Re: Hoi cach chua benh cua Outlook

truyen hay lam
Tran Ba Thien
Home: 26/11 Nguyen Van Dau street, ward 5 Phu Nhuan District
HCMC, Vietnam
tel: 84.8 8434905 mobile: 0918183835
e-mail: tranbathien@xxxxxxxxx

 ----- Original Message ----- 
 From: daohuong 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Thursday, January 19, 2006 12:05 AM
 Subject: Re: Hoi cach chua benh cua Outlook


 Chao dien dan than men! Em rat cam on cac anh chi da ke don thuoc de chua 
benh cho outlook cua em. Bay gio no da khoi om roi. Em gui tang dien dan cau 
chuyen vui vui nay. Chuc cac anh chi vui ve! 
 Ngáy bián và tÃnh yÃu
 MÃc Sun-man

 ... Tá lÃu tÃi Äà muán chiám ÄÆác Po-lie-xpai. Xin nÃi rà 
thÃm ráng
 lÃng mong muán nÃy cáa tÃi, vá thác chát, khÃng thuác phám 
trà tÃnh
 cám. DÄ nhiÃn, Po-li là mát cà gÃi lÃm mái ngÆái xÃc Äáng, 
nhÆng tÃi
 khÃng phái loái ngÆái Äá trÃi tim chi phái cÃi Äáu. TÃi 
muán cà Po-li
 và mát là do ÄÆác cÃn nhác ká cÃng, hoÃn toÃn cà tÃnh 
chát là trÃ.

 TÃi Äang hác nÄm thá nhát trÆáng Luát. VÃi nÄm náa, tÃi 
sá ra trÆáng
 hÃnh nghá. TÃi biát rát rà tám quan tráng cáa kiáu ngÆái 
vá khá dÄ Äem
 lái thÃnh cÃng rác rá cho mát luát sÆ. Nháng luát sÆ Än 
nÃn lÃm ra mÃ
 tÃi Äà quan sÃt, háu nhÆ khÃng trá mát ai, Äáu cà vá là 
nháng phá ná
 Äáp, duyÃn dÃng, thÃng minh. Po-li hoÃn toÃn ÄÃp áng Äiáu 
ÄÃ, trá mát
 phÆÆng dián.

 Cà ta Äáp, cÃi Äà Äà hán. Tuy cà chÆa cà kÃch thÆác cáa 
mát "hoa háu",
 nhÆng tÃi tin chác là thái gian sá bá sung vÃo nháng thiáu 
sÃt ÄÃ. CÃ
 ta Äà cà sán nháng tián Äá rái.

 Cà ta rát duyÃn dÃng, Äà cÅng là mát Äiáu chác chán. TÃi 
muán nÃi lÃ
 vá ngÆái cà ta rát háp dán, dÃng vÃc thanh mánh, phong thÃi, 
tá nhiÃn,
 cá chá tá rà là con nhà ná náp loái nhát. Cung cÃch cÆ 
xá Än uáng cáa
 cà thát là khÃng chà vÃo ÄÃu ÄÆác.

 NhÆng cà ta khÃng thÃng minh. NÃi thát tÃnh, cà ta cÃn cà vá Äi 
theo
 hÆáng ngÆác lái. NhÆng tÃi tin ráng dÆái sá hÆáng dán 
cáa tÃi, cà sá
 trá nÃn thÃng minh. Dáu sao thà cÅng ÄÃng cÃng thá xem thá 
nÃo. XÃt
 cho cÃng, lÃm cho mát cà gÃi Äáp ngu Äán trá thÃnh thÃng minh 
cÃn dá
 hÆn là lÃm cho mát cà gÃi thÃng minh nhÆng xáu trá thÃnh Äáp.

 Cuác hán gáp Äáu tiÃn cáa tÃi vái Po-li cà tÃnh chát mát 
cuác Äiáu
 tra. TÃi muán tÃm hiáu xem tÃi sá phái lÃm gà Äá nÃng trà 
tuá cáa cÃ
 ta lÃn tái cÃi mác cán thiát. TrÆác hát tÃi ÄÆa Po-li Äi 
Än.

