[SMCC] Internet 23 TB/s

i, 14/12/2009, 15:33 Dông Nam Á s? có t?c d? Internet nhanh nh?t th? gi?i: 
17TB/giây

TTO - T?c d? bang thông r?ng ? ngu?ng 5MB/giây s?p tr? nên... ch?m ch?p khi 
Google v?a tri?n khai m?t d? án m?i ? Dông Nam Á v?i lo?i ?ng cáp l?n hon cho 
t?c d? bang thông r?ng vùng này có th? d?t 17TB/giây.

     
      Lo?i cáp m?i s? c?i thi?n t?c d? k?t n?i Internet trên kh?p châu Á - ?nh 
Techradar 


Liên minh SJC - Southeast Asia Japan Cable g?m các d?i tác tri?n khai lo?i cáp 
quang bi?n th? h? m?i ? khu v?c Dông Nam Á cho hay SJC dang hu?ng t?i m?c tiêu 
chia s? Internet t?c d? cao v?i ngu?i dùng ? nhi?u noi hon n?a, ngoài Singapore 
và Nh?t B?n. 

Google s? b?t tay các d?i tác ? khu v?c Dông Nam Á d? chia s? ngân qu? d?u tu 
lên t?i 400 tri?u USD. 

V?i co s? h? t?ng thi?t b? tuong duong ¼ t? cáp di?n tho?i d? bàn ph? thông, 
t?c d? k?t n?i 17 TB/giây c?a SJC s? m? r?ng 5.000 d?m cáp và có th? nâng c?p 
lên t?c d? cao hon, d?t ngu?ng 23 TB/giây trong tuong lai. 

NH?T VUONG (Theo Techradar)
Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

Other related posts: