Khi Vi Thanh Nien Nem Trai Cam K8

Khi v? thành niên n?m "trái c?m" - k? 8

Chuy?n ?y xu?t phát t? tình c?m chân thành trong lòng em. Em th?c s? c?m th?y 
làm nhu th? r?t x?ng dáng v?i anh ?y... Nhung em th?y s? cái quan ni?m "trinh
ti?t" tàn nh?n, nó tiêu di?t nhi?u di?u, c?m giác h?nh phúc cung b? tiêu hu? 
theo.D?t mình lên dàn t?

H?i L?ch ti?p t?c câu chuy?n c?a mình....

Chính quan ni?m dó làm chúng em tr? nên c?c k? cang th?ng. Em và anh ?y chua h? 
có ràng bu?c gì, th? mà em trao cho anh ?y di?u quý giá nh?t, c?m giác lúc
?y d?t nhiên r?t nghiêm tr?ng. Em c?m th?y quan h? gi?a hai chúng em d?n d?n b? 
phá h?ng chính do nhân t? này.

Tru?c kia em nghi r?ng chúng em không g?n gui nhau nhu tru?c n?a là vì nguyên 
do tính cách. Em v?n r?t th?ng tính mà Camel thì l?i mong mu?n có m?t cô b?n
nh? nhàng, m?m m?i và chín ch?n.

Em ch? là m?t cô bé con mà thôi, em không có nh?ng th? anh ?y c?n. Có l? vì anh 
?y l?n tu?i hon, tru?ng thành hon em. Bây gi? nghi l?i thì em th?y hai chúng
em có l? chua t?ng th?t s? h?nh phúc bên nhau.

Em c? dinh ninh r?ng khi em trao g?i th? quý nh?t d?i mình cho anh ?y thì anh 
?y nh?t d?nh ph?i có trách nhi?m v?i em và khi em có v?n d? gì x?y ra thì
anh ?y ph?i d?ng ra gi?i quy?t và gánh ch?u. N?u anh ?y không ch?u d?ng em thì 
là l?i c?a anh ?y, nhu th? là không dúng d?n, là S? Khanh...

Th? là em c? n?ng n?c yêu c?u anh ?y nh?t nh?t ph?i di theo dúng qu? d?o ?y. 
Sau hai nam yêu duong n?ng cháy, b?ng nhiên chúng em th?y rõ ràng m?t di?u
r?ng có l? chúng em ch?u ?nh hu?ng l?n c?a n?n giáo d?c t? t?m bé và ch?u s?c 
ép c?a quan ni?m truy?n th?ng khá n?ng n?.

C? th? thì dó là cái gì? N?u không nhìn nh?n "s? vi?c ?y" theo quan ni?m dó thì 
còn có cách nhìn nh?n nào khác chang?

Em nghi r?ng dáng l? dó ph?i là m?t ni?m h?nh phúc, m?t vi?c d?y vui v? m?i 
ph?i. Vi?c ?y làm thay d?i cu?c s?ng c?a b?n r?t nhi?u, dem l?i cho b?n c?m
giác h?nh phúc tràn tr? ch? không gây nên c?m giác m?t mát, dau kh? hay tr?m 
tr?ng hon là tha hoá d?o d?c...

Tình yêu dã qua có làm em m?t mát gì không?

Em gi?ng nhu d?a tr? t?p di l?n d?u b? ngã v?y! N?u ngày ?y em nh?n th?c du?c 
nhu bây gi? thì có l? tình c?m c?a em dã khác nhi?u, cu?c s?ng c?a em cung
s? không di theo qu? d?o nhu bây gi?. Em tu?ng r?ng mình dã n?m b?t du?c h?nh 
phúc, nhung hoá ra em dã dánh m?t nó.

Em c?m th?y nguyên nhân chúng em d? v? không ch? là do anh ?y mà ph?n l?n l?i 
là do em. Dó là cái giá c?a s? tru?ng thành, có ngu?i tr? giá b?ng m?t th?t
b?i, còn cái giá em ph?i tr? chính là ngu?i mà em yêu quý.

Khi làm chuy?n dó, nguy?n v?ng và m?c dích l?n nh?t c?a em là gì?

