Kiem Hiep made in VN

Ki?m hi?p "made in VN"


Có l? t? nam 1996, ba d?o di?n Lâm Lê Dung, Minh Vy, Xuân Phu?c dã b?t d?u làm 
phim ki?m hi?p "made in VN" dù ch? m?i d? minh h?a cho các video clip
ca nh?c.

Dó là nh?ng c?nh quay theo các b? ti?u thuy?t Kim Dung nhu Anh hùng x? diêu, 
Th?n diêu d?i hi?p, Ti?u ng?o giang h?...; sau này là Hoàng Phi H?ng, Ng?a
h? tàng long, Th?p di?n mai ph?c... Còn m?i nh?t: ông b?u Hoàng Tu?n c?a Dan 
Tru?ng v?a tung ra clip N?ng gió tình ta v?i Dan Tru?ng, C?m Ly vào vai Duong
Quá và Ti?u Long N?.

"Không d? máu không xong!"

ImageView

M?t pha phi thân giao d?u trên không
Phim ki?m hi?p "made in VN" m?i ch? là nh?ng tích phim dài 7-30 phút d? l?ng 
vào video clip ca nh?c. Song dó v?n là m?t câu chuy?n h?n hoi v?i khá d?y d?
tình ti?t và các nhân v?t quan tr?ng. Trong Th?n diêu d?i hi?p m?i nh?t có d? 
nam nhân v?t Dông Tà, Tây D?c, Nam D?, B?c Cái, Châu Bá Thông (Võ lâm ngu
bá). Cung không th? thi?u nh?ng tuy?t k? võ công nhu hà mô công, l?c anh 
chu?ng, nh?t duong ch?, song th? h? bác... dánh m?t cái là l? núi, l? sông! R?i
các màn khinh công thu?ng th?ng, phi thân vèo vèo.

D?o di?n Minh Vy nói: "Không d? máu thì không làm du?c phim ki?m hi?p!" không 
chút "rao bán quá giá". H?u nhu b?i c?nh c?a lo?i phim này d?u di?n ra trong
nh?ng d?a hình hi?m tr? nhu núi cao, r?ng r?m, v?c sâu, bi?n v?ng; hay nh?ng 
d?i cát nóng nhu thiêu (gi? c?nh sa m?c), gió th?i bu?t óc, c? doàn làm phim
ph?i m?c áo khoác, d?i mu kín mít, deo kính, bông gòn nhét tai mà ch?u còn 
không th?u!

D?n du?c nh?ng noi nhu v?y dã khó, hu?ng h? doàn phim có hàng t?n thi?t b? ph?i 
mang theo, g?p noi xe v?n chuy?n vào không du?c, con ngu?i ph?i thay th?.
D? có du?c góc máy, khuôn hình d?p, d?o di?n và quay phim ph?i l?n l?i th? 
nghi?m tru?c vì trong quá trình quay ch?ng th? nào bu?c di?n viên dóng di dóng
l?i c?nh leo lên núi, hay t? trên cao xu?ng v?c sâu v?a m?t s?c v?a ?nh hu?ng 
d?n tâm lý...

Quay phim Tr?ng Hòa cho bi?t chuy?n treo mình trên cây, ngâm mình du?i nu?c 
quay phim là com b?a, chua nói quay phim ph?i vác máy ch?y theo di?n viên liên
t?c d? quay các pha hành d?ng. Ch? quay c?nh m?t hi?p khách phi thân bay lu?n, 
Tr?ng Hòa ph?i th?c hi?n 3-5 cú máy: quay chân nhún ch?m d?t, quay c?nh
t? g?i lên, quay d?n d?n lúc trên không và sau dó ghép l?i... Trong di?u ki?n 
làm vi?c nhu th? d?o di?n, quay phim so ý là b? ngã, ch?n thuong, th?m chí
g?p tai n?n nguy hi?m!

V?t v? nh?t là b? ph?n cascader và k? thu?t phim tru?ng. T?t c? các c?nh bay 
nh?y, dánh d?m ph?c t?p và nguy hi?m d?u c?n ngu?i dóng th? - ph?n l?n do nhóm
cascadeur Qu?c Th?nh d?m nh?n. D? quay c?nh bay, cascadeur ph?i m?c áo giáp có 
móc khóa n?i vào dây.

ImageView

C?nh quay Th?n diêu d?i hi?p
Th?i k? d?u khi chua có hàng ngo?i, cascadeur ph?i m?c nh?ng chi?c áo giáp t? 
ch? v?a dau ngu?i v?a không an toàn. Khi chua có c?n c?u hay khi quay ? nh?ng
noi c?u vào không du?c, cascadeur ph?i tìm cây cao bu?c cáp vào d? kéo dây dóng 
c?nh phi thân. Trong d?a hình hi?m tr?, nh?ng ngu?i kéo dây b? tru?t chân
té ngã hay do d?t chu?i khi?n m?t thang b?ng dã d?n d?n tai n?n cho cascadeur.

Dã t?ng có di?n viên dóng vai con chim diêu (trong Th?n diêu d?i hi?p) dang 
du?c kéo bay trên không thì b? ng?p th?, nhung không t? c?i b? b? lông chim
diêu du?c, kêu c?u thì bên du?i không nghe rõ, d?n khi kéo xu?ng d?t ph?i làm 
hô h?p nhân t?o m?i c?u k?p!

