Khi Ve Si Lo Mat Giang Ho

Nh?ng "ông thiên lôi" M?C D?NG PH?C

Khi v? si l? m?t "giang h?"


Ph?m Ng?c Dinh...

Thi?u ki?n th?c pháp lu?t, có s?n công c? h? tr? l?i du?c giám sát m?t s? ho?t 
d?ng, nhi?u v? si thi?u ý th?c dã có ?o tu?ng v? "quy?n l?c" c?a mình

Cách dây chua lâu, du lu?n TPHCM xôn xao tru?c v? em Nguy?n Hoàng Qu?c Tu?n, 6 
tu?i, h?c sinh l?p 1, Tru?ng Ti?u h?c Dân l?p Qu?c t?, b? b?t cóc. K? b?t
cóc dòi ti?n chu?c 100.000 USD. Sau nhi?u ngày di?u tra, truy du?i, co quan 
công an dã b?t du?c th? ph?m. Dó là hai v? si c?a Công ty Y. Dây ch? là v?
vi?c di?n hình trong hàng lo?t các v? tai ti?ng c?a v? si gây ra.

V? si n?i máu "yêng hùng"

Trong chuong trình "Siêu m?u 2004" t? ch?c t?i nhà thi d?u Phan Dình Phùng, b?t 
ch?p s? can ngan c?a khán gi?, 4 nhân viên b?o v? dã lao vào hành hung phóng
viên ?nh Tr?n Ti?n Dung c?a Báo Tu?i Tr? khi anh dang tác nghi?p. Có s?n các 
thi?t b? h? tr? và s? dông, vi?c các v? si l?m d?ng quy?n h?n d? t?n công
ngu?i khác ngày càng ph? bi?n. Nhi?u ngu?i còn nh?, trong khi di theo b?o v? ca 
si P. bi?u di?n t?i huy?n C?n Gi?-

... và Danh Th? Ng?c Di?n, 2 v? si Công ty Y - th? ph?m v? b?t cóc cháu bé 
Nguy?n Hoàng Qu?c Tu?n. ?nh: VNN

TPHCM, v? si c?a cô ca si này dã dùng dao chém vào vai và tay m?t ngu?i hâm m? 
làm anh này ph?i di c?p c?u ch? vì nh?ng lý do v? v?n. Không ch? dánh tr?ng
thuong ngu?i dân hay dùng dao chém ngu?i, chính nh?ng v? si này còn dâm c? 
nhau. Dó là tru?ng h?p x?y ra t?i siêu th? M., ch? vì b?t d?ng ý ki?n trong
lúc giao nh?n ca, m?t v? si c?a Công ty D. dã dùng dao dâm tr?ng thuong d?ng 
nghi?p c?a mình.

Còn t?i m?t doanh nghi?p may ? qu?n 12-TPHCM, ch? vì tranh cãi nhau v? gi?y 
phép ra c?ng, v? si dã dánh m?t công nhân gây thuong tích. Quá lo ng?i cho b?n
tính "yêng hùng" c?a nh?ng v? si này, giám d?c doanh nghi?p dã yêu c?u công ty 
ch? qu?n c?a nh?ng v? si trên dua các "ông thiên lôi" này v? l?i công ty.
Chua h?t, m?t s? v? si du?c thuê b?o v? tài s?n cho doanh nghi?p dã quay l?i... 
an tr?m máy móc, thi?t b? c?a chính ngu?i di thuê. Dó là tru?ng h?p v?
si c?a Công ty D. dã câu k?t k? gian an c?p 20 b? giàn giáo và máy hàn t?i m?t 
công tru?ng xây d?ng ? t?nh D?ng Nai.

?o tu?ng quy?n l?c

Theo quy d?nh hi?n hành, khi làm vi?c, các v? si c?a các công ty không du?c s? 
d?ng các công c? h? tr?. Th? nhung nhi?u giám d?c công ty cho bi?t: "Tính
ch?t ho?t d?ng c?a ngh? nghi?p khá nguy hi?m, nhung ngoài b? dàm thì ch?ng du?c 
trang b? gì khác. Làm v? si khi b? t?n công mà không có công c? t? b?o
v? mình thì làm sao mà b?o v? du?c thân ch??". T? dó, không ít các công ty "xé 
rào", trang b? cho nhân viên c?a mình dùi cui, roi di?n... Dáng ti?c, thi?u
ki?n th?c pháp lu?t, có s?n công c? h? tr? l?i du?c giám sát m?t s? ho?t d?ng, 
nhi?u v? si thi?u ý th?c dã có ?o tu?ng v? "quy?n l?c" c?a mình. Cái giá
ph?i tr? cho ?o tu?ng này r?t khó lu?ng: nh? thì b? du?i vi?c, ?nh hu?ng d?n uy 
tín công ty, n?ng có khi b? truy t? hình s?.

