Ky luc cua loai vat

K? l?c c?a loài v?t

K? l?c ng?

 

Nh?ng thú v?t không ch?y tr?n du?c, không th? ki?m an mùa dông hay không 
có b? lông dày d? gi? ?m, s? d? tr? m? r?i dào hang ng? su?t mùa dông

...

Con genette là m?t lo?i mèo, nó ch? không ng? khi v?a th?c d?y

Con marmotte là m?t lo?i chu?t, ng? su?t mùa dông

 

Ho?ng ch? ng? 4 ti?ng m?t ngày dã du?c coi là k? l?c, v?y mà gi? dây các nhà 
khoa h?c còn phát hi?n ra r?ng cá heo Dall không bao gi? bi?t ng?. Ngu?c l?i,

có m?t s? loài v?t sinh ra ch?... d? ng?. D?u tiên ph?i k? d?n loài mèo v?i 14 
ti?ng m?i ngày. Còn loài g?u nâu ? dãy Pyrenees (Pháp) ng? su?t mùa dông

dài l?nh giá. Không ch?u thua, loài marmotte ng? li?n 6 tháng. Tuy nhiên, k? 
l?c v? ng? l?i thu?c v? m?t con lu?i và thú túi duôi qu?n châu Phi vì chúng

dành 80% th?i gian s?ng d? ng?, t?c là 19 gi? m?i ngày.

 

K? l?c v? cân n?ng và kích c?

 

Nu?c là môi tru?ng s?ng c?a các d?ng v?t to l?n nh?t. Dài nh?t là loài s?a 
kh?ng l?: 75 m (b?ng 6 chi?c xe buýt n?i duôi nhau). Sau dó ph?i k? d?n cá voi

xanh: 35 m. D?ng th? 3 là loài cá nhám voi kh?ng l? dài 18 m t? d?u t?i duôi. 
G?n gui v?i chúng ta hon ph?i k? d?n cá s?u, tran, cá du?i cung n?m trong

"top ten" v? chi?u dài v?i 8 m. So v?i nh?ng loài k? trên, huou cao c? và voi, 
m?c dù c?ng thêm c? chi?c c? và cái vòi dài ngo?ng, cung ch? thu?c hàng

tép riu: m?t con huou v?i cái c? dài nh?t cung ch? du?c 6 m, còn voi dành ch?u 
thua v?i 4 m c? vòi. N?u xét v? tr?ng lu?ng, vô d?ch thu?c v? cá voi xanh.

Con n?ng nh?t có th? lên t?i 190.000 kg, tuong duong v?i tr?ng lu?ng c?a 30 con 
voi c?ng l?i. D?ng th? hai là cá nhám voi (40.000 kg). Nh?ng chú voi kh?ng

l? ch? x?p hàng th? 3 vì n?ng có 6.000 kg. Ngoài ra, tê giác và hà mã cung có 
cân n?ng dáng k?, 3.000 kg m?i con.

 

K? l?c v? tu?i th?

 

Du?ng nhu t?o hóa dã l?y ph?n s?ng c?a loài côn trùng phù du d? c?ng thêm cho 
loài rùa. Ch?ng th? mà trong khi loài côn trùng này ch? s?ng du?c v?n v?n

m?t ngày thì lão rùa già l?i s?ng du?c nh?ng 150 tu?i. Còn k? l?c s?ng lâu nh?t 
c?a loài chim thu?c v? h?i âu: nó ch? ch?u chùng cánh khi dã s?ng 80 nam.

 

D?ng v?t nhi?u co nh?t

 

Ai cung nghi r?ng loài ng?a su?t cu?c d?i ch? bi?t ch?y ph?i phá k? l?c v? s? 
lu?ng co b?p. Trên th?c t?, m?t con ng?a bình thu?ng có 1.200 dây co. Tuy

nhiên, k? l?c thu?c v? loài sâu v?i 2.000 co t?p trung trong các d?t vòng. Di?u 
này gi?i thích vì sao chúng có th? v?n v?o hay quay ngu?i d? dàng d?n th?.

