Khi Vi Thanh Nien Nem Trai cam K4

Khi v? thành niên n?m "trái c?m" - k? 4

Anh ?y theo du?i em và cung vì em th?y tính cách c?a anh ?y khá d? ch?u. Chúng 
em b?t d?u nhu hai ngu?i b?n, tuong d?i t? nhiên...


Hai con ngu?i ? bên nhau th?c là ?m áp

B?n trai c?a em có uu di?m gì?

Anh ?y có th? di?u khi?n du?c em. D?y có ph?i là uu di?m không nh??

Em là m?t d?a khá m?nh m?, dù là trong vi?c h?c hay b?t c? vi?c gì cung d?u r?t 
xu?t s?c và thu?ng là ngu?i ch? huy.

T? bé d?n l?n em toàn qu?n lý ngu?i khác, em d?c bi?t không thích lo?i con trai 
l?o d?o bám theo mình. Nhung r?i em g?p anh ?y và th?y có nhi?u di?m tuong
d?ng. Chúng em không bao gi? cãi nhau.

Th?i gian dó, cha m? và th?y giáo c?a em có thái d? nhu th? nào?

Cha m? em tuong d?i tin tu?ng vào em. H? tin r?ng em không vì yêu mà tr? n?i 
h?c hành.

Các em b?t d?u "? bên nhau" t? khi nào?

Khi em h?c l?p 11, v?a tròn 17 tu?i.

Em v?i b?n trai hôn nhau l?n d?u vào khi nào? Có bi?t hôn không?

Duong nhiên là em không bi?t, anh ?y "d?o di?n". Em nh? l?i h?i nh? có m?t cô 
b?n b?o v?i em r?ng khi nó và ngu?i yêu hôn nhau, ngu?i yêu nó nói: "Có ph?i
dây là l?n d?u tiên em hôn không? Sao không bi?t há mi?ng ra?". Khi nghe chuy?n 
dó, em th?y khó hi?u l?m, sao hôn nhau l?i ph?i há mi?ng ra? Mãi v? sau,
qua b?n bè em m?i bi?t du?c th? nào là hôn gió, th? nào là hôn sâu.

À mà không! N?u th?c s? nói d?n n? hôn d?u c?a em thì ph?i k? d?n ngu?i b?n 
trai th?i trung h?c co s?. C?u ta dã hôn em m?t l?n nhung ch? hôn lu?t qua môi
thôi. Sau n? hôn dó, em b?t d?u th?y tho?i mái hon, d? ti?p nh?n nh?ng n? hôn 
c?a ngu?i yêu sau này.

"L?n d?u tiên" ? dâu?

Chúng em ? nhà tr? ngoài tru?ng nên có r?t nhi?u co h?i d? d?n v?i nhau. Khi dó 
có l? dang là mùa h?, hai d?a d?u m?c qu?n áo m?ng. Chúng em ôm hôn nhau
th?m thi?t r?i lan ra ng? nhung ch?ng h? nghi r?ng có th? x?y ra chuy?n gì.

Em bi?t ngu?i yêu d?nh làm nh?ng gì không?

Em cung không rõ, nhung em cung doán là s? x?y ra vi?c gì ghê g?m l?m. Tru?c dó 
anh ?y có vu?t ve em, lúc ?y em dang ? trong tr?ng thái n?a t?nh n?a mê
nên  cung phó m?c m?i s?. Vi?c dã d?n nu?c dó r?i thì dành "nh?m m?t dua chân" 
thôi.

Em cung c?m th?y khá ng?c nhiên, vì "l?n d?u tiên" c?a mình dã x?y ra gi?n don 
nhu th?, m?c dù tru?c dó b?n thân em cung không d?n m?c c?c k? xem tr?ng
chuy?n này. Th?c ra em không nghi r?ng ph?i gi? gìn d?n sau khi cu?i, t?i vì em 
có l?y ch?ng hay không cung còn là câu h?i chua có gi?i dáp kia mà.

