Kaspersky Antivirus

S? d?ng Kaspersky Antivirus hoàn h?o hon


Internet ngày càng tr? nên nguy hi?m hon v?i nh?ng de d?a nhu: virus, trojan, 
hacker, keylogger, malware, spyware .  Do v?y, b?n ph?i l?a ch?n dúng
chuong trình anti-virus và hon n?a, ph?i thi?t l?p, c?u hình "chi?n binh" này 
sao cho thích h?p nh?t.

Kaspersky AntiVirus là m?t trong nh?ng l?a ch?n t?t vì du?c dánh giá khá cao 
trong danh sách các chuong trình antivirus hi?n nay v?i kh? nang tìm và di?t
d?n 99% các lo?i virus bao g?m c? các mã virus, các hình thái virus khác k? c? 
backdoor/Trojan.

>> Có th? t?i v? phiên b?n m?i nh?t
t?i dây.
http://www.kaspersky.com/trials?chapter=186685140
Sau khi t?i v? và cài d?t, Kaspersky AntiVirus (KAV) s? ho?t d?ng âm th?m và 
quét m?i th? dang ho?t d?ng trên PC c?a b?n. Các d?i tu?ng, t?p tin, tài li?u
. s? du?c quét tru?c khi có s? truy xu?t t? ngu?i dùng, do dó khi phát hi?n lây 
nhi?m virus, h? th?ng cung không b? t?n h?i do KAV s? nhanh chóng tóm g?n
chúng.

Giao di?n chính c?a Kaspersky Antivirus

Giao di?n chính c?a KAV khá don gi?n v?i th? Protection (Hình 1) bao g?m các 
ch?c nang chính c?a KAV. B?n có th? b?t d?u quét tìm di?t nhanh b?ng cách ch?n
"Scan My Computer" hay quét các d?i tu?ng xác d?nh qua "Scan objects" (ch?c 
nang này thu?n ti?n khi b?n dã quét toàn b? h? th?ng r?i nhung l?i b? sung
thêm ? c?ng m?i hay dia m?m, CD, DVD) ho?c quét luôn các ? di d?ng v?i "Scan 
removable drives". (B?n d?ng nên ch? quan v?i nh?ng d? li?u t? ? dia ngoài,
chúng có th? làm hu h?i c? h? th?ng c?a b?n mà không th? khôi ph?c du?c).

Trong cùng c?a s? trên, ta có th? tìm th?y liên k?t "Update Now". Ch?c nang này 
cho phép c?p nh?t d? li?u virus m?i nh?t qua vi?c k?t n?i vào co s? d? li?u
t? máy ch? c?a Kaspersky thông qua Internet.

Kaspersky cung khác v?i các trình antivirus khác ? ch? CSDL du?c c?p nh?t h?ng 
ngày ch? không ph?i h?ng tu?n, h?ng tháng. Th?i gian c?p nh?t cung r?t nhanh
vì dung lu?ng CSDL ch? kho?ng t? 3 d?n 20KB.

? ph?n bên du?i là Quarantine và Backup. Khi m?t virus du?c tìm th?y, t?p tin 
b? nhi?m s? ngay l?p t?c du?c dua vào "vùng" Quarantine, t?c là chúng s? du?c
"giam gi?" nghiêm ng?t, tránh kh? nang truy xu?t t? ngu?i dùng, do dó không th? 
phát tán du?c.

B?n cung nên t?p thói quen truy c?p vào thu m?c Quarantine và xóa s?ch t?t c? 
t?p tin b? lây nhi?m dang du?c luu tr? trong dó. B?n cung s? có quy?n truy
xu?t d?n ph?n Report, h? tr? báo cáo các ho?t d?ng c?a trình KAV cho b?n theo 
dõi.

Th? Settings v?i khá nhi?u thi?t l?p:

- C?u hình b?o v? th?i gian th?c:


Real-Time Protection hay b?o v? th?i gian th?c có nghia là chuong trình 
antivirus s? ho?t d?ng ? ph?n n?n c?a h? th?ng và theo dõi m?i x? lý dang ho?t 
d?ng
trên máy tính. Nó s? âm th?m quét các t?p tin, email, macro, script d? ch?c 
ch?n r?ng không có nguy hi?m nào ?nh hu?ng d?n h? th?ng có th? l?t qua du?c.

D? ch?c nang này ho?t d?ng t?t, b?n ph?i ch? d?n cho trình antivirus cách th?c 
hành d?ng d?i v?i các v?n d? khác nhau. Tru?c h?t, ki?m tra ch? d? Real-Time
Protection ? các th? Files, Email, Macros, Scripts và Network.

? 3 th? d?u là Files, Email, Macros, ch?n Protection Level Settings là 
Recommended. Thi?t l?p này khá t?t, cung c?p d? b?o m?t cao s? d?ng h?p lý dung 
lu?ng
tài nguyên h? th?ng. N?u b?n c?m th?y r?ng mình dang làm vi?c trong m?t môi 
tru?ng nguy hi?m, hãy ch?n High Protection d? tang d? b?o v? nhung di?u này
s? làm gi?m t?c d? c?a h? th?ng. V?i nh?ng ngu?i dùng không k?t n?i Internet 
hay m?ng và cung không thu?ng xuyên chép d? li?u t? bên ngoài vào trong khi
làm vi?c cùng nh?ng chuong trình v?i c?u hình du?c gi? nguyên m?i ngày thì nên 
dùng thi?t l?p High Speed. Nó s? chi?m d?ng r?t ít tài nguyên h? th?ng.

