[SMCC] Ki nghe san xuat bun thoi cong nghe hoa chat

K? ngh? s?n xu?t bún th?i công ngh? hóa ch?t
 
 

D? s?i bún dai hon, tr?ng nõn và d? du?c lâu, nhi?u co s? s?n xu?t bún dã cho 
thêm vào nguyên li?u các lo?i hóa ch?t d?c h?i.

 

K? ngh? gia truy?n

 

Tram hay không b?ng m?t l?n t?n m?t ch?ng ki?n, trong vai ngu?i di h?c "công 
ngh?" s?n xu?t bún, chúng tôi du?c m?t ngu?i quen c?a ch? lò s?n xu?t bún U.L 
n?i ti?ng D?ng Nai v?i "công ngh? kinh d?" giúp thâm nh?p vào co s? này vào m?t 
ngày tr?i mua t?m tã.

 
Nh?ng t?ng bún du?c d?t du?i n?n d?t b?n chu?n b? du?c t?m hóa ch?t thành bún 
tuoi 

Vòng vèo mãi, cu?i cùng chúng tôi cung d?n du?c lò s?n xu?t bún c?a bà U.L n?m 
heo hút trong vùng quê thu?c ?p Nam Hà, xã Xuân B?o, huy?n C?m M?. Theo quan 
sát, bên ngoài lò bún c?a bà U.L kh? yên ?ng, c?a ngoài du?c ch?t khóa r?t c?n 
th?n. Du?c bi?t lò bún này b?t d?u "s?n xu?t" kho?ng 17h30' chi?u d?n r?ng sáng 
ngày hôm sau. Nghe chúng tôi g?i c?a nhung không th?y m?t bóng dáng ai ra ti?p 
dón, khi th?y có ti?ng "th?y thu?c" nói bà U.L m?i dám ra m? c?a.

T?i lò bún bà U.L, chúng tôi t?n m?t ch?ng ki?n nhi?u táng bún nóng h?i v?a ra 
lò quy?n ch?t vào nhau du?c x?p la li?t phía du?i d?t, bên c?nh là m?t chi?c 
qu?t du?c b?t s?n d? làm ngu?i. Li?c m?t sang bên c?nh, chúng tôi rùng mình khi 
phát hi?n hàng ch?c chi?c r? nh?a d?y bún d? trên n?n nhà u?t át, do b?n, ru?i 
nh?ng bay tán lo?n. S? bún này s?p du?c dóng vào bao d? di giao cho các m?i 
hàng nhu thu?ng l?.

C?nh chi?c c?i xay b?t có m?y chi?c qu?n b?n, du?i n?n nhà là nhi?u bao b?t 
du?c ch? bi?n u?t nh?p, dóng thành t?ng t?ng b?t d?u du?c dua vào ch? bi?n. 
Phía cu?i máy ép bún có ba chi?c ch?u cáu b?n d?ng nu?c màu xanh d?c mà theo bà 
L, nó du?c pha v?i m?t lo?i hóa ch?t d? làm bún dai và không th? dính ch?t vào 
nhau.

 

Theo l?i bà U.L, khi dua vào dánh thì ph?i cho b?t t?y tr?ng, b?t làm dai và 
ph? gia b?o qu?n thì bún m?i có ch?t lu?ng và d? lâu du?c.

 
H? nu?c du?c du?c pha tr?n gi?a g?o và hóa ch?t d? ch? bi?n thành bún b?n  

"Nh?ng nhà hàng, quán sá nào mu?n choi sang cho th?c khách an bún thom thì ch? 
c?n nói tôi s? cho hoà v?i m?t lo?i b?t có tên là huong n?p vào là b?o d?m bún 
thom ph?c mùi g?o n?p thu?ng h?ng", bà U.L nói. Theo "công ngh?" ch? bi?n trong 
lò bún c?a bà U.L, chi?c c?i xay b?t 50kg/m? thì cho kho?ng 200ml b?t n?p, 
100gr ch?t dai, 100gr ch?t n?, 200gr tr?ng m?c (ch?t b?o qu?n ch?ng thiu), 2 
mu?m b?t vàng (còn g?i là Tinopal - ch?t t?y).

 

Theo tìm hi?u, lò bún bà U.L không dang ký gi?y phép kinh doanh, nhung g?n ch?c 
nam nay chua th?y co quan ch?c nang nào t?i ki?m tra. 

 

Hóa ch?t c?m mua ? dâu cung có

 

Vì l?i ích cá nhân mà nhi?u lò bún dã dùng hóa ch?t d? làm cho bún tr?ng nõ, 
d?y mùi thom, d? c? tu?n v?n không thiu. giá bán ra v?i "m?t v?n b?n l?i". Tuy 
nhiên, theo bác si Nguy?n Xuân Mai, nguyên Phó Vi?n tru?ng Vi?n V? sinh Y t? 
công c?ng (B? Y t?), các lo?i hoá ch?t trôi n?i không ngu?n g?c, xu?t x? b? c?m 
s? d?ng nh?t là v?i th?c ph?m. Riêng Tinopal là lo?i hóa ch?t t?y r?a trong 
công nghi?p, dùng làm tr?ng, sáng s?n ph?m và không du?c B? Y t? cho phép luu 
hành. Tinopal là ch?t t?y nên s? làm t?n thuong các t? bào ru?t, t?o co h?i cho 
các m?m b?nh t?n công.

