Khi thay. viet nhac cho cac em

Gi?i thi?u:

Khi th?y. vi?t nh?c cho các em

Bìa t?p ca khúc thi?u nhi.

Ngu?i ta bi?t d?n Tr?nh Tu?n Khanh t? hon 6 nam nay v?i các chuong trình d?y 
hát dân ca trên VTV2, nhung ít ai bi?t anh là m?t th?y giáo d?y nh?c g?n hai
ch?c nam tr?i tru?c dó ? tru?ng Cao d?ng Su ph?m Dà N?ng.

D?i v?i nhi?u nh?c si và các em thi?u nhi c? nu?c, sau Truong Xuân M?n (dã d?nh 
cu ? M?),Tr?nh Tu?n Khanh là m?t "nh?c si c?a tu?i tho" c?a Dà N?ng du?c
yêu quí. Khác v?i Truong Xuân M?n, s? nghi?p âm nh?c c?a anh da d?ng hon: t? 
các công trình nghiên c?u âm nh?c mang tính su ph?m, d?y hát dân ca, vi?t
ca khúc v? tình yêu, th?m chí ca khúc chính tr?. Nhung có l? trên h?t, ca khúc 
thi?u nhi v?i nh?ng ti?t t?u don gi?n, ca t? d? hi?u - d? nh? - d? hát và
th?m du?m ch?t d?ng dao, ca dao ng?n g?n dã làm cho s? nghi?p c?a Tr?nh Tu?n 
Khanh du?c ghi nh?n hon c?. Tuy?n t?p ca khúc thi?u nhi "L?c vào th? gi?i
tu?i tho" v?i 50 bài do nhà xu?t b?n Tr? TP.HCM v?a cho ra m?t b?n d?c trong 
tháng 4 v?a qua là m?t minh ch?ng.

Hãy nghe anh vi?t: "Ai s? là chú Cu?i không d? trâu an lúa/ Ai s? là cô T?m g?i 
b?ng b?ng bang bang/ Ai s? là ông Tiên vu?t chòm râu, tóc b?c/ Ai s? là
qu? th?, th? oi roi b? bà." (Qua mi?n d?ng dao), hay "M?t dàn th? con ngoan 
ngoan vâng l?i m?/ Mua gió l?nh vô cùng, ríu rít v?n bên nhau" (Nh?ng chú th?
ngoan). ? dó ta th?y ch?t dân ca d?y ?p trong ca t? và m?t n?i dung mang tính 
giáo d?c cao nhung không  theo ki?u dao to búa l?n. Xen gi?a nh?ng l?i hát,
Tr?nh Tu?n Khanh l?i r?t nhu?n nhuy?n khi s? d?ng các ti?t t?u v?n r?t t? nhiên 
nhu thùng thùng c?c thùng, tùng c?c bung thùng c?t bung, rì rà rì rà rì
rà. theo nh?p 2/4 d? hát và g?n gui v?i th? gi?i tr? tho. Dó cung chính là th? 
m?nh trong ca khúc vi?t cho các em nh? c?a Tr?nh Tu?n Khanh. Di?u dó còn
ch?ng t? cái "ch?t th?y" v?n còn r?t d?m d?c khi anh dã ra kh?i th? gi?i su 
ph?m và tr? thành m?t biên t?p viên, ngu?i qu?n lý chuong trình  van ngh? c?a
Trung tâm s?n xu?t truy?n hình Dà N?ng (DVTV).

T.D.T

Other related posts:

  • » Khi thay. viet nhac cho cac em