 

D?ng v?t nhi?u rang nh?t

 

"Cu?i h? mu?i cái rang", di?u này ch? dúng v?i con ngu?i. M?t con cá s?u ch? 
c?n "hé mi?ng cu?i duyên" cung d? l? ra 120 chi?c rang. Trong su?t cu?c d?i,

m?t con cá s?u có hon 3.000 chi?c rang, t?c là rang c?a nó r?ng di m?c l?i 25 
l?n. Tuy nhiên, k? l?c nhi?u rang l?i thu?c v? cá m?p khi nó có b? trang

s?c g?m 3.000 chi?c rang tr?ng xóa mà b?t k? hãng s?n xu?t kem dánh rang nào 
cung ph?i thèm mu?n. Ngay khi m?t chi?c b? r?ng, m?t chi?c khác ch? s?n noi

dúng v? trí dó và s? m?c ngay. C? nhu v?y, trong su?t cu?c d?i, cá m?p có 
20.000 chi?c rang. K? l?c v? chi?c rang to và n?ng nh?t thu?c v? loài voi. Tr?ng

lu?ng c?a b? rang s?a c?a voi cung n?ng t?i 4 kg. Còn m?i chi?c rang hàm du?i 
c?a hà mã cung n?ng t?i 4 kg. Không nhi?u, không to, không n?ng nhu rang

cá m?p, voi hay hà mã, nhung rang c?a loài h?i su l?i khi?n ngu?i ta ph?i nh? 
d?n vì nó dài t?i 80 cm, b?ng chi?u cao c?a m?t em bé 5 tu?i.

 

D?ng v?t phàm an nh?t

 

D?n d?u danh sách các con v?t phàm an là voi. M?i ngày m?t chú voi tru?ng thành 
ng?n h?t 200 kg c? khô, u?ng h?t 200 lít nu?c. Ti?p theo, ph?i k? d?n k?n

k?n và su t?, m?i b?a chúng có th? an li?n m?t m?ch h?t 40 kg th?c an. Kh? l?i 
n?i ti?ng vì an nhanh, chúng có th? xoi m?t m?ch 50 qu? chu?i. V? ph?n mình,

m?i ngày chim c? d? ng?n h?t 4,3 m sâu (b?ng chi?u dài m?t chi?c ô tô). Cá s?u 
cung không kém ph?n d?c bi?t trong chuy?n an u?ng: không k? d?n nh?ng con

m?i s?ng, cá s?u có th? an c? dá. Xét v? kh? nang nh?n an, h? nhà r?n ph?i du?c 
g?i là vua: m?i nam ch? c?n 8-10 b?a an cung d? cho chúng r?i; m?t con

tran có th? nh?n dói su?t 12 tháng li?n, nhung ngay khi g?p m?t chú linh duong 
chân den, nó có th? xoi tái c? 60 kg này.

 

K? l?c v? th?i gian mang thai

 

Con v?t ch?a d? ng?n nh?t là thú có túi ? châu M?: 12 ngày. Ti?p theo là chu?t: 
3 tu?n. Dây cung là lý do vì sao trên th? gi?i này có l?m chu?t d?n th?.

Chi?m v? trí th? 3 là th?: m?t tháng và có th? d? 5-12 con m?i l?n. Con v?t 
ch?a d? lâu nh?t là tê giác: 1 nam 6 tháng 20 ngày và voi châu Á: 2 nam 1 tháng.

Nhung k? l?c l?i thu?c v? loài k? nhông den s?ng ? vùng núi Alpes (Pháp): 3 nam 
2 tháng và 20 ngày.

 

K? l?c v? kh?u giác

 

N?u ai nói v?i b?n r?ng chó là loài v?t thính mui nh?t thì d?ng tin. Chó ch? 
d?ng hàng 3 v? kh? nang nh?n ra mùi t? xa mà thôi. Phá k? l?c trong linh v?c

này là bu?m dêm. M?t con ngài d?c có th? ng?i th?y mùi cách nó 11 km. Sau dó 
ph?i k? d?n rái cá bi?n, có th? nh?n ra mùi khói ? cách nó 8 km. Còn cá m?p

có th? phát hi?n du?c mùi c?a m?t gi?t máu nh? hòa tan trong 115 lít nu?c. Chó 
ch? d?ng hàng 3 v? phát hi?n mùi ? d? xa, nhung l?i d?n d?u danh sách v?

con v?t phân bi?t du?c nhi?u mùi: 100.000 mùi khác nhau (m?t chuyên gia ng?i 
mùi cung ch? phân bi?t du?c 3.000 mùi).