 

 

 
"Huong n?p" giúp bún thom ph?c 

 

D? tìm hi?u rõ hon v? s? t?n t?i c?a lo?i hóa ch?t này trên th? tru?ng, chúng 
tôi dã d?o qua th? tru?ng và ghi nh?n, lo?i hóa ch?t d?c h?i dùng thêm vào khi 
s?n xu?t bún du?c bán ? h?u h?t các c?a hàng hóa ch?t và r?t d? d? mua du?c các 
lo?i hóa ch?t này.

 

T?i c?a hàng hoá ch?t H.H - Chuyên mua bán các lo?i hoá ch?t: T?y r?a màu - mùi 
- th?c ph?m, công nghi?p" do bà ch? tên H (khu ph? 2, phu?ng Tân Biên, TP. Biên 
Hoà, D?ng Nai) d? tìm hi?u. C?a hàng này n?m ngoài du?ng l?n, t?p n?p khách ra 
vào mua hóa ch?t, ngoài c?ng ch? d? lèo tèo m?y can nh?a, nhung bên trong là 
m?t kho hàng r?t "kh?ng". 


Do có r?t nhi?u khách hàng dang mua hóa ch?t và dang d?i d? tính ti?n nên bà H 
yêu c?u chúng tôi ch? thêm chút n?a r?i s? ra ch? cho "ít chiêu" ch? bi?n bún 
b?n. D?i kho?ng 10 phút thì ch? c?a hàng hóa ch?t H.H t? bên trong di ra và 
h?i: "Các anh di mua hóa ch?t ph?i không? C?n bao nhiêu ?".  

Khi nghe chúng tôi than th?, m? lò bún dã lâu mà các thuong lái ai cung chê 
nhanh thiu và b? chua, ch? m?t, hai ngày bún dã có d?u hi?u b?c mùi, vàng khè. 
Bà H cu?i b?o: "Nghe th? là bi?t các chú m?i vào ngh? r?i, cái so d?ng nhu th? 
mà không bi?t thì l? ch?c r?i. May mà dang mùa mua, ch? g?p mùa hè thì các chú 
ch? có ch?t vì l?".

Th?y chúng tôi t? thái d? h?t ho?ng, bà H sai con trai vào l?y m?t bao nh? d?ng 
hon 1kg b?t r?i nói, dây là b?t làm cho bún d? lâu không thiu. Ngu?i ta thu?ng 
l?y b?t này d? v? b?o qu?n bún vì d? lâu nó v?n tuoi ngon, không hu h?i, d?m 
b?o hôm sau v?n ngon nhu thu?ng.

 

 
B?t t?y vàng làm cho bún tr? nên tr?ng "tinh khi?t" 

 

Bà H cho bi?t: "Dây là tr?ng m?c, giá ch? 44.000d/kg. Cái này ngu?i ta thu?ng 
mua v? ch? bi?n bún và làm bánh Trung thu. D? lâu v?n tuoi roi rói. Mu?n d? bún 
hay bánh Trung thu lâu thì ph?i cho nhi?u b?t tr?ng m?c vào, nhung n?u cho 
nhi?u quá, không dúng k? thu?t thì s? b? tanh". 

 

Khi th?y chúng tôi h?i han chi ti?t, bà H t? v? nghi ng?: "Sao các chú h?i k? 
v?y?"

Theo quan sát c?a chúng tôi, ch? trong vòng 30 phút dã có hàng ch?c khách hàng 
d?n c?a hàng H.H l?y hóa ch?t v? ch? bi?n bún b?n và các lo?i hàng hóa khác. 

M?t ch? quán ph? l?n t?i D?ng Nai cho bi?t, thu?ng l?y hóa ch?t c?a bà H d? v? 
t?m u?p làm bún, có th? d? lâu ngày mà v?n bán du?c bình thu?ng. Nghe khách 
hàng "ch? giáo" chúng tôi, bà H nói lái: "N?u các anh m? lò bún thì nên có 
tr?ng m?c, không thì khó làm l?m". C?m b?ch hóa ch?t có tên tr?ng m?c trên tay 
chúng tôi th?y có màu tr?ng, d?ng nén to b?ng ru?t cây bút bi dài. Lo?i hoá 
ch?t này cung không có nhãn mác, bao bì và chú thích c? th?.
 

