[SMCC] Ke hoach cua con ca trong dong song

K? ho?ch c?a con cá trong dòng sông

Chào các b?n,

Nh?ng ngu?i kho?ng t? 40 tu?i tr? lên, ôn l?i d?i mình, luôn luôn nói r?ng d?i 
mình là c? m?t kho c?a nh?ng câu truy?n b?t ng?, không d? tính-tôi tính cu?i cô 
kia hóa ra l?i mang v? bà này, tôi tính h?c ngành kia r?t cu?c l?i h?c ngành 
này, tôi tính làm ngh? kia r?t cu?c l?i l?c vào ngh? này, tôi tính ? thành ph? 
n? hóa ra l?i d?n thành ph? này. T?c là cu?c d?i c?a m?i chúng ta có r?t nhi?u 
bi?n chuy?n b?t ng? không d? tính.

Di?u này r?t quan tr?ng trong vi?c v?ch k? ho?ch cho d?i mình. T? nh? cho d?n 
khi t?t nghi?p d?i h?c, da s? chúng ta dã quen v?i k? ho?ch rõ ràng ch?c 
ch?n-h?c xong các c?p 1, 2, 3, thi vào d?i h?c, h?c t? t? và ra tru?ng, c? th? 
mà ti?n t?ng bu?c m?t. Nhung, b?t d?u t? sau d?i h?c, chúng ta th?c s? bu?c 
chân vào th? gi?i th?t c?a d?i s?ng, th? gi?i v?i nh?ng b?t ng? ngoài d? tính. 
Tuy v?y, r?t nhi?u ngu?i chúng ta v?n không hi?u di?u dó, v?n mang tâm l?ý ch?c 
ch?n c?a th?i trung h?c, và v?n ch?i v?i dau kh? m?i khi k? ho?ch c?a ta b? 
"h?ng" vì m?t b?t ng? nào dó. R?t nhi?u ngu?i không th? quen du?c v?i b?t ng? 
c? d?i, cho d?n lúc già, ch?t. 

Và r?t nhi?u d?i công ty c?a th? gi?i ngã ch?t vì toàn ban lãnh d?o c?a công ty 
không d?i phó du?c v?i nh?ng b?t ng? c?a th? gi?i, nhu là m?t phát minh m?i làm 
cho s?n ph?m c?a mình thành l?i th?i. Cho nên, ngay c? các lãnh d?o l?n cung có 
th? ph?m l?m l?i là không n?m du?c l? thay d?i t?t y?u c?a d?i s?ng d? bi?n hóa 
k?p v?i thay d?i.

Cu?c d?i là m?t dòng sông, và m?i chúng ta là m?t con cá trong dòng sông. Con 
cá không th? nào bi?t tru?c dòng sông s? dua nó d?n khúc nào, khi nào l?ng, khi 
nào sóng, khi nào trong khi nào d?c. M?t con cá khôn ngoan luôn s?n sàng cho 
m?t khúc sông m?i.

H?c trò m?i vào h?c trong võ du?ng s? du?c d?y nhi?u dòn và ph?n dòn. N?u d?i 
thù làm th? này thì t?n công th? này; n?u t?n công th? này, thì ph?n dòn th? 
này. Nhung, n?u lên d?u võ dài, hay ra du?ng d?ng cu?p, mà còn d?ng dó tính dòn 
tính th? thì tính chua xong dã b?t t?nh nhân s? r?i. Võ su ch?ng tính gì c?. 
Bao nhiêu nam h?c d? m?i th? d?ng, th? chuy?n chân, múa tay, d?n lúc d?ng 
chuy?n, d?ng chuy?n th? nào thì chuy?n d?ng theo th? n?y, da s? là ph?n x?, 
ch?ng suy tính du?c gì c?.

Cho nên chúng ta cung ph?i h?c s?ng nhu th?. Chúng ta h?c các k? nang 
s?ng-thuong mãi, k? thu?t, truy?n thông, phân tích, ngo?i giao, tu duy tích 
c?c, liên h? con ngu?i, làm quy?t d?nh, v.v.-d? ?ng phó v?i t?t c? m?i tình 
hu?ng b?t ng? ta g?p m?i ngày.

Cái ta không bi?t ? d?i luôn luôn nhi?u hon cái ta bi?t. Ngày mai luôn luôn là 
m?t bí m?t d?i v?i hôm nay, ta không bao gi? bi?t ch?c ch?n du?c chuy?n gì có 
th? x?y ra ngày mai. Cho nên dù là k? ho?ch gì ta có v? d?i ta, ta ph?i luôn 
luôn s?n sàng v?i nh?ng y?u t? không bi?t, b?t ng? cho k? ho?ch, và n?u c?n thì 
thay d?i k? ho?ch m?t tí, ho?c nhi?u tí, ho?c, trong tru?ng h?p l?n, có th? b? 
k? ho?ch cu và thay vào b?ng m?t k? ho?ch khác.

Có nghia là:

. D?ng bao gi? làm m?t k? ho?ch và xem nó nhu m?t lâu dài xi mang không thay 
d?i. Dó don gi?n là sai.

N?u b?n c? tin vào k? ho?ch c?a b?n nhu là t?ng xi mang, thì ch?ng khác gì võ 
si lên dài dã tính s?n trong d?u: Mình s? di dòn này, h?n s? ph?i d? th? này, 
mình l?i vô dòn này thì h?n s? n?m dài. R?t ti?c là mình vô dòn này h?n l?i d? 
m?t cách quái d? mình ch?ng tính tru?c, th? thì d?ng dó gãi d?u à?

. D?ng bao gi? ng?c nhiên vì có nh?ng b?t ng?, dù b?t ng? dó là trúng s? d?c 
d?c hay cháy nhà.

. D?ng bao gi? nói "S? tôi xui, dã tính k? th? này mà v?n b? con kh?ng ho?ng 
kinh t? th? gi?i mình không tính tru?c du?c." Các b?n, dó ch?ng là xui gì c?, 
b?t ng? là chuy?n duong nhiên. Ngu?i làm thuong mãi ph?i uy?n chuy?n d? chuy?n 
theo tình th? m?i mà làm vi?c. 

. D?ng bao gi? mong d?i di?u gì ch?c ch?n ? d?i c?.

"Cu?c d?i là m?t dòng sông và m?i chúng ta là m?t con cá trong dòng sông." Uy?n 
chuy?n mà s?ng. D?ng quên di?u này.

Chúc các b?n m?t ngày vui.

M?n,

Hoành 

Other related posts:

  • » [SMCC] Ke hoach cua con ca trong dong song - Nguyen Hong Van