Em nghe th?y nhi?u ngu?i nói r?ng l?n d?u x?y ra chuy?n ?y s? r?t dau kh?, ho?c 
có b?n gái c?a em nói là dau l?m. Vì th? em mong r?ng ngu?i yêu em là tay
lão luy?n trên tình tru?ng d? cho l?n d?u c?a em du?c ?n tho?.

Lão luy?n u?

Vâng! Là ngu?i có kinh nghi?m ?y mà. T?c là em không ph?i là ngu?i d?u tiên c?a 
anh ?y.

Khi dó em có lo s? mang b?u không? Có dùng bi?n pháp tránh thai không?

Em không th?y lo l?ng vì em c?m th?y di?u dó r?t khó x?y ra. Sau dó, lúc g?n 
d?n k? kinh nguy?t mà chua có thì cung hoi lo lo, nhung d?n lúc có r?i thì
l?i h?t lo. V? l?i, b?n bè xung quanh em d?u có r?t nhi?u kinh nghi?m, các b?n 
?y b?o cho em bi?t n?u có chuy?n thì co th? s? ph?n ?ng nhu th? nào.

Sau này d?n d?n thành quen. Em cho r?ng trong quá trình "yêu nhau" mà m?t bên 
không toàn tâm toàn ý thì khó mang b?u l?m. Nh?ng ngu?i b?n ? xung quanh em
thu?ng không dùng bi?n pháp tránh thai. Em thì th?y dùng hay không dùng bao cao 
su cung ch?ng h? gì, ch? e r?ng cánh dàn ông không du?c d? ch?u.

L?n d?u tiên em có c?m th?y khó ch?u không?

Cung không d?n m?c khó ch?u l?m, ch? có gì d?c bi?t c?. Cung không dau l?m.

Nh?ng lúc ?y, ngu?i yêu c?a em có quan tâm d?n c?m giác c?a em không?

Có quan tâm ch?! Anh ?y h?i em có c?m th?y d? ch?u không? Duong nhiên, d? anh 
?y du?c vui lòng, em ph?i nói là d? ch?u. Nhung ch?c là co th? n? gi?i v?n
ph?n ?ng ch?m hon dàn ông m?t chút.

Khi dó, em có c?m nh?n gì không?

Không rõ ràng l?m. Em không ng? quá trình dó t? nh?t d?n th?, không chút tình 
c?m, cung không d?c bi?t cang th?ng ho?c lúng túng, không quá khoái c?m và
cung không quá dau d?n, v.v... V?i l?i, th?i gian di?n ra nhanh l?m. Tóm l?i là 
tình c?nh lúc dó c?c k? t? ng?t. Cu?c s?ng là v?y mà, chuy?n gì càng mong
ch? bao nhiêu thì càng th?t v?ng b?y nhiêu.

Vì sao ngu?i yêu em l?i làm qua loa nhu v?y?

Cung không ph?i là qua loa, d?i khái vì anh ?y cung không có s? chu?n b? nên lo 
l?ng quá và không hoàn thành "nhi?m v?". M?t lúc lâu sau, chúng em v?n n?m
bên nhau, th?t là ?m áp! Em c?m th?y không nh?t thi?t ph?i làm chuy?n ?y, ch? 
c?n ? bên nhau là d? sung su?ng l?m r?i. Em thích g?i d?u lên cánh tay anh
?y, nhu th? dem l?i cho em c?m giác d? ch?u và an toàn.

V?y bao lâu b?n em ? bên nhau m?t l?n?

Khó nói chính xác l?m ?. Lúc dó b?n em không có nhi?u th?i gian, còn ph?i h?c 
nhung có l? m?t tu?n b?n em g?p nhau m?t hai l?n.

Mu?n tìm m?t ngu?i b?n trai qu?y phá

Sau dó em có thay d?i gì không?

Ch? có ph?n ng?c phát tri?n hon mà thôi! À, th?nh tho?ng xem phim th?y c?nh âu 
y?m thì s? mo m?ng tu?ng tu?ng dôi chút. R?i chú ý an m?c hon nhi?u, tru?c
kia thì qu?n áo ng? hay d? gì cung khoác lên ngu?i nhung bây gi? thì d? ý hon 
nhi?u. Nh?t là khi di ra ngoài, em mu?n mình xinh d?p hon m?t chút. Còn v?
m?t ham mu?n, em l?i th?y h?i còn h?c c?p II s?p lên c?p III mình có ham mu?n 
hon bây gi? ?y ch?.