 - Trái, báa Än ngon tuyát - Po-li nÃi sau khi chÃng tÃi rái 
khái hiáu Än.

 Rái tÃi ÄÆa cà Äi xem chiáu bÃng.

 - Trái, phim hay tuyát - Po-li nÃi sau khi chÃng tÃi rái khái 
ráp.

 Sau Äà tÃi tián cà vá nhÃ.

 - Trái, hÃm nay Äi chÆi tuyát quÃ! - Po-li nÃi sau khi tám biát 
tÃi,
 chÃc tÃi ngá ngon.

 TÃi trá vá nhÃ, lÃng náng trÄu. TÃi Äà ÄÃnh già quà tháp 
khái lÆáng
 cÃng viác tÃi ÄÃ phái lÃm. CÃ gÃi thiáu hiáu biát mát 
cÃch kháng
 khiáp! Mà chá cung cáp hiáu biát cho cà ta thÃi cÅng khÃng 
Äá. TrÆác
 hát mái chuyán, phái dáy cho cà ta biát suy nghÄ. Chuyán nÃy 
cà vá lÃ
 mát nhiám vá khÃng phái nhá. Và thoát Äáu, tÃi Äà cà à 
buÃng cà ta cho
 Pi-ti Be-lÃ, mát anh chÃng ván ve vÃn cÃ. NhÆng rái tÃi lái 
nghÄ Äán
 khuÃn mát, thÃn hÃnh Äáp Äá, háp dán cáa cÃ, cÃi cÃch cà 
bÆác vÃo mát
 cÄn phÃng và cÃi lái cà cám dao, cám dÄa, thá là tÃi quyát 
Äánh sá cá
 gáng mát phen.

 TÃi Äi vÃo cÃng viác nÃy mát cÃch cà ká hoách, cà há 
tháng, nhÆ trong
 mái viác tÃi lÃm. TrÆác hát tÃi dáy cà vá lÃ-gÃc. TÃi 
hác Luát và Äang
 hác mÃn LÃ-gic, cho nÃn nám rát váng ván Äá. Lán gáp sau 
tÃi báo Po-li
 :

 - NÃy em, tái nay chÃng ta Äi chÆi nÃi chuyán.

 - Ã, tuyát quÃ! - Po-li ÄÃp.

 ChÃng tÃi tái cÃng viÃn, ngái dÆái mát gác cÃy sái cá 
thá và cà nhÃn
 tÃi, vá chá Äái :

 - ChÃng ta nÃi chuyán gà bÃy giá, há anh ?

 - NÃi chuyán vá lÃ-gÃc.

 Po-li suy nghÄ mát lÃt rái quyát Äánh là cà ta thÃch ván 
Äá ÄÃ:

 - Tuyát!

 TÃi háng giáng:

 - LÃ-gÃc là khoa hác vá tÆ duy. TrÆác khi biát cÃch suy nghÄ 
ÄÃng Äán,
 trÆác hát chÃng ta phái hác cÃch nhán ra nháng cÃi ngáy 
bián thÃng
 thÆáng cáa lÃ-gÃc. Tái nay chÃng ta nÃi vá ván Äá ÄÃ.

 - Tuyát! - Po-li vá tay ra vá rát thÃch thÃ.

 TÃi cháp mát nhÆng ván dÅng cám tiáp tác:

 - TrÆác hát, chÃng ta hÃy nghiÃn cáu cÃi ngáy bián gái là 
"phÃp ÄÆn gián hÃa".

 - Ãi, anh nÃi Äi - Po-li giác tÃi, hai hÃng lÃng mi cháp cháp, 
chá Äái.

 - PhÃp Äà trá mát là lá dáa trÃn mát sá-khÃi quÃt hÃa 
khÃng ÄÃng. ThÃ
 dá: táp thá dác là tát. Do Äà ai ai cÅng phái táp thá 
dác.

 - Äáng Ã! Em Äáng à Äáy. - Po-li hÄm há - à em muán nÃi là 
táp thá dác
 rát tuyát, nà lÃm cho cÆ thá cÃn Äái, Äáp ra và vÃn vÃn...

