh ng? nhung
r?t nguy hi?m vì s? gây nghi?n ng?p.

Cách dây không lâu, tôi cung du?c nghe k? m?t tru?ng n?, giáo viên phát hi?n 
m?t s? h?c sinh dáng v? ng?y ng?t, lo là h?c t?p, qua tìm hi?u m?i bi?t các
em dã r? nhau dùng thu?c Seduxen. Có em thú th?t, nghe b?n bè nói u?ng thu?c 
này giúp tang trí nh?, mau thu?c bài (!). Dây cung là tru?ng h?p thi?u hi?u
bi?t, dùng sai thu?c r?t tác h?i. Không ch? Seduxen, mà m?t s? lo?i thu?c khác 
nhu: Séconal (ti?ng lóng "sì c?t"), Imménoctal ("Imê"), Rohynol ("rô cam"
"rô h?ng") là các thu?c ng?, thu?c an th?n và gây nghi?n l?i du?c m?t s? b?n 
tr? l?m d?ng v?i m?c dích d? có "s? hung ph?n, s? sáng su?t d? h?c thi". Xin
nh?n m?nh, dây là các lo?i thu?c dùng sai r?t tai h?i và dùng chúng thì không 
bao gi? có du?c s? t?p trung, sáng su?t d? h?c hành t?t trong các k? thi.

TS-DS Nguy?n H?u D?c
(D?i h?c Y du?c TP.HCM)

Other related posts:

  • » Lam the nao de hoc thi cho tot?