[SMCC] Lam sao de co giac say nong

Làm sao d? có gi?c say n?ng?

 

Ng? không ngon gi?c có th? gây ra nhi?u v?n d? v? s?c kh?e. Sau dây là m?t s? 
d?ng r?i lo?n gi?c ng? thu?ng g?p và bi?n pháp kh?c ph?c. 
Tr?n tr?c khó ng?

-Nguyên do: Có th? do chúng ta c?m th?y quá nóng n?c. Khoa h?c dã ch?ng minh co 
th? con ngu?i ho?t d?ng theo d?ng h? sinh h?c, thân nhi?t tang ban ngày và gi?m 
khi dêm xu?ng. Kho?ng 3 gi? sáng là th?i di?m ng? sâu nh?t nhung n?u có di?u gì 
dó khi?n co th? khó h? nhi?t, gi?c ng? s? b? gián do?n. Ph? n? có xu hu?ng thao 
th?c vào chu k? kinh nguy?t và lúc mãn kinh do nhi?t d? co th? tang.

  

Ng? ngon r?t có l?i cho s?c kh?e - ?nh: Shutterstock
 

- Bi?n pháp kh?c ph?c: Nên duy trì nhi?t d? giu?ng ? m?c 29oC. Khi tr?i l?nh, 
có th? dùng chai nu?c nóng d? làm ?m giu?ng, nhung không nên làm cho nó quá 
nóng.

Th?c gi?c quá s?m

- Nguyên do: Nh?ng thay d?i trong môi tru?ng s?ng, stress ho?c tu?i tác. Nhìn 
t? h?c thuy?t ti?n hóa, b?n ch? có th? ng? ngon n?u c?m th?y an toàn và yên 
tâm. Vì v?y b?t c? di?u gì phá v? c?m giác này s? làm xáo tr?n gi?c ng?. Chúng 
ta ng? theo chu k? và t?nh gi?c r?t ng?n vào cu?i m?i chu k?, nhung chúng ta 
thu?ng ch? ng? ng? v? di?u này. Tuy nhiên, n?u b?n tâm vi?c gì dó hay môi 
tru?ng s?ng thay d?i, co th? d? dàng th?c gi?c vào th?i di?m dó. Th?c gi?c s?m 
cung là m?t trong nh?ng d?u hi?u di?n hình c?a b?nh tr?m c?m. Ngoài ra, càng có 
tu?i, chúng ta càng d? th?c gi?c.

- Bi?n pháp kh?c ph?c: T?o cho mình c?m giác tho?i mái trong ngày, tránh các d? 
u?ng l?i ti?u. Không an quá khuya d? co th? kh?i làm nhi?m v? tiêu hóa mu?n.

M?ng du và nói m? 

- Nguyên do: Ru?u, thu?c di?u tr?, di truy?n ho?c lo nghi vi?c gì dó. Nghiên 
c?u cho th?y m?i ngu?i d?u có nguy co b? m?ng du ho?c nói m?. Ph?n não chi ph?i 
ý th?c có th? ng? sâu nhung các ph?n não khác, nhu vùng di?u khi?n c? d?ng và 
di chuy?n, v?n th?c. D?ng r?i lo?n này có th? mang tính di truy?n, nhung cung 
có th? x?y ra v?i b?t c? ai n?u gi?c ng? c?a h? b? ch?p ch?n. Tr? cung hay nói 
m? ho?c b? m?ng du do h? th?n kinh chua phát tri?n hoàn ch?nh.

- Bi?n pháp kh?c ph?c: Nói m? vô h?i nhung m?ng du có th? gây nguy hi?m cho b?n 
thân "duong s?" và nh?ng ngu?i khác. Hãy xác d?nh tác nhân gây r?i lo?n gi?c 
ng?, tìm hi?u tác d?ng ph? c?a thu?c dang dùng n?u có, và kh? nang di truy?n t? 
gia dình.

Quyên Quân (t?ng h?p)

Other related posts:

  • » [SMCC] Lam sao de co giac say nong - Nguyen Hong Van