 TÃi nhá nhÃng báo:

 - Po-li, là lá Äà là ngáy bián. "Táp thá dác là tát" là 
mát khÃi quÃt
 hÃa khÃng ÄÃng. Cháng hán, náu ta Äau tim, thà táp thá dác 
là khÃng
 tát, mà cÃn là cà hái. Nhiáu ngÆái ÄÆác bÃc sÄ dán là 
khÃng ÄÆác táp.
 Cho nÃn ta phái xÃc Äánh cho ÄÃng sá khÃi quÃt hÃa ÄÃ: phái 
nÃi lÃ
 "táp thá dác, thÆáng là tát" hay là "táp thá dác là tát 
Äái vái nhiáu
 ngÆái". Náu khÃng ta sá phám phái cÃi lái ngáy bián "ÄÆn 
gián hÃa". Em
 rà chÆa nÃo?

 - ChÆa. - Po-li thà thát - NhÆng hay lám! Anh nÃi náa Äi!

 - Em Äáng giát tay Ão anh nhÆ thá. - TÃi báo, rái nÃi tiáp - 
Rái Äán
 lái ngáy bián gái là "KhÃi quÃt hÃa vái vÃ". Em hÃy nghe cho 
ká: Anh
 khÃng nÃi ÄÆác tiáng PhÃp, em khÃng nÃi ÄÆác tiáng PhÃp. 
Pi-ti Be-lÃ
 khÃng nÃi ÄÆác tiáng PhÃp. Do ÄÃ anh phái kát luán ráng 
á trÆáng Äái
 hác Mi-nÃ-xÃ-ta nÃy, cháng ai nÃi ÄÆác tiáng PhÃp cá.

 - Thát Ã? - Po-li ngác nhiÃn hái - KhÃng ai nÃi ÄÆác Ã?

 TÃi cá gáng che giáu nái thát váng, bác dác:

 - Po-li, Äáy là mát ngáy bián. KhÃi quÃt hÃa quà vái vÃ. Cà 
quà Ãt thÃ
 dá Äá Äám báo cho mát kát luán nhÆ váy.

 Po-li hái há giác:

 - Anh cÃn biát nháng ngáy bián gà náa khÃng? Thát là tuyát, 
cà lá cÃn
 tuyát hÆn cá khiÃu vÅ náa chá!

 TÃi cá gát Äi nái thát váng Äang dÃng lÃn trong lÃng. TÃi 
Äang lÃm mát
 viác uáng cÃng vái cà gÃi nÃy, cà lá cháng Äi Äán ÄÃu 
cá. NhÆng ÄÆác
 cÃi là tÃi kiÃn nhán nÃn ván tiáp tác:

 - Rái Äán lái ngáy bián "NhÃn quá sai". Em nghe ÄÃy : chÃng 
ta Äáng
 nÃn rá Bin Äi chÆi nÃng thÃn. Mái lán rá anh ta Äi là trái 
lái mÆa.

 Po-li thát lÃn :

 - ÄÃng thá Äáy! Em biát cà mát ngÆái nhÆ váy. Mát cà 
gÃi, tÃn là Æ-la
 Bác-cÆ, khÃng sai mát lán nÃo. Cá cà cà ta Äi cÃng là y nhÆ 
ráng trái
 mÆa...

 TÃi hÆi gát :

 - Po-li, Äà là ngáy bián. Æ-la Bác-cÆ khÃng lÃm ra mÆa. Cà ta 
cháng
 liÃn quan gà Äán trái mÆa hát. Em Äà phám vÃo ngáy bián 
náu em trÃch
 cá Æ-la Bác-cÆ vá chuyán trái mÆa.

 Po-li tiu ngháu háa :

 - VÃng, em sá khÃng bao giá lÃm thá náa. Anh gián em Äáy à ?

 TÃi thá dÃi :

 - KhÃng, Po-li, anh khÃng gián em.

 - Thá anh nÃi náa vá ngáy bián Äi!

 - Ta hÃy xem xÃt lái "tián Äá mÃu thuán"

 - VÃng, vÃng, anh nÃi Äi. - Po-li nÃi, Ãnh mát sÃng lÃn và sung 
sÆáng.

