Lam Tam Nhu, Trieu Vy co the se co mat trong hilm Vo lam Tuyen Ki

Lâm Tâm Nhu và Tri?u Vy s? dóng "Võ lâm truy?n k?"?

"Chúng tôi cung dã làm vi?c v?i d?i di?n c?a 2 di?n viên Lâm Tâm Nhu - Tri?u Vy 
và dang thuong lu?ng v? th?i gian, giá c?" - D?o di?n Lê B?o Trung nói v?
b? phim "Võ Lâm Truy?n k?"

ImageView

Lâm Tâm Nhu
An thua v?i phim võ hi?p Trung Qu?c?

Phim c? trang t? tru?c t?i gi? v?n là lãnh d?a khó thâm nh?p d?i các nhà làm 
phim, h?u h?t các b? phim dã th?c hi?n "dính dáng" d?n nó này d?u không m?y
thành công. Anh s? làm gì d? khán gi? kh?i bu?n ng??

Phim c?a tôi s? là s? k?t h?p gi?a c? trang - hi?n d?i và y?u t? võ thu?t s? 
du?c chú tr?ng, d?y lên cao. N?u c? d? cho nh?ng b? phim c? trang nu?c ngoài
hoành hành mãi thì làm sao khán gi? Vi?t bi?t s? Vi?t. Dù bi?t là khó nhung 
cung ráng mà làm.

Công chúng ? ta dã quá quen v?i phim võ hi?p, c? trang Trung Qu?c, làm phim c? 
trang "made in VN" anh có gì khác h?? N?u làm nhu h? thì có khác nào l?y
tr?ng ...ch?i dá?

Nhi?u khi châu ch?u dá d? xe, rùa tuy ch?m nhung l?i th?ng du?c th?! Ch?c ch?n 
khán gi? s? th?y m?t b? phim d?c s?n VN v?i Võ lâm thu?n ch?t Vi?t và không
gi?ng võ lâm c?a b?t c? nu?c nào khác. Tôi dám duong d?u v?i m?i th? thách. Các 
chuyên gia võ thu?t ? TPHCM r?t nhi?u, h? r?t gi?i nhung chua ai t?n d?ng
h?t kh? nang ?y và m?t b? phim nhu th? này s? là d?p d? h? t? thí.

Ngoài y?u t? võ thu?t và c? trang, Võ lâm truy?n k? cung s? có n?i dung liên 
quan d?n game. Anh có d? t? tin s? làm du?c?

Tôi có choi game và cung t? tin nh?n r?ng mình là m?t game th?. Tuy nhiên choi 
game hay chua ch?c dã làm phim hay. Tôi thích tr? thành cao th? trong làng
phim hon là trong gi?i choi game.

Tri?u Vy

Lâm Tâm Nhu hay Tri?u Vy s? dóng vai chính?

Anh s? ch?n nh?ng guong m?t n?i và sao ngo?i nào vào phim c?a mình?

V? phía di?n viên trong nu?c chúng tôi s? m?i các ngôi sao thu?c hàng top. 
Chúng tôi cung dã làm vi?c v?i d?i di?n c?a 2 di?n viên Lâm Tâm Nhu - Tri?u Vy
và dang thuong lu?ng v? th?i gian, giá c?. Do v?y chua gút l?i du?c s? có th? 
m?i ai vào phim c?a mình, t? l? cho Tri?u Vy và Lâm Tâm Nhu dang là 50/50.

M?i s? chu?n b? cu?i cùng: chi phí, ngày b?m máy và h?u k? ch?c ch?n dã lên k? 
ho?ch rõ ràng?

Ngày 20/7 chúng tôi s? b?m máy l?y b?i c?nh ? TPHCM, Dà L?t, Phan Thi?t. Còn v? 
chi phí, ph?i d?i d?n khi phim dóng máy chúng tôi m?i bi?t ch?c con s? ph?i
chi vì Võ lâm truy?n k? có nhi?u dòi h?i cao v? k? thu?t, k? x?o, b?i c?nh... 
Chúng tôi cung dang liên h? v?i m?t công ty làm h?u k? c?a M? d? có th? ra
m?t m?t s?n ph?m t?t nh?t.

Theo Vietnamnet
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » Lam Tam Nhu, Trieu Vy co the se co mat trong hilm Vo lam Tuyen Ki