V? vi?c g?n dây, h?i d?ng qu?n tr? Công ty C? ph?n Day Sài Gòn tranh ch?p nhau 
quy?n qu?n lý, di?u hành, phó ch? t?ch h?i d?ng qu?n tr? thuê v? si c?a Công
ty Nam Thiên Long d?n phong t?a công ty. Ngay trong dêm, Công ty Nam Thiên Long 
nhanh chóng dua v? si d?n ch?t gi?, không cho "phe" d?i phuong ra vào.
D?n khi các co quan ch?c nang ki?m tra h?p d?ng thuê v? si thì phát hi?n h?p 
d?ng này ch? là h?p d?ng cá nhân không có con d?u c?a Công ty Day Sài Gòn.
Toàn b? s? v? si trên ph?i ra kh?i công ty.

Phóng viên Báo Tu?i Tr? b? hành hung lúc 21 gi? 15 ngày 21-6-2004 t?i cu?c thi 
Siêu m?u t? ch?c t?i Nhà Thi d?u Phan Dình Phùng. ?nh: Vu D?c Th?ng

Nhi?u ngu?i tranh ch?p nhau v? tài s?n, d?t dai cung thuê v? si d?n d? gi?i 
quy?t. N?u không hi?u bi?t v? vi?c, công ty nóng v?i dua v? si d?n can thi?p
s? d? d?n d?n nh?ng hành vi vi ph?m pháp lu?t nghiêm tr?ng. Ông Phan Nam, Phó 
T?ng Giám d?c Công ty D?ch v? B?o v? Long H?i, k?: Có l?n m?t gia dình ?
C? Chi d?n thuê công ty du?i m?t gia dình khác dang cu ng? b?t h?p pháp trên 
ph?n d?t c?a mình v?i giá kho?ng 40 tri?u d?ng. M?c dù giá cao, nhung ông
Nam dành ph?i t? ch?i vì yêu c?u c?a gia dình ngoài ph?m vi du?c phép hành ngh? 
d?i v?i v? si.

Chua có chuong trình dào t?o th?ng nh?t

V?i hàng ch?c ngàn lao d?ng dang làm vi?c, ho?t d?ng v? si dã du?c xã h?i ch?p 
nh?n nhu m?t ngh?. Th? nhung, kh?o sát t?i m?t s? công ty, chúng tôi nh?n
th?y chua có m?t chuong trình dào t?o chính th?c chung cho ngh? này. M?i công 
ty tùy nh?n th?c, trình d? c?a ngu?i di?u hành mà cách th?c, th?i gian, chuong
trình dào t?o khác nhau. Có công ty, vì áp l?c h?p d?ng, nh?n nhân viên vào, 
chua k?p dào t?o dã "th?y v?i" ra hi?n tru?ng. Không có nghi?p v?, nhân viên
coi xe làm m?t xe máy, báo h?i c? ngu?i lao d?ng và công ty ph?i hùn ti?n b?i 
thu?ng.

Thi?u tu?ng Phan Van Xoàn, T?ng Giám d?c Công ty Long H?i, dã t?ng d? ngh? 
thành l?p hi?p h?i ngh? v? si, trên co s? dó d? ra quy ch? chung cho ho?t d?ng
này. Theo ông Xoàn, khi có quy ch? chung s? làm cho ho?t d?ng c?nh tranh gi?a 
các doanh nghi?p cùng ngành ngh? lành m?nh hon và tránh du?c tru?ng h?p vì
c?nh tranh mà nh?n các h?p d?ng trái lu?t, trái d?o lý.

Giám d?c m?t công ty chuyên ngành d?ch v? b?o v? - v? si cho r?ng, ho?t d?ng 
này ch? y?u liên quan d?n con ngu?i, vì v?y ph?i k?p th?i n?m b?t di?n bi?n
tâm lý c?a ngu?i lao d?ng. Có khi tuy?n d?ng vào thì h? t?t, nhung trong quá 
trình làm vi?c, khi th?y m?t món d? d? l?y hay th?y ch? nhi?u ti?n d? phát
sinh lòng tham. Vi?c v? si an c?p d? c?a ch? hay dánh ngu?i, t?ng ti?n gi?ng 
nhu tai n?n ngh? nghi?p. Nhung không ph?i vì th? mà buông l?ng công tác giáo
d?c tu tu?ng, qu?n lý nhân viên.

Hu?nh Hà - H? Duong

Other related posts:

  • » Khi Ve Si Lo Mat Giang Ho