 TÃi hÆi cau mÃy, nhÆng ÄÃ trÃt ÄÃm lao ...

 - ÄÃy là mát thà dá : Náu ChÃa lÃm ÄÆác mái viác, váy 
thà liáu ChÃa cÃ
 thá lÃm ra ÄÆác mát táng Äà mà ChÃa khÃng thá nhác lÃn 
nái khÃng ?

 - Tát nhiÃn là ÄÆác rái cÃn gà náa. - Po-li ÄÃp ngay.

 - NhÆng em khÃng tháy là náu ChÃa cà thá lÃm ÄÆác bát cá 
viác gÃ, thÃ
 ChÃa cà thá nhác nái hÃn Äà chá ?

 - á nhá. - Po-li cà vá suy nghÄ - Thá thà cà lá là ChÃa 
khÃng lÃm ÄÆác
 hÃn ÄÃ ÄÃ.

 - NhÆng ChÃa lÃm ÄÆác mái chuyán cÆ mà ! - TÃi nhác.

 Po-li gÃi gÃi cÃi Äáu xinh Äáp nhÆng tráng ráng cáa cÃ, 
cuái cÃng cà thà nhán :

 - Em cháng biát thá nÃo náa.

 - DÄ nhiÃn là em biát lÃm sao ÄÆác. Và khi tián Äá cáa 
mát là lá mÃu
 thuán vái nhau thà khÃng thá cà là lá ÄÆác náa. Náu nhÆ 
cà mát sác
 mánh khÃng gà cÆáng nái thà khÃng thá cà mát vát gà khÃng 
thá lay
 chuyán ÄÆác. NhÆng náu cà mát vát khÃng thá lay chuyán 
ÄÆác thà tát
 nhiÃn là khÃng thá cà mát sác mánh khÃng gà cÆáng nái. Rà 
chÆa ?

 - Anh nÃi cho em nghe rà thÃm náa Äi. - Po-li hÄng hÃi nÃi.

 TÃi nhÃn Äáng há :

 - Cà lá tái nay nÃn dáng lái á ÄÃy thà hÆn. BÃy giá anh 
ÄÆa em vá, em
 sá Ãn lái tát cá nháng cÃi ÄÃ hác. Tái mai chÃng ta sá 
tiáp tác hác
 bÃi mái.

 TÃi ÄÆa Po-li vá kà tÃc xà cáa cÃ. Cà cho tÃi biát là cuác 
Äi chÆi trÃ
 chuyán tái Äà thát là tuyát. "Các ká Äáy!" - Cà nÃi. CÃn 
tÃi thà buán
 ráu trá vá chá tÃi á. CÃ vá dá Äánh cáa tÃi sá thát 
bái mát thÃi. CÃ
 gÃi rà rÃng là cà cÃi Äáu khÃng hiáu nái lÃ-gÃc.

 NhÆng rái tÃi lái nghÄ lái. TÃi Äà phà mát mát buái tái. 
Mát mát buái
 náa cÅng cháng sao. Biát ÄÃu Äáy. CÃ thá ÄÃu ÄÃ trong cÃi 
trà Ãc tát
 ngám cáa cà ta ván cÃn Ãm á vÃi các than háng, biát ÄÃu 
tÃi cháng lÃm
 cho chÃng bÃng chÃy lÃn. ÄÃnh ráng cháng cà nhiáu nhán hi 
váng gÃ,
 nhÆng tÃi quyát Äánh thá thÃm mát lán náa.

 Tái hÃm sau, ngái dÆái gác cÃy sái, tÃi báo :

 - Ngáy bián mà tái nay chÃng ta Äá cáp Äán là "DÃng 
thÆÆng hái lÃm mái lÃng".

 Po-li run lÃn và thÃch thÃ.

