[SMCC] Hoi ve Lac Viet!

Di?n dàn mình có ai dang dùng t? di?n l?c vi?t không? vì em th?y dây là m?t b? 
t?  di?n phong phú bao g?m nhi?u ngành trong dó có c? chuyên ngành tin h?c. Em 
cung dã có scripts vi?t cho jaws nhung không bi?t cách dùng t? di?n này. c? 
nh?ng l?nh phím nóng c?a scripts này. nhà mình có ai dùng thì hu?ng d?n anh v?i 
nhé!

Other related posts:

  • » [SMCC] Hoi ve Lac Viet!