 
B?t dai làm bún dai nhu k?o cao su 

 

Ph?i bi?t k?t h?p "ch? bi?n" thì bún m?i ngon

Chúng tôi ti?p t?c h?i bà H: "N?u chúng tôi d? lâu ho?c l? làm bún tanh vì 
tr?ng m?c thì ph?i làm sao h? ch? ?". Bà H li?n ch?y vào bên trong mang ra m?t 
bình 5kg ghi tên "Huong n?p", d?ng l?ng màu trong su?t và nói: "N?u th?y mùi 
tanh các chú ch? c?n cho "Huong n?p" vào là h?t tanh ngay".


Bà H ti?t l?, n?u m?t c?i 50kg b?t thì ch? c?n cho kho?ng 5 mu?ng an "Huong 
n?p" thì dù có bao nhiêu tr?ng m?c thì bún v?n thom ph?c mùi g?o n?p và an r?t 
ngon. Hi?n "Huong n?p" có giá 220.000d/lít. Th?y chúng tôi tò mò bà H li?n m? 
n?p can cho chúng tôi ng?i thì nghe mùi thom ph?c huong g?o n?p, nhung m?i ng?i 
thì có c?m giác chóng m?t nên tôi li?n ch?y ra ngoài. Theo quan sát, can "Huong 
n?p" dã quá h?n s? d?ng, không ghi rõ ngu?n g?c s?n xu?t nhung v?n ngang nhiên 
du?c bà H bày bán trên th? tru?ng.

 

 

 
B?t TKL - 40 làm cho bún dai, x?p, b?o qu?n du?c lâu 

 

Cung theo bà H, n?u d? bún không dai, không dính thì ph?i t?m u?p vào hai lo?i 
hóa ch?t. M?t là ch?t TKL - 40, ch?t này v?a t?o bún khô, dai, ch?ng ?m u?t 
trên bún, kéo dài th?i gian b?o qu?n, ch?ng các vi khu?n làm hu s?n ph?m. Dây 
là s?n ph?m ghi c?a Indonesia do Công ty Gia Trúc nh?p kh?u và dóng gói bán v?i 
giá 120.000d/kg (trên bao bì không ghi rõ Công ty Gia Trúc ? dâu). 

Hai là m?t lo?i b?t có tác d?ng làm dai, nhìn nhu du?ng tr?ng du?c d?ng trong 
b?ch x?p nh? có giá 100.000d/kg. Tuy nhiên, hóa ch?t này không rõ ngu?n g?c 
xu?t x?. "B?t này có th? giúp cho bún dai nhu. k?o cao su, h?u h?t lò bún nào 
cung t?i ch? tôi mua lo?i hóa ch?t này. Dám b?o v?i các chú sau khi cho ch?t 
này vào thì bún an ngon l?m, kh?i chê", bà H nói.


Khi th?y chúng tôi v?n than th? vì bún sao ngâm lâu, ? k? v?n nhung v?n b? vàng 
b? khách hàng chê. Bà H "ch? b?o": Mu?n bún tr?ng thì ph?i cho 3-4 th?  vào d?m 
b?o h?t vàng ngay. Nói do?n, bà H xách ra m?t b?ch b?t nhuy?n màu vàng nh?t có 
mùi tanh và cho bi?t dây là "ch?t t?y vàng" (còn g?i là Tinopal du?c ghi c?a 
Th?y S?). Lo?i này giá 250.000d/kg. Nói xong bà H c?m di?n tho?i g?i cho d?u 
m?i d? "nh?p kh?u" m?t s? lu?ng l?n hóa ch?t.
  Ch? L - ch? quán bún ? TP.Biên Hoà (D?ng Nai) cho bi?t, ch? dã m? quán hon 
ch?c nam nay, nhung di?u l? là, bún c?a ch? có khi d? 4-5 ngày v?n không b? 
thiu. "Ai làm ngh? cung ph?i có d?o d?c, tôi th?y bún chúng tôi l?y v? bán ch?c 
ph?i có v?n d?, khác v?i nh?ng lo?i bún thông thu?ng. Tôi chua th?y khách hàng 
nào an bún c?a tôi l?i kêu dâu b?ng, hay b? gì. nhung nh?ng s?i bún tr?ng tinh, 
th?m chí d? c? tu?n không chua ch?c ch?n ph?i du?c t?m u?p v?i m?t lo?i hóa 
ch?t nào dó. Thông qua báo chí chúng tôi mong co quan ch?c nang có cu?c kh?o 
sát, ki?m tra d? bi?t rõ nh?ng lò ch? bi?n bún. N?u c? d? m?c h? tung hoành, 
thoái mãi ch? bi?n thì s? gây ra h?u qu? khôn lu?ng cho ngu?i tiêu dùng", ch? L 
nói.

  

Bài, ?nh: Qu?nh Mai

 

 

(Theo vtc)

Other related posts:

  • » [SMCC] Ki nghe san xuat bun thoi cong nghe hoa chat - Nguyen Hong Van