 - Em hÃy nghe cho ká nhÃ. Mát ngÆái Äi xin viác. Khi Ãng chá 
hái khá
 nÄng chuyÃn mÃn cáa anh ta thà anh ta trá lái là anh ta cà mát 
vá vÃ
 sÃu con, vá thà quà quát khÃng lÃm ÄÆác gÃ, con cÃi thà 
cháng cà gÃ
 Än, khÃng cà Ão mác, chÃn khÃng cà giÃy, nhà thà khÃng cà 
giÆáng,
 khÃng cà than mà mÃa ÄÃng lái sáp tái ...

 MÃt giát nÆác mát lÄn trÃn gà mà háng cáa Po-li. Cà sát 
sát :

 - Ãi, thát là thám quà !

 - ÄÃng, thát là thám. - TÃi Äáng à - NhÆng Äà khÃng phái 
là mát là lá.
 NgÆái kia ÄÃ khÃng trá lái vÃo cÃu hái cáa chá vá khá 
nÄng chuyÃn mÃn
 cáa anh ta mà lái Äi kÃu gái lÃng thÆÆng cáa chá. Anh ta Äà 
phám vÃo
 ngáy bián "DÃng thÆÆng hái lÃm mái lÃng". Em hiáu chÆa ?

 CÃ áp Ãng :

 - Anh cà khÄn mÃi xoa Äáy khÃng ?

 TÃi ÄÆa mÃi xoa cho cà và cá nÃn tiáng hÃt Äang á lÃn cá 
trong khi cÃ
 ta lau nÆác mát. TÃi cá kiám chá giáng nÃi cáa mÃnh cho 
bÃnh thÆáng :

 - BÃy giá ta bÃn Äán "Loái suy sai". ÄÃy là mát thà dá : 
Sinh viÃn
 phái ÄÆác phÃp nhÃn vÃo sÃch giÃo khoa trong khi thi. XÃt cho 
cÃng thÃ
 cÃc nhà pháu thuát trong khi má, cà mÃy X-quang hÆáng dán, 
luát sÆ khi
 cÃi trÆác tÃa, cà giáy tá, vÄn bán trong tay, thá mác dáng 
nhà cà bán
 thiát ká hÆáng dán... Váy thà tái sao sinh viÃn lái khÃng 
ÄÆác phÃp
 xem sÃch khi thi ?

 Po-li hÄng hÃi nÃi :

 - á, ÄÃng là mát à các ká hay mà nhiáu nÄm nay em chÆa 
táng nghe tháy.

 TÃi nÃi sáng :

 - Po-li. LÃ lá ÄÃ hoÃn toÃn sai. BÃc sÄ, luát sÆ, thá mác, 
... khÃng
 phái là Äang thi Äá xem há Äà hác ÄÆác nháng gÃ, khÃc 
vái anh sinh
 viÃn. HoÃn cánh há hoÃn toÃn khÃc, khÃng thá loái suy ÄÆác.

 - Em ván cho Äà là mát à các ká ... - Po-li nÃi.

 - Các ká... con khá - tÃi lám bám, nhÆng tÃi ván ngoan 
cÆáng tiáp tác
 - Sau ÄÃy ta xÃt Äán ngáy bián "Giá thuyát trÃi vái thác 
tá".

 - Nghe cà vá hay Äáy nhá - Po-li nÃi.

 - Em nghe ÄÃy : Náu bà Quy-ri khÃng tÃnh cá Äá quÃn mát phim 
ánh trong
 ngÄn kÃo cÃng vái mát máu quáng Ra-Äi-um thà ngÃy nay thá 
giái cháng
 biát gà vá Ra-Äi-um hát.

 - ÄÃng - Po-li gát gát - Anh cà xem phim khÃng ? ChÃ, thát là mà 
li !
 TÃi tá Oanh-tÆ PÃt-giÆn thát là hát Ã!...

 - Em cà thá quÃn cÃi nhà Ãng PÃt-giÆn Äà Äi mát lÃt ÄÆác 
Äáy - TÃi
 lánh lÃng nÃi - Anh muán chá ra ráng lái tuyÃn bá Äà là 
mát ngáy bián.
 Cà thá bà Quy-ri sá tÃm ra Ra-Äi-um mát ngÃy nÃo sau ÄÃ. Cà 
thá mát
 ngÆái khÃc sá tÃm ra. KhÃng thá bát Äáu báng mát giá 
thuyát khÃng thát
 rái tá Äà rÃt ra nháng kát luán cà cÆ sá ÄÆác.

