[SMCC] Kinh Hai Day Chuyen San Xiat Mipc Tipmg Tji cpmg

Kinh hãi dây chuy?n s?n xu?t nu?c tuong th? công


T? bã l?c, bã d?u nành, thêm hóa ch?t công nghi?p, ph? gia và không quên huong 
li?u cho d?y mùi, nhi?u co s? ? TP HCM dã cho ra lò hàng nghìn lít tuong
m?i tháng. Nhung n?u nhìn th?y quy trình s?n xu?t, ch?c ch?n nhi?u ngu?i s? t? 
b? món này.

T?i m?t co s? s?n xu?t nu?c tuong ? qu?n Gò V?p, m?t b?ng s?n xu?t ch? r?ng 20 
m2 v?i m?t lò n?u tuong dúc b?ng ximang, du?c d?t c?nh nhà v? sinh. Bên trong
lò có hai sành r?t l?n, dung tích kho?ng 200 lít dùng d? n?u nu?c tuong. Xung 
quanh lò d? ng?n ngang r?t nhi?u thùng phuy b?ng nh?a, lu, kh?p b?ng sành
cùng nhi?u v?t d?ng linh tinh.

Trong s? này có m?t thùng phuy b?ng nh?a d? m?t th? nu?c den sì, s?n s?t, n?i 
váng d?u không du?c che d?y. Bên trong thùng c?m m?t do?n tre dài, m?c b?n.
Ch? co s? cho bi?t "thùng den den" là nu?c tuong m?i du?c ch? bi?n ? giai do?n 
d?u. Dù ch? là m?t co s? nh? v?i 2 công nhân, nhung theo l?i ch?, m?i tháng
h? bán ra th? tru?ng hon 10.000 lít nu?c tuong.

M?t góc c?a m?t co s? s?n xu?t nu?c tuong t?i qu?n Gò V?p, TP HCM. ?nh: Tu?i 
Tr?.

Ch? m?t co s? s?n xu?t nu?c tuong ? qu?n Gò V?p (d? ngh? không nêu tên) cho 
bi?t, d? s?n xu?t nu?c tuong, ông d?n khu v?c "b?ng d?u" thu?c huy?n Hóc Môn
mua nguyên li?u, g?m bã l?c ho?c bã d?u nành (còn g?i là bánh d?u) dã du?c các 
công ty s?n xu?t d?u an ép l?y h?t d?u, b? di. M?t ký bánh d?u giá dao d?ng
4.000-5.000 d?ng tùy th?i di?m và tùy lo?i.

D? s?n xu?t ra 200 lít nu?c tuong, ch? c?n l?y g?n 100 kg bánh d?u dem n?u v?i 
kho?ng 75 kg hóa ch?t acid clohydric (HCl). Sau dó d? ngu?i r?i cho ti?p
kho?ng 33 kg xút (NaOH) ho?c soda ash (Na2CO3).

Qua giai do?n này, s?n ph?m du?c dem lu?c b? xác, ch? l?y nu?c trong và dem n?u 
l?i l?n hai. Trong l?n n?u này s? cho thêm du?ng, b?t ng?t, mu?i h?t, ph?m
màu, ch?t b?o qu?n (ch?ng m?c), huong li?u nu?c tuong cho d?y mùi thom... là 
hoàn thành công do?n s?n xu?t cho ra thành ph?m.

Cung theo ch? co s? này, li?u lu?ng các ph? gia, hóa ch?t... du?c "nêm, n?m" 
th? nào là "bí quy?t" riêng c?a m?i ngu?i, nhung thu?ng d?a theo kinh nghi?m.
"Quy trình" t? khi s?n xu?t cho d?n khi ra s?n ph?m, tùy n?u m?t m? nhi?u hay 
ít mà ch? m?t 2-3 ngày.