Nguy?n v?ng c?a em là hoàn thành m?t nghi l?. Dúng là hoàn t?t m?t nghi l?, em 
t? d?t mình lên dàn t? d? làm m?t nghi l? t? tr?i, và em c?m th?y h?nh phúc
vô ng?n vì mình dã dung c?m d?ng vào v? trí ?y. Nhung b?n thân s? vi?c ?y c? 
th? ra sao thì em không h? hay bi?t.

V?y áp l?c trong em khi làm chuy?n dó là gì?

Dó chính là áp l?c c?a quan ni?m "trinh ti?t".

Th? em nghi sao tru?c cha m?, th?y cô và xã h?i? Em có c?m th?y mình m?t di tu 
cách c?a m?t cô gái trinh nguyên không?

Có ch?! Em dã t?ng cho ngu?i khác th? quý giá nh?t c?a mình. Nhung ngu?i ta 
không trân tr?ng thì em bi?t làm th? nào dây?

Thôi Dành ng?m d?ng nu?t cay!

N?u có co h?i làm l?i t? d?u, em nghi mình s? làm di?u dó vào nam bao nhiêu 
tu?i?

Em s? không làm nhu v?y n?a! N?u nhu em bi?t vi?c ?y gây nên h?u qu? nghiêm 
tr?ng nhu v?y thì em không bao gi? làm nhu th? n?a. Làm sao có th? thay d?i
du?c quan ni?m c?a c? xã h?i v? d?o d?c ngu?i con gái, nên em s? không d?i gì 
làm nhu v?y n?a.

Ch? khi nào em có quy?n tác d?ng d?n quan ni?m ?y thì em m?i dám d?i m?t v?i 
nó, h?ng ch?u h?u qu? nó gây ra. Có l? quan ni?m ?y dã ?nh hu?ng r?t l?n d?n
tình c?m c?a b?n em, không ph?i ?nh hu?ng tr?c ti?p mà là phá ho?i m?t cách 
gián ti?p d?n d?n.

Khi dó em thích Camel vì nguyên nhân gì?

Em c?m th?y anh ?y là chàng trai t?t nh?t em t?ng g?p.

Anh ta có uu di?m gì?

Camel là m?t ngu?i r?t chân th?c. Anh ?y là con trai c?a m?t gia dình thuong 
nhân, nhung l?i khá th?c thà. Anh ?y có thái d? c?i m? d?i v?i cu?c s?ng. V?
m?t kinh t?, anh ?y du?c gia dình chu c?p r?t d?y d?. Anh ?y d?i v?i b?n bè 
r?ng rãi, chân tình, c?i m?.

Em d?c bi?t thích dáng v? b? ngoài cao l?n, thô ráp, không trau chu?t c?a anh 
?y và cung m?n tính cách c?a anh ?y. Còn m?t di?u quan tr?ng n?a là chúng
em r?t tin tu?ng l?n nhau. Lúc dó, chúng em ch?ng có gì trong tay, ch? bi?t mo 
m?ng, chúng em dã cùng nhau xây d?p nên nh?ng m?ng mo d?p xi?t bao.

C? hai d?u tràn tr? hy v?ng ? cu?c s?ng. Anh ?y mu?n cu?c d?i sau này c?a anh 
?y d?y ?p nh?ng di?u m?i l?, nhi?u th? thách và ti?p xúc nhi?u v?i thiên nhiên.
Em thích lý tu?ng s?ng ?y.

V?y hi?n nay quan h? c?a b?n em nhu th? nào? Không có tin t?c gì c?a nhau sao?

Cu?c s?ng th?t khó mà du?c nhu ý mu?n! Có l? gió b?i th?i gian dã xoá s?ch bóng 
hình em trong trái tim anh ?y r?i. Lúc ?y do tính em c? ch?p, r?i còn do
nhi?u nguyên nhân khác không th? nói rõ thành l?i mà chúng em dã chia tay nhau.

Không ph?i vì có ngu?i th? ba xen vào, mà là b?n thân hai chúng em c?m th?y 
s?ng bên nhau không còn h?nh phúc n?a. Tuy chúng em v?n còn yêu nhau nhung c?
hai d?u làm cho nhau dau d?n nhi?u.

V?y có ph?i nguyên nhân tr?c ti?p khi?n các em chia tay là vì chuy?n ?y ph?i 
không?

Em c?m th?y dúng nhu v?y! Em mu?n có m?t bi?n pháp nào dó d? gi? chân anh ?y, 
em c?m th?y anh ?y c?n em, dù là ch? c?n co th? em thôi cung du?c!