Nhung các cascadeur v?n ?n xuong s?ng nh?t nh?ng màn dánh chu?ng trên không vì 
chu?ng du?c t?o b?ng thu?c n?, nhung do không tính du?c chính xác d? an toàn
nên lúc chu?ng n? b?t t?, không ch? cascadeur mà m?i ngu?i trong doàn phim d?u 
có th? g?p tai h?a. Dã t?ng có quay phim b? m?nh tre t? chi?c bè tre dâm
xuyên c?m khi chu?ng n? tung, còn cascadeur b? thuong n?ng...

Ngoài chuy?n hi?m nguy rình r?p, công vi?c thi?t k? c?nh trí và lo ph?c trang 
cung có nh?ng sáng t?o th?t... v?t v?. H?a Ti?n Dung, ngu?i chuyên thi?t k?
c?nh trí cho phim ki?m hi?p ta, cho bi?t anh dã t?ng bi?n phim tru?ng c?a Hãng 
phim Tr? thành m?t cái h? r?ng kho?ng 300m2, sâu g?n 1m, chung quanh là
m?t r?ng trúc th?t r?ng kho?ng 100m2.

Anh t?ng t?o ra m?t không gian tuy?t tr?ng xóa bên ngoài phim tru?ng b?ng cách 
b?n ngu?i th? làm c?t l?c su?t t? sáng d?n khuya bào 5m3 mút x?p thành...
bông tuy?t! M?t c?nh tuy?t nhu th?t khi lên phim. Khi thi?t k? c?nh quay ? thác 
gh?nh, v?c sâu, b? ph?n c?a anh ph?i di ti?n tr?m, có khi h? ph?i dùng
dá lót du?i nu?c d? d?m b?o thang b?ng cho di?n viên; và h? cung là ngu?i... 
cõng di?n viên n? ra nh?ng di?m quay khó khan.

Ông b?u Hoàng Tu?n cho bi?t khi quay c?nh Dan Tru?ng bay thì bên du?i có m?t 
nhóm ngu?i c?m n?m ch?y theo d?... s?n sàng h?ng n?u chàng ta roi xu?ng! Dù
có ngu?i dóng th? các pha nguy hi?m nhung di?n viên v?n ph?i di?n nh?ng c?nh 
bay t?i bay lui d?n chóng m?t, hoa m?t, th?m chí có di?n viên nôn th?c nôn
tháo song v?n ph?i gi? v? m?t luôn tuoi t?n, d? coi.

Phim ki?m hi?p - dã s? - th?n tho?i VN: bao gi??

ImageView

C?nh quay Th?n diêu d?i hi?p
Dù chua th? so v?i phim Hong Kong, Trung Qu?c... song phim ki?m hi?p "made in 
VN" hi?n ti?n b? nhi?u. K? thu?t xóa dây dã cho phép các ki?m khách phi thân
vèo vèo trên nóc nhà, m?t nu?c, ng?n cây... Còn chu?ng thì d? ki?u, l?a x?t 
ch?p lóa... Trong phim, d?o di?n Minh Vy dã t?o hi?u qu? n? cho m?t cú chu?ng
b?ng m?t c?t nu?c cao t?i 40m. Minh Vy t?ng h?c v? k? x?o di?n ?nh t?i M?, l?i 
có dàn máy móc riêng nên nh?ng hi?u qu? d?c bi?t xem càng lúc càng b?t m?t.

Làm du?c m?t b? phim ki?m hi?p - dã s? - th?n tho?i thu?n túy VN, không nhái 
Kim Dung, nhái chuy?n Tàu, dang là khao khát c?a nh?ng d?o di?n t?ng làm phim
ki?m hi?p ca nh?c. D?o di?n Lâm Lê Dung b?c b?ch:

"T? nh?ng bài t?p làm phim ca nh?c ki?m hi?p, tôi luôn ?p ? du?c làm m?t b? 
phim dã s? VN. Chúng ta có bi?t bao câu chuy?n h?p d?n, nhân v?t th?t hay nhu
Y?t Kiêu ch?ng h?n. Tôi s?n sàng làm m?t b? phim v? chàng Y?t Kiêu v?y vùng 
du?i nu?c, phi thân lên m?t nu?c dánh nhau v?i k? thù...".

D?o di?n Xuân Phu?c hào h?ng: "N?u m?t ngu?i làm không du?c thì nhi?u anh em 
cùng b?t tay nhau làm và tôi v?n tin r?ng phim ki?m hi?p "made in VN" s? an
khách vì bây gi? dã có nhi?u ngu?i g?t gù: VN mình làm ki?m hi?p coi du?c quá 
ch?!". Song tr? ng?i chính d? có th? th?c hi?n mo u?c ?y v?n là ti?n: làm
phim ki?m hi?p t?n kém v? ti?n b?c và th?i gian - có khi g?p nhi?u l?n phim 
bình thu?ng, nên tru?c m?t s? khó có nhà s?n xu?t dám b? v?n li?ng d?u tu.

HÒA BÌNH

Other related posts:

  • » Kiem Hiep made in VN