[SMCC] Re: Khanh Hoa: CLB the thao danh cho thanh nien khuyet tat "keu cuu"

neu ai hay nghe chuong trinh "ban hay noi voi toi" tren dai thi thay vu nay 
chua an thua gi dau! Bao cu viec dang, dai cu viec noi con ho cu viec lam cai 
ma ho cho la dung! chi the thoi!
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Khanh Quoc 
 To: SMCC 
 Sent: Monday, January 14, 2008 3:58 PM
 Subject: [SMCC] Khanh Hoa: CLB the thao danh cho thanh nien khuyet tat "keu 
cuu"


 Khánh Hòa: CLB th? thao dành cho thanh niên khuy?t t?t "kêu c?u"
 http://www1.thanhnien.com.vn/Doisong/2008/1/11/222235.tno
 M?t CLB th? thao dành cho thanh niên khuy?t t?t ? TP Nha Trang s?p b? gi?i 
t?a tr?ng, khi?n ngu?i trong cu?c không kh?i ng?m ngùi.

 Dó là CLB th?m m? - th? hình n?m bên hông ch? phu?ng Vinh H?i, TP Nha Trang, 
dã t?n t?i 20 nam nay, do ông Quang Nh?t M?nh - hu?n luy?n viên môn th? hình
 và c? t? paragame (dành cho ngu?i khuy?t t?t) làm ch? nhi?m. T? yêu c?u c?a 
Doàn thanh niên phu?ng Vinh H?i, nam 1987, CLB du?c ông M?nh xây d?ng trên
 di?n tích d?t thu?c ch? quy?n c?a mình r?ng 402m2.

 Do nhu c?u sinh ho?t ngày càng tang, nam 1990, theo ch? d?o c?a H?i Liên hi?p 
thanh niên t?nh Khánh Hòa, CLB c?a ông M?nh dã m? r?ng và hình thành thêm
 câu l?c b? th? thao dành cho thanh niên khuy?t t?t. Thanh niên khuy?t t?t d?n 
dây sinh ho?t, t?p luy?n hoàn toàn mi?n phí và CLB cung dào t?o nhi?u v?n
 d?ng viên khuy?t t?t cho ngành th? thao t?nh Khánh Hòa tham gia thi d?u, do?t 
du?c nhi?u huy chuong trong các cu?c thi qu?c gia và khu v?c châu Á - Thái
 Bình Duong.

 CLB th? thao lý tu?ng cho thanh niên nói trên b?y lâu ho?t d?ng yên lành t?i 
nhà s? 40B du?ng 2 - 4, phu?ng Vinh H?i, TP Nha Trang, dang d?ng tru?c nguy
 co b? gi?i t?a tr?ng d? l?y d?t m? r?ng thêm du?ng n?i b? ch? Vinh H?i l? 
gi?i t? 10m lên 20m d?n vào ch? Vinh H?i m?i (s? lùi sâu vào 55m). Ch? Vinh H?i
 hi?n nay có m?t ti?n k? c?nh và cùng n?m trên du?ng 2-4 v?i CLB th? thao 
thanh niên trên s? b? gi?i t?a d? l?y d?t làm bãi d?u ô tô r?ng hon 4.000m2 ngay
 tru?c m?t ti?n ch? Vinh H?i m?i (theo so d? thi?t k? quy ho?ch). D?ng th?i, 
d? m? r?ng du?ng n?i b? ch? bên hông bãi d?u ô tô, ph?i gi?i t?a tr?ng co s?
 cùng m?t b?ng 402m2 c?a CLB th? thao.

 Vì l?i ích chung, vi?c xây d?ng ch? khang trang, an toàn hon là di?u không 
ngu?i dân nào ph?n d?i, dù ph?i ch?u thi?t thòi. V?n d? dáng nói ? dây là s?
 d?n bù c?n th?a dáng, dúng theo quy d?nh d?i v?i nh?ng h? b? gi?i t?a tr?ng 
nhu tru?ng h?p c?a ông Quang Nh?t M?nh. T?i Quy?t d?nh s? 7045/QD c?a Ch? t?ch
 UBND TP Nha Trang ngày 10.11.2003 v? vi?c gi?i quy?t khi?u n?i d?i v?i ông 
Quang Nh?t M?nh: Ông M?nh ch? du?c xét b?i thu?ng 100% giá tr? d?t ? v?i di?n
 tích 150m2 trong s? di?n tích 402m2, ph?n còn l?i 252m2 du?c b?i thu?ng 100% 
giá tr? d?t nông nghi?p và du?c h? tr? 20% chênh l?ch giá tr? so v?i d?t ?...

 Di?u này không dúng theo n?i dung Quy?t d?nh s? 77/QD-UB c?a UBND t?nh Khánh 
Hòa ngày 21.5.2002 kèm theo ban hành b?n quy d?nh v? nguyên t?c b?i thu?ng
 thi?t h?i v? tái d?nh cu khi Nhà nu?c thu h?i d?t trên d?a bàn t?nh. Can c? 
theo Quy?t d?nh s? 77/QD-UB thì lô d?t ? và s? d?ng làm CLB th? thao thanh
 niên c?a ông Quang Nh?t M?nh ph?i du?c b?i thu?ng 100% giá tr? d?t ? trên 
di?n tích 402m2.

 T? nam 2002 d?n 2003, lãnh d?o các S? Th? d?c - Th? thao, T?nh Doàn và H?i 
Liên hi?p thanh niên t?nh Khánh Hòa dã có nhi?u ki?n ngh? g?i UBND t?nh Khánh
 Hòa và TP Nha Trang, d? ngh? duy trì ho?t d?ng c?a CLB th? thao dành cho 
thanh niên t?i phu?ng Vinh H?i. UBND t?nh Khánh Hòa và UBND TP Nha Trang cung
 dã nghi d?n vi?c gi?i quy?t d?t tái d?nh cu 200m2 cho ông Quang Nh?t M?nh 
nhung ? m?t v? trí không thu?n l?i, gi?i h?n di?u ki?n chuyên môn, cung nhu 
không
 th?a dáng so v?i thi?t h?i khi gi?i t?a. Dây không ch? gây thi?t thòi riêng 
v? l?i ích v?t ch?t, tinh th?n cho gia dình ông M?nh mà còn ?nh hu?ng d?n l?i
 ích chung c?a thanh niên noi dây.

 Nguy?n Hoàng Thu

Other related posts: