Ket qua cuoc thi Nguoi dan chuong trinh truyen hinh lan 3

K?t qu? cu?c thi Ngu?i d?n chuong trình truy?n hình l?n 3

T?i qua 24.8, vòng chung k?t x?p h?ng cu?c thi Ngu?i d?n chuong trình truy?n 
hình l?n 3 - nam 2006 (do Dài truy?n hình TP.HCM và Công ty Cát Tiên Sa t?
ch?c) dã di?n ra t?i Nhà thi d?u Nguy?n Du, TP.HCM.

Tr?i qua 2 ph?n thi: Th? tài ph?n ?ng nhanh, Th? tài ?ng d?i nhanh, cùng v?i s? 
nhìn nh?n, dánh giá t? nh?ng vòng thi tru?c c?a Ban giám kh?o v? các thí
sinh, gi?i Én vàng dã du?c trao cho Nguy?n H?ng Phu?ng, Én b?c và gi?i thu?ng 
t? Ban giám kh?o Báo chí thu?c v? Hu?nh Th? Xuân Hi?u, d?ng h?ng ba là Hu?nh
Tr?n Thành và Nguy?n Th? Th?o Nguyên.

Nguyên Vân

Other related posts:

  • » Ket qua cuoc thi Nguoi dan chuong trinh truyen hinh lan 3