Nhung r?t c?c cách ?y cung không an thua gì, ch?ng c?u vãn du?c quan h? c?a hai 
chúng em. Th? d?y, m?t cô gái ph?i dùng d?n bi?n pháp nhu th? thì t?c là
dã dánh m?t giá tr? c?a b?n thân, và tình yêu khi ?y cung s? chuy?n thành s? 
ngã giá.

Khi dó, em có mu?n làm v? anh ?y không?

Em dã t?ng nghi d?n vi?c k?t hôn. Lúc dó chúng em còn r?t nh?. nhung c? m? em 
cung nghi r?ng chúng em s? k?t hôn.

Chuy?n yêu duong c?a em có ?nh hu?ng gì d?n h?c t?p không?

?m. Chúng em di choi r?t nhi?u và di choi thì t?t s? r?t m?t, m?t không còn s?c 
h?c hành n?a. Nhung có m?t nguyên nhân quan tr?ng khi?n em không thi?t h?c,
?y là do em c?m th?y m? m?t v? tuong lai. Em không bi?t v? sau mình s? ra sao.

Chuy?n này có ?nh hu?ng d?n quan ni?m v? tình yêu c?a em không?

Tuy em dã dánh m?t di r?t nhi?u th? v?n không dành lòng d? m?t, nhung cung vì 
th? mà em có du?c nhi?u ni?m h?nh phúc hon. Em h?c du?c cách trân tr?ng nh?ng
gì mình có, n?u không trân tr?ng gìn gi? thì ch?ng có gì còn l?i cho mình.

Em th?y quý tr?ng b?n bè, tình yêu, gia dình quanh em hon. Bây gi? em s? c?m 
giác h?i h?n sau khi d? tu?t m?t kh?i tay nh?ng ngu?i thân yêu nh?t, em s?
c?m giác ti?c nu?i ?y l?m...

Th? chuy?n này có ?nh hu?ng t?i tuong lai c?a em nhu th? nào?

Em s? không bao gi? vì m?t vài di?m yêu thích ngu?i ta mà d?i d?t g?i g?m t?t 
c? tình c?m c?a mình vào ngu?i ?y n?a. Có th? tình c?m sâu d?m quá cung gây
nên áp l?c, gây kh? s? và hành h? ngu?i khác.

K? v?ng sâu s?c quá vào di?u gì cung d? gây th?t v?ng và dau kh?. Tình c?m cung 
gi?ng nhu làm b?p v?y, m?m mu?i du?ng h?t tiêu m?i th? ch? c?n r?c tí xíu
là d?.

S?ng bên ngu?i ta thì duong nhiên s? có tình c?m v?i ngu?i ta, nhung có l? c?n 
ph?i ki?m ch?, ch? "r?c lên" ngu?i dó m?t ít tình c?m mà thôi. Bây gi? em
dã bi?t d?nh lu?ng bao nhiêu tình c?m là v?a d?i v?i m?t m?i tình.

Em có nh?n xét gì v? vi?c giáo d?c gi?i tính ? Trung Qu?c?

Th?t chán! Qu? là có ngu?i d?ng ra d?y d? v? phuong di?n này, nhung hoàn toàn 
ch? mang tính lý trí. Trên th?c t?, chuy?n này có liên quan r?t r?t nhi?u
d?n tình c?m và tâm h?n.

Tình d?c và tình yêu là hai ch? em song sinh, di dâu cung có nhau mà.  N?u ch? 
giáo d?c tri th?c sinh lý mà không nói d?n tri th?c tâm lý thì ch?ng hoá
ra gi?u gi?m s? th?t còn gì!

V?y em c?m th?y các b?c cha m? nên làm gì?

T?t nh?t là d?ng qu?n con cái quá ch?t! B?i vì mu?n qu?n cung không qu?n xu?! 
Tình c?m gi?a cha m? và con cái trong gia dình th?c ra vô cùng nh?y c?m, cha
m? dôi khi xem xét v?n d? t? góc d? "s? h?u" d?a con, con là khúc ru?t yêu 
thuong c?a cha m?, làm sao cha m? d? dàng d? cho d?a nào ch?m vào ngu?i con!
Có khi th?y cô gi?ng gi?i v?n d? khách quan hon, còn cha m? thì d? b? phi?n 
di?n l?m.

Em có di?u gì nh?n nh? các b?n cùng l?a tu?i?

