Khi mua bao co nen ung di dong

Khi mua bão, có nên dùng di d?ng?

Ti?n si Swinda Esprit và hai bác si cao c?p khác ? London dã báo cáo v? tru?ng 
h?p m?t bé gái 15 tu?i b? sét dánh trúng khi dang nói chuy?n di?n tho?i di
d?ngt?i m?t công viên l?n khi tr?i mua dông.

Sét dánh là nguy co de d?a nh?ng ai s? d?ng di?n tho?i di d?ng di ngoài tr?i 
dông bão, các bác si Anh c?nh báo.
?nh Vietphotoshop

Cô bé lên con dau tim trong ch?c lát nhung ph?c h?i ngay sau dó. N?n nhân ch?ng 
nh? gì v? tai n?n này, m?c dù nhi?u ngu?i khác dã du?c ch?ng ki?n cú dánh
c?a thiên lôi.

M?c dù v?y, m?t nam sau, b?nh nhân dã ph?i di xe lan, do nh?ng tr?c tr?c v? 
nh?n th?c, co th? và c?m xúc cung nhu lúc nào cung nghe th?y ti?ng tr?ng dánh
vào tai trái, bên mà cô dã dùng di?n tho?i di d?ng.

Các bác si, dang làm vi?c t?i B?nh vi?n Northwick Park ? tây b?c London, cho 
bi?t h? dã tìm th?y 3 bài báo v? nh?ng ngu?i t? vong do sét dánh khi dang s?
d?ng di?n tho?i di d?ng ? ngoài tr?i. Ba tai n?n x?y ra ? Trung Qu?c vào nam 
2005, Hàn Qu?c vào nam 2004 và Malaysia vào nam 1999.

Tuy nhiên, chua có ca tuong t? nào t?ng du?c ghi nh?n trong h? so y h?c.

"Hi?n tu?ng hi?m hoi này là m?t v?n d? s?c kh?e c?ng d?ng, và vi?c giáo d?c v? 
nguy co cao c?a nó là di?u c?n thi?t", Esprit nói.

Vì sét luôn ch?n con du?ng d? di nh?t t?i m?t d?t, nên ai dó dang d?ng và s? 
d?ng di?n tho?i di d?ng (có th? h? l?i b? u?t vào th?i di?m dó) du?ng nhu dã
t?o ra m?t du?ng d?n ít di?n tr? nh?t.

Cho t?i nay, ho?c là các nu?c không có, ho?c có tiêu chu?n nhung chua rõ ràng 
v? v?n d? này. Tiêu chu?n b?o v? sét dánh c?a Australia khuy?n cáo nh?ng ngu?i
di ngoài tr?i trong m?t con dông bão không nên s? d?ng di?n tho?i không dây, 
di?n tho?i di d?ng, ho?c th?m chí là mang theo nó.

Trong khi dó, Co quan d?ch v? th?i ti?t qu?c gia M? l?i tuyên b? trên website 
c?a h? r?ng c? hai phuong án trên d?u an toàn vì "không có du?ng dây tr?c
ti?p n?i gi?a b?n và sét".

Theo Vnexpress/ABConline
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » Khi mua bao co nen ung di dong