B?n cung có th? ch?n các hành d?ng khi chuong trình tìm th?y virus. M?c dù 
phuong th?c t?t nh?t là xóa các t?p tin b? lây nhi?m ngay nhung b?n nên l?a ch?n
và xác d?nh r?ng t?p tin b? nhi?m không quan tr?ng và có th? xóa di b?ng cách 
ch?n Prompt User for Action. Cách này giúp b?n dua các t?p tin quan tr?ng
nhung b? nhi?m vào ph?n b?o qu?n (Quarantine) d? tìm cách "xóa b?n" chúng.

Trong th? Network, b?n có th? l?a ch?n d? nh?n du?c thông báo khi có d?u hi?u 
t?n công m?ng x?y ra. Tùy ch?n này h?u ích nhung dôi khi l?i gây phi?n hà
cho b?n khá nhi?u vì nh?ng thông báo k? c? khi dang xem m?t b? phim.

- Thi?t l?p trong th? Settings: Thi?t l?p quét d?nh k?

Trong th? Configure Scan My Computer này, ngu?i dùng có th? thi?t l?p quét h? 
th?ng d?nh k?. Ch?c nang này r?t dáng giá và h?u ích. B?n không th? nào d?u
d?n nh? chính xác ngày dã quét h? th?ng và m?t th?i gian vào vi?c này m?t cách 
th? công. Hon n?a, ta có th? thi?t l?p KAV không th?c hi?n công vi?c quét
h? th?ng khi dang choi m?t game n?ng n? nào dó hay s? d?ng các chuong trình x? 
lý ph?c t?p.

- C?u hình c?p nh?t

T?t c? nh?ng c?p nh?t s? du?c hoàn t?t t? d?ng mà không c?n b?n ph?i thao tác 
th? công. Dánh d?u Schedule Updates d? có th? c?p nh?t d? li?u m?i nh?t. T?i
ph?n Quarantine & Backup Settings, c?u hình Kaspersky d? quét các d?i tu?ng sau 
khi CSDL virus m?i du?c c?p nh?t. Song song dó cung c?n d?t kho?ng th?i
gian luu tr? các t?p tin b? nhi?m và dung lu?ng luu tr? cho chúng. Nh?ng thi?t 
l?p này tùy thu?c vào ngu?i dùng và dung lu?ng, tài nguyên h? th?ng c?a
m?i ngu?i s? d?ng.

- Các ph?n thi?t l?p b? sung

Ph?n Additional Settings h? tr? b?n thi?t l?p kích ho?t Kaspersky ngay khi kh?i 
d?ng vì n?u kích ho?t th? công, s? có lúc b?n quên di và h? th?ng s? h?ng
ch?u nguy co t?n công. Ngoài ra, d? ngan ch?n b?t k? v?n d? nào, dánh d?u ch?n 
vào thi?t l?p hi?n th? AntiVirus Scan Status trong khay h? th?ng System
Tray. B?n có th? theo dõi vi?c quét virus và nh?ng ho?t d?ng trên máy tính c?a 
mình. Tuy nhiên vi?c này s? khai thác tài nguyên b? nh? RAM, do dó h? th?ng
c?a b?n c?n có RAM ít nh?t là 512MB tr? lên.

M?t tính nang h?u ích n?a là ngu?i dùng laptop có th? thi?t l?p Kaspersky không 
th?c hi?n quét khi pin laptop s?p h?t.

- Các thi?t l?p b? sung r?t h?u ích c?a Kaspersky Antivirus

Không ch? áp d?ng cho Kaspersky mà ph?n hu?ng d?n trên, b?n có th? tùy bi?n d? 
áp d?ng cho nhi?u chuong trình antivirus khác nhu BitDefender Pro 10, NOD32,
AVG Pro . và luôn nh? 9 quy t?c chung sau dây khi dùng các trình antivirus, 
cung là 9 quy t?c b?o m?t cho h? th?ng c?a b?n:

1. Luôn luôn d?t trình antivirus t? d?ng du?c kích ho?t khi Windows kh?i d?ng 
(Startup)

2. N?u tài nguyên h? th?ng m?nh m?, hãy luôn thi?t l?p ch? d? b?o m?t cao nh?t

3. D?nh k? quét virus thu?ng xuyên d? d?m b?o không có virus nào lây nhi?m trên 
h? th?ng

4. Thi?t l?p trình antivirus c?p nh?t co s? d? li?u virus m?i ngày qua internet

5. Khi cài d?t hay m? b?t k? t?p tin nén nào, hãy t?o thói quen ph?i chu?t và 
quét v?i trình antivirus tru?c

6. Hãy xóa t?t c? t?p tin b? lây nhi?m. Vi?c "xóa b?n" hay chuy?n vào ph?n 
Quarantine ch? dành cho các t?p tin và tài li?u quan tr?ng

7. Khi cài d?t l?i h? di?u hành, hãy cài trình antivirus ngay sau dó tru?c khi 
cài d?t các ph?n m?m, ti?n ích khác

8. D?ng bao gi? k?t n?i vào internet khi không có trình antivirus nào dang ho?t 
d?ng

9. Ch? khóa t?m trình antivirus trong nh?ng tru?ng h?p t?i c?n thi?t nhu b?n 
c?n toàn b? tài nguyên h? th?ng d? x? lý m?t công vi?c nào dó.

THANH TR?C

Other related posts:

  • » Kaspersky Antivirus