[SMCC] Khai thac da o Quy hop Nghe an bao luc va mau ky 1

Khai thác dá ? Quì H?p, Ngh? An: B?o l?c và máu

TP - Quì H?p, huy?n mi?n Tây Ngh? An là noi giàu ti?m nang khoáng s?n, d?c bi?t 
là dá tr?ng. Di?u tra c?a PV báo Ti?n Phong cho th?y t?i các m? dá x?y ra c?nh 
tranh ch?p và xu?t hi?n nh?ng sai ph?m trong vi?c c?p d?t, buông l?ng qu?n lý.

Bài 1: Máu d? trên m? dá

 
Tranh ch?p ranh gi?i m? dá, H? Ng?c Son b? chém gãy tay 

T?i công tru?ng c?a Cty Long Anh (xã Liên H?p, huy?n Quì H?p) v?a x?y ra v? tai 
n?n dau lòng, khi?n ba ngu?i ch?t và b? thuong. T?p th? g?m các công nhân 
Truong Minh Chi?n (SN 1975, trú t?i xã Châu L?c, Quì H?p), L? Van Hùng (SN 
1984, Châu L?c) và m?t ngu?i khác dang khai thác dá, b?t thình lình m?t kh?i dá 
l?n t? lung ch?ng núi lan xu?ng, nh?m v? phía t?p công nhân.

Truong Minh Chi?n và L? Van Hùng dang m?i mê làm vi?c, nghe ti?ng d?ng ?m ?m 
v?i nhìn lên. Không k?p kêu lên m?t ti?ng, c? Chi?n và Hùng n?m g?n trong v?t 
dá lan. Truong Minh Chi?n t? n?n ngay t?i ch?, L? Van Hùng ch?t t?i Trung tâm Y 
t? huy?n Nghia Dàn cách dó vài ch?c cây s?. Trong v? tai n?n này, m?t công nhân 
Cty Long Anh b? dá dè gãy chân.

Còn nh?, cu?i tháng 7/2009, Cty An L?c (tr? s? dóng t?i kh?i 15, phu?ng Hà Huy 
T?p, thành ph? Vinh) m? du?ng vào xã Liên H?p, Quì H?p. Ba công nhân ng?i ngh? 
du?i chân núi, b?ng m?t kh?i dá l?n d? ?p xu?ng. V? núi l? làm anh L?c Van Hung 
(SN 1987, quê xã Châu Quang) t? vong.

H?n chi?n 

Cty TNHH -TM Phúc Hung (xóm Dinh, xã Nghia Xuân, huy?n Quì H?p) và Doanh nghi?p 
tu nhân Long Anh (xóm H?p Thu?n, xã D?ng H?p) tranh ch?p ranh gi?i m? dá t?i 
khu v?c thung Gi?ng, xã Liên H?p. 

Bùi Van Hòe, H? Ng?c Son cùng m?t s? công nhân c?a Cty Phúc Hung d?n thung 
Gi?ng g?p ngu?i c?a Cty Long Anh d? gi?i quy?t tranh ch?p, dôi bên l?i qua 
ti?ng l?i, x?y ra mâu thu?n. H? Van Duong (Cty Long Anh) vác dao ra d?a, nhóm 
công nhân Cty Phúc Hung núng th?, rút v? lán c? th?. 

H? Van Duong g?i di?n cho D?ng Công Hòa (Phó GD) vào thung Gi?ng. Ông Hòa vào 
khu v?c m? dá, b?o Tr?n D?c (công nhân) d?n lán c?a Phúc Hung g?i Bùi Van Hòe 
ra v? trí tranh ch?p d? gi?i quy?t. 

Khi dang bàn b?c v? ranh gi?i, thì x?y ra cãi vã gi?a H? Ng?c Son và H? Van 
Duong. Duong c?m g?y g?, l?n ti?ng hô công nhân du?i dánh Son và quân c?a Cty 
Phúc Hung. 

Nghe ti?ng Duong hô, Vu Duy Cu?ng, quân c?a Cty Long Anh vác dao xông vào chém 
H? Ng?c Son. H? Ng?c Hùng - em trai Son cùng nhóm công nhân Cty Phúc Hung kh?ng 
ch? Vu Duy Cu?ng, tu?c du?c dao. Cu?ng và Duong v?n sôi máu, ti?p t?c truy sát 
anh Son.

Vu Van Dinh (Cty Long Anh) th?y d?ng b?n truy du?i anh Son, li?n c?m dao lao 
vào tr? chi?n. Du?i k?p H? Ng?c Son, Dinh chém th?ng vào ngu?i d?i phuong. 
Trúng hai nhát dao hi?m, hai cánh tay anh công nhân này g?n d?t lìa. N?n nhân 
ph?i di c?p c?u t?i B?nh vi?n 115 Ngh? An, sau dó chuy?n ra di?u tr? t?i BV 
Vi?t D?c - Hà N?i trong tình tr?ng suy ki?t vì m?t nhi?u máu.

K?t lu?n giám d?nh pháp y s? 71/KTHS-PY c?a Phòng K? thu?t hình s? Công an t?nh 
Ngh? An k?t lu?n: M?c d? t?n h?i s?c kh?e do di ch?ng thuong t?t d? l?i trên co 
th? H? Ng?c Son là 47%. 

Công an huy?n Quì H?p kh?i t? v? án, kh?i t? b? can d?i v?i Vu Van Dinh, H? Van 
Duong, Vu Duy Cu?ng v? t?i C? ý gây thuong tích. 

Tháng 8/2009, Tòa án ND huy?n Quì H?p dua v? án ra xét x?, tuyên ph?t Vu Van 
Dinh (SN 1984) 6 nam 6 tháng tù giam, H? Van Duong (SN1982) 5 nam 6 tháng tù 
giam và Vu Duy Cu?ng (SN1986) 3 nam tù giam. Ba b? cáo trên ph?i b?i thu?ng 
thi?t h?i cho anh H? Ng?c Son 80 tri?u d?ng.

Du?c bi?t, dây không ph?i là l?n d?u tiên vi?c tranh ch?p m? t?i khu v?c mi?n 
Tây Ngh? An du?c hành x? theo lu?t r?ng. V? án khép l?i, các d?i tu?ng gây án 
ph?i ch?u s? x? lý nghiêm minh c?a pháp lu?t. 

Tuy nhiên du lu?n dang d?t câu h?i: Vì sao Tòa án so th?m TAND huy?n Quì H?p dã 
không d? c?p t?i trách nhi?m c?a D?ng Công Hòa- Phó Giám d?c DN Long Anh, ngu?i 
có m?t t?i th?i di?m x?y ra v? án. N?u nhu hôm dó ông Hòa ra l?nh cho nhóm công 
nhân c?a mình gi?i quy?t v? vi?c theo con du?ng lu?t pháp thì dâu x?y ra c?nh 
d? máu! 

Cu?i nam ngoái, trên d?a bàn Quì H?p x?y ra hai v? s?p h?m, làm ch?t và b? 
thuong 6 ngu?i. Lãnh d?o chính  quy?n s? t?i b? UBND t?nh Ngh? An phê bình vì 
dã d? x?y ra tai n?n nói trên. 


---------------------------

Còn n?a

Quang Long
 
 
  
 
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Khai thac da o Quy hop Nghe an bao luc va mau ky 1 - Nguyen Hong Van