[SMCC] La con trai

Là con trai.

 
Là con trai, tôi không cho phép mình th? hi?n s? m?m y?u, tôi luôn m?nh m?, 
nhún nhu?ng v?i ngu?i l?n, và s? nhún nhu?ng luôn có m?c d?, vì tôi là con trai.

Là con trai, nên tôi ph?i có b?n gái, tôi yêu cô ?y l?m, thuong cô ?y, cung ton 
tr?ng cô ?y n?a, nhung là con trai, tôi không mu?n ai th?y mình y?u du?i, nên 
sai là nói, mà nói là dúng, vì tôi là con trai, d?ng nên cãi tôi.M?t hôm, cô ?y bu?n l?m, m?t ng?n l?, b?o r?ng, mình chia tay nhé, là con 
ngu?i, tôi ng? ngàng, dau kh?, ng?c nhiên, nhung là con trai, tôi ch? ? m?t 
ti?ng duy nh?t, và tôi bu?n lâu l?m, vì cô ?y t?t l?m, nhung tôi mu?n cô ?y t?t 
hon, mu?n cô ?y thành m?t v? thánh, mà ch?ng v? thánh nào l?y ch?ng c? dúng 
không, nên cô ?y không mu?n làm v? thánh ?y, mà tôi nói có gì sai dâu. Th? nên 
tôi bu?n.

Là con trai, tôi có ch? gái, ch? gái tôi t?t l?m, luôn lo l?ng cho tôi, luôn 
giúp tôi khi tôi c?n, nhung là con trai, tôi không thích ngu?i khác cham sóc 
cho mình, không mu?n nh?n nh?ng b? qu?n áo ch? mua cho, tôi c?t d?y thì cho 
b?n. Nhung ch? sai thì tôi ph?i nói, tôi nói là dúng, vì tôi là con trai.

Hôm v? nhà ch?ng, ch? b?o tôi, ph?i c? g?ng nhé, tôi b?o ?, ch?ng có gì, ch? 
tôi bu?n l?m, m?c dù tôi r?t bu?n vì thi?u bóng ch?, t?t này v?ng m?t ngu?i 
bu?n l?m. Nhung tôi là con trai, tôi ph?i m?nh m? tru?c b?t k? ai, nên ch? tôi 
bu?n l?m.

Là con trai, tôi có m?t th?ng em trai n?a, nó quý tôi, nhi?u chuy?n ch? nói v?i 
tôi, tôi cung quý nó, nhung mà sai ph?i m?ng, vì nó cung là con trai, nó s? cãi 
l?i tôi, nhung tôi là th?ng con trai l?n tu?i, nên nó ph?i nghe tôi, vì th?ng 
l?n tu?i luôn dúng.

Hôm nó công tác vào Sài gòn, nó chào tôi, b?o em ph?i bay g?p quá, anh ? nhà 
.., tôi c?t l?i nó, nói nhi?u làm gì, v?i thì di di không mu?n. Nó bu?n l?m, 
tôi cung bu?n vì nó di lâu l?m, ph?i vài tháng, nhung tôi là con trai, không 
th? bu?n tru?c m?t em mình du?c.

Tôi cung có b?n bè, nhung dã là b?n thì sai ph?i nói ch?, nhung chúng nó cung 
là con trai, cung ch?ng kém tu?i tôi, chúng nó ph?i cãi tôi thôi, nhung tôi 
luôn dúng, tôi không th? sai du?c, mà sai th? quái nào du?c, vì tôi là con 
trai, t?t nh?t là không c?n g?p chúng n?a, dù tôi cung bu?n, cung th?y thi?u 
th?ng hay nói chuy?n, nhung không c?n, vì tôi là con trai.

Tôi cung có s?p, s?p quý tôi l?m, nhung s?p sai cung ph?i nói ch?, tôi ch? mu?n 
công vi?c chung trôi ch?y hon thôi mà, nhung s?p là gã dàn ông l?n tu?i, s?p 
ph?n bi?n hùng h?n, nhung tôi không th?y có ý ki?n nào d? hay d? tôi thay d?i 
quan di?m c?a mình. Mà tôi là con trai, tôi ch?ng c?n s?p, m?c dù tôi r?t bu?n, 
b? m?t công vi?c t?t, m?t ngu?i s?p t?t, ngu?i anh t?t, thu nh?p t?t, nhung tôi 
là con trai, tôi không ng?i chuy?n gì c?, sai ph?i nói, không nói du?c tôi cung 
không c?n, và tôi chia tay s?p.

Là con trai, tôi cung có m?, m? già l?m khi tôi 30, tôi luôn thuong m?, quý m? 
vô cùng, nhung là con trai, tôi không th? d? mình y?u du?i, cái gì sai thì nói, 
nói là ph?i dúng, dúng thì ph?i nghe, không nghe cung ph?i nghe.

M?t hôm m? tôi b?o, m? già r?i, ch?c s?p di r?i, tôi d?nh b?o, thì m? chu?n b? 
di di, nhung tôi gi?t mình, không còn du?c ch?i d?u b?c c?a m?, không du?c d?m 
lung, bóp vai cho m?, tôi s? không du?c b?o ph?i th? này, ph?i th? kia n?a v?i 
m?, ch?ng còn ai b?o tôi có cái phòng b?i b?m mà tôi luôn m?c k?, không cho m? 
d?n. 

Tôi l?ng ngu?i, quay m?t di và khóc, tôi nh?n ra r?ng, có th? m?t di vinh vi?n 
không th? l?y l?i, không th?, tôi dã sai gì chang, nhung tôi là con trai mà, 
tôi ôm vai m?, d?i m?t vào lung m?, và b?o: M? kh?e mà, s? không sao mà, m? còn 
vài muoi nam n?a co mà.

M? b?o, con nói cái gì cung dúng, nhung câu này con sai r?i, con có c?n m? 
ch?ng minh không?

Tôi khóc th?t s?, vâng, t? tru?c t?i nay, con nói gì cung sai, ch? câu này là 
dúng thôi m? ?, m? ? di.

M? cu?i, có câu dó là dúng nh?t, câu tru?c dúng ít thôi, còn sai c?.

Tôi vui l?m, h?i m? t?i sao, m? b?o:

Ch? có m?t th? dúng, là lòng nhân ái, t?c là tình c?m gi?a con ngu?i v?i con 
ngu?i, con gi?u m?t di di?u dó, con sai r?i.

Vâng, con sai r?i m? ?, nhung con là con trai mà, con trai bi?t sai ph?i s?a, 
nên con s? s?a, m? giúp con nhé!

Other related posts:

  • » [SMCC] La con trai - Nguyen Hong Van