V?y em làm cách nào d? gi?i to? ham mu?n?

T? "gi?i quy?t". Khi h?c lên d?n trung h?c ph? thông, em v?n không hi?u th? nào 
là th? dâm. Nhung r?i m?t hôm vô tình mà em bi?t du?c. Em d?c sách th?y
nói là th? dâm có m?t l?i mà cung có m?t h?i, ví d? nhu ph?i ch?u áp l?c tâm lý 
này, có c?m giác t?i l?i này... Th?c ra trong cu?c s?ng có r?t nhi?u ngu?i
dã t?ng "x? lý v?n d? m?t mình", nhung h? không bi?u hi?n ra thôi.

Lúc dó, em v?n chua có b?n trai sao?

Các b?n trai theo du?i em d?u thu?c lo?i th? non h?n bi?n, yêu lan yêu lóc. Cho 
nên khi dó em mu?n tìm m?t ngu?i b?n trai qu?y qu?y m?t tí, nhung nh?ng
b?n trai qu?y phá d?u l?n tu?i hon em r?t nhi?u. Ch?c h? th?y em còn quá nh? so 
v?i h?.

Em cung không bi?t du?c vì sao m?y d?a em gái nh? c?a em l?i hi?u bi?t v? gi?i 
tính s?m d?n th?. Khi em h?c ph? thông co s? thì dã th?y d?a em gái em tr?
m?t c?u con trai mà nói: "C?u con trai kia tè t? dâu nh??". Bây gi? chúng nó 
hi?u bi?t s?m quá!

Cha m? em bi?t v? chuy?n c?a em ch??

M? em cung có h?i nhung em không ch?u th?a nh?n. M? b?o r?ng em d?ng g?t m?, m? 
cung t?ng qua cái d?n dó r?i, m? nh?c nh? em nên c?n th?n và hy v?ng em
có tình yêu tu?i h?c trò trong sáng. Em nói v?i m? là chua h? x?y ra chuy?n gì, 
con bi?t con ph?i làm gì. Nhung dáng ra các b?c cha m? ph?i hi?u du?c s?
tình dã d?n m?c nào r?i m?i ph?i, b?n em dâu ph?i con nít n?a.

H?i nh?, em c?m th?y "chuy?n ?y" th?c là kinh thiên d?ng d?a, ph?i d?i d?n khi 
k?t hôn r?i hay c? hai cùng di làm r?i thì m?i du?c phép làm nhu th?. Nhung
gi? thì không còn suy nghi ?y n?a. Các b?n c?a em ? nu?c ngoài d?u s?ng v?i 
nhau gi?ng nhu nh?ng c?p v? ch?ng và coi dó là vi?c bình thu?ng.

Khi dó, em có t?ng nghi d?n vi?c k?t hôn không?

Chua bao gi? và th?m chí chua t?ng nghi d?n, còn xa l?m. Có th? ph?i ch? cho 
b?n thân bôn ba sóng gió d?n khi nào th?y m?t m?i r?i m?i nghi d?n m?t t? ?m
gia dình.

(Lúc dó, ngu?i yêu c?a Ti?u Ng? nói có chút vi?c c?n ra ngoài.)

Sau khi x?y ra s? vi?c, em có cách nhìn khác v? cu?c s?ng và tình yêu không?

Cung không thay d?i là bao. Ch?c anh ch? kinh ng?c l?m khi nghe câu tr? l?i này 
ph?i không? Th?c ra thì em s? r?ng mình không có d? kinh nghi?m cu?c s?ng.
Em c?m th?y không có tí tr?i nghi?m nào thì cu?c s?ng s? thiêu thi?u th? nào 
?y. Em t? b?o v?i mình: Không du?c! Ph?i tr?i nghi?m m?i di?u!