 - ÄÃng lá ra há phái Äá Oanh-tÆ PÃt-giÆn ÄÃng nhiáu phim 
hÆn mái phái.
 - Po-li nÃi - Em cháng ÄÆác xem thÃm phim nÃo cà anh ta náa.

 TÃi quyát Äánh thá mát lán cuái cÃng. Chá mát lán náa 
thÃi. MÃu thát
 con ngÆái cháu Äáng cÅng cà giái hán.

 - Ngáy bián tiáp theo ÄÆác gái là "Bá thuác Äác vÃo 
giáng".

 - á, ká lá nhá ? - Po-li trá mát.

 - Hai ngÆái tranh luán vái nhau. NgÆái thá nhát Äáng dáy 
nÃi "Äái
 phÆÆng cáa tÃi là mát tay nÃi dái cà tiáng. CÃc ngÃi khÃng 
thá tin
 ÄÆác mát lái nÃo cáa anh ta ÄÃu." ... Po-li, bÃy giá em nghÄ 
Äi. NghÄ
 cho ká. Sai á ÄÃu?

 TÃi chÄm chà nhÃn cà ta trong lÃc cà nhÃu tÃt cáp lÃng mÃy 
mÆát mÃ,
 cong vÃt. Báng mát Ãnh thÃng minh lÃe lÃn - Ãnh Äáu tiÃn tÃi 
tháy -
 trong mát cÃ. CÃ cÃng phán nÃi:

 - Thá là khÃng cÃng báng. HoÃn toÃn khÃng cÃng báng. NgÆái 
thá nhát
 báo ngÆái thá hai là mát ká nÃi dái ngay cá trÆác khi 
ngÆái thá hai má
 miáng thà ngÆái nÃy cÃn cà hi váng gà náa?...

 - ÄÃng ! - TÃi phán khái kÃu to - ÄÃng mát trÄm phán trÄm ! 
NgÆái thá
 nhát ÄÃ "bá thuác Äác vÃo giáng" trÆác khi mái ngÆái 
uáng nÆác giáng.
 Anh ta ÄÃ hÃm hái Äái phÆÆng trÆác khi ngÆái nÃy bát 
Äáu... Po-li, anh
 rát tá hÃo vá em...

 - á! - Cà lám bám, mát Äá lÃn và sung sÆáng.

 - Em thÃn mán, em tháy khÃng, cà gà là khà ÄÃu ? Chá cán em 
táp trung
 suy nghÄ thÃi... Suy nghÄ - nghiÃn cáu, ÄÃnh giÃ. BÃy giá ta Ãn 
lái
 tát cá nháng gà ta hác nhà !

 - Anh cá hái Äi. - Po-li khá vung bÃn tay, bÃnh tÄnh nÃi.

 Phán khái và tháy Po-li cÅng khÃng phái là ngu Äán gÃ, tÃi 
kiÃn nhán
 nhác lái tát cá nháng Äiáu tÃi ÄÃ giáng giái. TÃi nÃu 
lÃn nhiáu thÃ
 dá, chá ra nháng chá sai, ra sác phÃn tÃch khÃng biát mát, 
cá nhÆ lÃ
 ÄÃo hám váy... TÃi khÃng biát lÃc nÃo thà ra tái Ãnh sÃng 
mà liáu cÃ
 ra ÄÆác tái Ãnh sÃng khÃng ÄÃy. NhÆng tÃi kiÃn trà ÄÃo, 
bái, cuác,
 cÃo... Và cuái cÃng tÃi Äà thÃnh cÃng, tÃi Äà tháy hà ra 
mát Ãnh sÃng.
 Rái Ãnh sÃng Äà lán dán và mát trái lÃa vÃo, mái thá 
Äáu sÃng rác.