Hãy h?c h?i và tìm hi?u! M?i ngu?i l?i có tr?i nghi?m riêng c?a mình trên du?ng 
d?i.

V?y thì theo em, các b?n ?y nên làm th? nào?

Hoa d?n lúc c?n ng?t thì ng?t, d?ng ch? hoa r?ng m?i ng?t cành...

...- Em có thay d?i gì v? nhân sinh quan? N?u có thì do nguyên nhân nào?

Em b?ng nhiên th?y cách nhìn c?a em tru?c kia có th? hoi sai l?ch. T?c là em 
ch? bi?t du?c m?t góc c?a núi bang, ch? nhìn th?y vài di?m bang nh? mà l?i
cho r?ng dó là c? th? gi?i. Lúc dó, em có cách nhìn quá l?ch l?c, phi?n di?n v? 
vi?c h?c t?p và c? tình c?m, tình yêu c?a mình.

H?u nhu em dã tuy?t d?i hoá t?t c?. Khi em yêu l?n th? hai thì em m?i th?y cu?c 
s?ng c?a mình nhu là m? sang trang khác v?y, và em b?t d?u ti?p nh?n l?i
t? d?u.

Có th? nói, em dã dùng máu và nu?c m?t d? có du?c kinh nghi?m trong tình yêu, 
d? h?c du?c cách cu x? v?i d?i phuong. Em dã v?p ngã bao l?n, r?i l?i bò d?y
ti?p t?c bu?c di, bay gi? nghi l?i th?y th?c là kh? s?. C?u mong d?ng bao gi? 
ph?i quay l?i tu?i m?i l?n ?y, em m?t bao nhiêu công s?c m?i thoát ra kh?i
nó!

Tình yêu là lu?i ki?m s?c bén vô cùng! H?c du?c cách yêu cho tho? dáng là c? 
m?t b?n linh trong cu?c d?i. Khi b?n chua bi?t th? nào là yêu, b?n có th? hi
sinh c? th? gi?i vì m?t con ngu?i, nhung d?n khi dã bi?t yêu thì t?m m?t c?a 
b?n s? m? r?ng ra c? th? gi?i qua con ngu?i ?y.

Ti?p c?n v?i co th? và tâm h?n c?a m?t ngu?i khác gi?i là m?t ph?n phái sinh 
trong quá trình thám hi?m cu?c s?ng. Tình yêu và tình d?c là nh?ng di?u k?
di?u xi?t bao, nó khi?n cho nh?ng con ngu?i v?n khác nhau du?c hoà quy?n v?i 
nhau.

D?i m?t v?i con du?ng d?i dài d?ng d?c, ngu?i ta s? c?m th?y h?nh phúc hon r?t 
nhi?u khi có m?t ngu?i b?n d?ng hành g?n bó khang khít keo son bên mình.

Em thu?ng b? dánh th?c d?y vào gi?a dêm b?i nh?ng âm thanh xa xôi v?ng d?n. 
Nh?ng lúc ?y, c?m giác xa xót phiêu diêu l?i dua em v? v?i nh?ng h?i ?c tan
nát xua kia. C? th? cho d?n t?n khi bình minh len l?i vào ô c?a s? phòng, ánh 
duong soi r?i kh?p phòng... Quá kh? dã trôi qua r?i, còn tuong lai c?a em
v?n tuoi sáng nhu bao ngu?i khác.

Em s? không bao gi? quên du?c c?m giác dánh d?u s? tru?ng thành c?a mình. C?m 
giác ?y kh? khàng, t? t? n? ra t? trong chính co th? em, nhu th? m?t n? hoa
v?y, mu?n bung cánh ra v?i d?t tr?i. Có dôi chút lu?ng cu?ng, dôi chút vui 
m?ng, có c? d?n dau m?t cách d?u dàng.

Sau dó là s? yên l?ng d?u êm chìm vào th?i gian. Nhung c?m giác ?y dâu ch? ?n 
sâu trong di vãng, b?i vì bông hoa e l? v?n còn nguyên v?n trong cu?c d?i
em d? ch? l?n hé n? ti?p sau. Em v?n tr? trung...

(Xem ti?p trên TP th? Hai, 24/7/2006)

Tôn Vân Hi?u - Truong D?n M?c

Other related posts:

  • » Khi Vi Thanh Nien Nem Trai Cam K8