M?t kh?o sát nam 2006 c?a Trung tâm Y t? d? phòng TP HCM dã c?nh báo v? v?n d? 
v? sinh an toàn th?c ph?m. C? th?, k?t qu? kh?o sát 33 co s? s?n xu?t nu?c
tuong, tàu v? y?u cho th?y, d?n 24/33 co s? có quy trình ch? bi?n th? công, còn 
l?i là bán t? d?ng; quy trình s?n xu?t m?t chi?u (d? tránh lây nhi?m trong
quá trình s?n xu?t) cung ch? có 16 co s? d?t; 12 co s? s? d?ng nu?c gi?ng s?n 
xu?t. Trong dó s? co s? không xét nghi?m nu?c ho?c có xét nghi?m nu?c, nhung
không d?t d?n 18; hon 40% co s? không có kho d? ch?a nguyên li?u, ph? gia, th?c 
ph?m...

Trong khi dó ch? 33 co s? này s?n lu?ng m?i nam kho?ng 3 tri?u lít.

Còn theo m?t co s? s?n xu?t nu?c tuong khác, hóa ch?t dùng du?c mua ? nhà máy 
hóa ch?t Biên Hòa, D?ng Nai ho?c ch? Kim Biên. "M?i l?n di Biên Hòa, chúng
tôi mua h?n 1 t?n acid clohydric d? giá r? hon (ch? kho?ng 1.500 d?ng/kg). N?u 
mua ? ch? Kim Biên giá cao hon 500-1.000 d?ng/kg. Xút ho?c soda ash cung
ch? kho?ng 4.000-6.000 d?ng/kg, tùy lo?i", ch? co s? nói.

Khi du?c h?i nh?ng hóa ch?t này là hóa ch?t th?c ph?m hay công nghi?p, ch? co 
s? lu?ng l? m?t h?i r?i nói "hóa ch?t th?c ph?m ch?". Tuy nhiên, khi h?i mu?n
nh?ng hóa don mua bán hóa ch?t, ph? gia c?a các nhà cung c?p cho co s? thì ông 
b?o: "B? h?t r?i, v?i l?i ngu?i ta nói là hóa ch?t th?c ph?m mà".

Theo bác si Tr?n Van Ký, Ph? trách chuyên môn van phòng phía Nam, H?i Khoa h?c 
k? thu?t an toàn th?c ph?m VN, ngu?i t?ng tr?c ti?p ki?m tra và ch?ng ki?n
vi?c s?n xu?t nu?c tuong ? m?t s? co s?, d?n nay da s? co s? s?n xu?t nu?c 
tuong v?n dùng hóa ch?t công nghi?p, nhu acid clohydric d? th?y phân bánh d?u,
r?i trung hòa b?ng xút và soda ash. Giá hóa ch?t dùng trong công nghi?p r? hon 
nhi?u l?n so v?i hóa ch?t dùng trong th?c ph?m.

Các hóa ch?t công nghi?p luôn có hàm lu?ng t?p ch?t r?t cao và ch?a nhi?u lo?i 
d?c ch?t mà ngu?i ta khó và chua phát hi?n chúng. Còn giá c?a các lo?i hóa
ch?t th?c ph?m r?t d?t, dòi h?i d? tinh khi?t cao và an toàn nên hi?n nay mu?n 
mua nh?ng hóa ch?t th?c ph?m này cung ít có noi bán.

S? d?ng hóa ch?t công nghi?p khi?n trong quá trình s?n xu?t nu?c tuong có th? 
sinh ra d?c t? gây ?nh hu?ng s?c kh?e cho con ngu?i nhu 
3-Monochloropropane-1,2-diol
(3-MCPD), do ph?n ?ng c?a acid clohydric v?i hàm lu?ng lipit có trong th?c 
ph?m. Nhi?u nghiên c?u khoa h?c dã ch?ng minh khi có m?t 3-MCPD v?i hàm lu?ng
quá cao s? t?o thành 1,3-DCP là ch?t gây d?t bi?n gen ? ngu?i.

Chính vì th?, bác si Ký dã ph?i th?t lên: "Có l? ai nhìn th?y vi?c s?n xu?t 
nu?c tuong cung s? không dám an nhu tôi!".

(Theo Tu?i Tr?)

Other related posts:

  • » [SMCC] Kinh Hai Day Chuyen San Xiat Mipc Tipmg Tji cpmg