 

K? l?c v? xây t?

 

Loài v?t xây t? to nh?t là d?i bàng: các nhà khoa h?c dã phát hi?n ra ? Ecosse 
m?t chi?c t? sâu 4,5 m do chính chim d?i bàng làm b?ng m? và móng chân. K?

công nh?t là chi?c t? c?a chim én: d? xây xong m?t chi?c t?, chim én ph?i bay 
di bay l?i 1.000 l?n, dùng m? l?y bùn tr?n v?i rãi làm nguyên v?t li?u. Còn

h?i ly g?m d?t m?t khúc g? s?i du?ng kính 20 cm trong chua d?y m?t dêm d? xây 
t?.

 

K? l?c v? thính giác

 

Ti?ng kêu kh?e nh?t thu?c v? loài cá voi xanh. Ngu?i ta tính du?c r?ng gi?ng 
nói c?a nó có th? d?t t?i cu?ng d? âm thanh c?a m?t tên l?a dua tàu con thoi

vào vu tr?. M?t khác, vì có m?t cái tai r?t thính, cá voi xanh có th? giao ti?p 
v?i d?ng lo?i ? bên kia d?i duong. Ti?ng kêu c?a m?t chú kh? có th? du?c

nghe th?y trong chu vi 15 km. Còn chim di?c sao n?m trong sách Guiness v?i 
ti?ng "hót" gi?ng m?t con bò dang r?ng và phát di xa 4 km. N?u mu?n yên tinh,

t?t nh?t là nên ? g?n d?a ph?n c?a th?: d? báo hi?u nguy hi?m, loài v?t này ch? 
dùng chân sau d?p d?p vài cái xu?ng d?t. V? ph?n mình, cá heo v?n không

ng?ng là d?i tu?ng c?a nhi?u nghiên c?u vì ngôn ng? c?a chúng r?t da d?ng và k? 
bí. D?c bi?t, thính giác c?a chúng phát tri?n hon chúng ta g?p 10 l?n:

chúng có th? nghe du?c siêu âm trong khi con ngu?i thì không th?.

 

K? l?c v? th? giác

 

Các loài chim san m?i có cái nhìn s?c nh?t: chim c?t di cu có th? nh?n ra m?t 
con b? câu ? kho?ng cách 8 km; d?i bàng có th? phát hi?n ra m?t con th? r?ng

t? trên d? cao 3.000 m. D?ng v?t có m?t to nh?t là m?c th? kh?ng l?: th?y tinh 
th? c?a nó có du?ng kính 38 cm... b?ng du?ng kính m?t qu? bóng r?. ? d?ng

v?t có vú, ng?a gi?t k? l?c có m?t to nh?t (du?ng kính 5,5 cm) và qu? không sai 
khi ngu?i ta nói r?ng ng?a nhìn th?y chúng ta to g?p 7 l?n kích c? th?c

c?a chúng ta. Loài v?t du?c bi?t d?n v?i dôi m?t d?p nh?t là gi?ng sò St. 
Jacques. D?c trên t?m áo khoác c?a mình, gi?ng sò này có hai dãy m?t g?m r?t

nhi?u c?p m?t nh? xanh màu nu?c bi?n; s? lu?ng m?t c?a chúng ngày càng tang 
theo tu?i tác.

 

D?ng v?t ch?y nhanh nh?t

 

Huy chuong vàng x?ng dáng du?c trao cho loài báo v?i v?n t?c 101 km/h. Huy 
chuong b?c thu?c v? linh duong v?i 98,16 km/h. Còn ho?ng ch? giành du?c huy 
chuong

d?ng v?i v?n t?c 98 km/h.

Other related posts:

 • » Ky luc cua loai vat