Chúng em không có anh em ru?t th?t

N?u cho em tr? l?i tu?i 17 thì em có làm nhu th? n?a hay không?

D?i v?i em, câu h?i này ch?ng có ý nghia gì, vi?c dã qua hãy gom vào quá kh?, 
h?i h?n cung không gi?i quy?t du?c v?n d?. Duong nhiên, n?u nhu du?c làm l?i
thì em s? không làm nhu th?, nhung n?u quãng th?i gian dã qua không x?y ra nhu 
v?y thì em cung không tu?ng tu?ng du?c Ti?u Ng? c?a ngày hôm nay s? ra sao.

Sau này, khi du h?c ? nu?c ngoài, em phát hi?n th?y các b?n ngo?i qu?c tuy b?ng 
tu?i em, nhung cung ch? gi?ng nhu chúng em th?i trung h?c co s?, d?u r?t
ngây tho. Còn chúng em - nh?ng c?u ?m cô chiêu con m?t - dã ti?p xúc v?i xã h?i 
quá s?m, tâm lý l?a tu?i phát tri?n hon so v?i sinh lý l?a tu?i. Cung chính
là do xã h?i Trung Qu?c phát tri?n quá nhanh khi?n chúng em ph?i suy nghi t? 
s?m, và càng khát khao nh?n du?c yêu thuong và che ch? nhi?u hon.

Em hi?u th? nào là s? ti?p xúc v?i xã h?i quá s?m c?a nh?ng b?n con m?t trong 
gia dình?

Cu?c s?ng c?a m?t cá nhân v?i cu?c s?ng c?a m?t t?p th? khác nhau nhi?u l?m. Em 
là con m?t trong gia dình nên em ph?i di tìm b?n bè ? bên ngoài gia dình.
Mà n?u tìm b?n ? bên ngoài thì c?n có kh? nang phân bi?t du?c b?n t?t, b?n x?u.

Vì trong nhà ch? có duy nh?t m?t mình mà không có anh em trai hay ch? em gái 
cho nên khi g?p khó khan thì ch? có tìm d?n b?n bè. Th?i tho ?u, em choi r?t
thân v?i m?t b?n gái, b?t c? vi?c gì em cung nói v?i b?n ?y nhung r?i em b? b?n 
?y ph?n b?i. Cu?i cùng, em th?y cu?c d?i này ch? có th? d?a vào mình mà
thôi. K?t b?n v?i b?n trai thì b?n trai r?t ít khi hi?u du?c tâm lý b?n gái mà 
k?t b?n v?i b?n gái thì l?i s? h? ph?n b?i. Cho nên, trong cu?c s?ng ch?
có th? d?a vào b?n thân mình mà thôi. Ngay c? chuy?n yêu duong, quan h? v?i b?n 
trai cung th?, ph?i t? mình quy?t d?nh.

(Ngu?i yêu c?a Ti?u Ng? tr? l?i ch? ng?i, chúng tôi dùa r?ng c?u ta v?a d? sót 
m?t do?n quan tr?ng nh?t.)

Hi?n t?i em dánh giá th? nào v? nh?ng vi?c dã x?y ra?

Sau khi có b?n trai và n?m tr?i n? hôn d?u, em dã thay d?i ít nhi?u. Anh ?y dã 
giúp em dung c?m ti?p nh?n b?t c? vi?c gì x?y ra. Tru?c kia, c? có b?n trai
nào mu?n thi?t l?p quan h? lâu b?n v?i em là em g?t b? ngay. Nhung sau này em 
h?c du?c cách t? ch?i trong hòa khí, bi?n nh?ng quan h? dó thành tình b?n
bình thu?ng. Sau nh?ng gì dã x?y ra, em c?m th?y kh? nang giao ti?p c?a em ti?n 
b? hon r?t nhi?u, suy nghi cung m? r?ng hon. Em c?m th?y có l? nhu th?
cung là t?t d?i v?i m?t ngu?i h?c ngh? thu?t nhu em.

 (Còn n?a)

Tôn Vân Hi?u- Truong Vinh M?c

Other related posts:

  • » Khi Vi Thanh Nien Nem Trai cam K4