 Mát nÄm tái cá tháy, nhÆng thát là bà cÃng. TÃi Äà bián 
Po-li thÃnh
 mát ngÆái tinh thÃng lÃ-gÃc. TÃi Äà dáy cho cà biát suy 
nghÄ. CÃng
 viác cáa tÃi Äà xong. Cuái cÃng cà Äà xáng ÄÃng vái tÃi. 
ÄÃng là mát
 ngÆái vá thÃch háp cho tÃi, xáng ÄÃng vái nhà cao cáa 
ráng tÃi sá cÃ
 sau nÃy, mát ngÆái má thÃch háp vái nháng Äáa con thÃng 
minh, xinh Äáp
 cáa tÃi...

 Äáng nghÄ ráng tÃi khÃng yÃu Po-li. TrÃi lái. CÅng nhÆ 
PÃc-ma-li-Ãn
 yÃu tÆáng ngÆái phá ná hoÃn háo mà Ãng Äà tác ra, tÃi 
yÃu ngÆái con
 gÃi mà tÃi Äà ÄÃo táo nÃn. TÃi quyát Äánh ngá cho cà ta 
biát tÃnh cám
 cáa tÃi vÃo buái gáp sáp tái. ÄÃ Äán lÃc phái bián 
chát mái quan há
 giáa chÃng tÃi, tá tÃnh chát kinh vián sang tÃnh chát lÃng 
mán.

 - Po-li - tÃi nÃi, khi chÃng tÃi ngái dÆái cÃy sái - Tái nay, 
chÃng ta
 sá khÃng nÃi Äán nháng ngáy bián náa.

 - á! - Cà nÃi, cà vá thát váng.

 - Em thÃn yÃu - TÃi há cá mám cÆái vái cà - ChÃng ta Äà 
ngái vái nhau
 nÄm tái rái. NÄm tái rát tát Äáp. Rà rÃng là chÃng ta 
rát háp vái
 nhau.

 - "KhÃi quÃt hÃa vái vÃ" - Po-li nhác lái - LÃm sao anh cà thá 
nÃi
 ÄÆác là chÃng ta rát háp nhau trÃn cÆ sá cà nÄm cuác gáp 
gá thÃi?

 TÃi tác lÆái, thà vá. Cà bà hác thuác bÃi quÃ.

 - Em á. - TÃi vuát ve bÃn tay cà mát cÃch khoan dung - NÄm lán 
gáp
 nhau là quà Äá rái. XÃt cho cÃng, em cháng cán Än hát mát 
cÃi bÃnh
 ga-tà mái biát là bÃnh ngon chá?

 - "Loái suy sai" - Po-li nÃi ngay - Em khÃng phái là mát cÃi bÃnh
 ga-tÃ, em là mát cà gÃi.

 TÃi tác lÆái, lán nÃy kÃm phán thà vá hÆn lán trÆác. Cà 
lá cà bà hác
 bÃi thuác quà mác cán thiát. TÃi quyát Äánh Äái chián 
thuát. RÃ rÃng
 phÆÆng phÃp tát nhát là tá tÃnh mát cÃch ÄÆn gián, mánh 
má, trác tiáp.
 TÃi ngáng mát lÃt trong khi khái Ãc Äá sá cáa tÃi láa 
chán nháng lái
 lá thÃch ÄÃng. Rái tÃi bát Äáu:

 - Po-li, anh yÃu em. Em là tát cá vÅ trá Äái vái anh, là mát 
trÄng, lÃ
 nháng ngÃi sao, nháng chÃm tinh tà trong khÃng gian. Em thÃn yÃu, em
 hÃy nÃi là em sá sáng suát Äái vái anh và náu khÃng thà 
cuác Äái Äái
 vái anh sá khÃng cÃn à nghÄa gà náa. Anh sá khà hÃo, tÃn 
tá, anh sá
 khÃng Än, khÃng ngá, Äi lang thang trÃn mát Äát nÃy nhÆ mát 
bÃng ma Ãu
 sáu, thui thái...

 TÃi khoanh tay lái, chác là phái "Än tián" rái.

 - "DÃng thÆÆng hái lÃm mái lÃng". - Po-li nÃi.

 TÃi nghián rÄng ken kÃt. TÃi khÃng phái là PÃc-ma-li-Ãn, tÃi lÃ
 PhrÄn-ken-xten và con quá Äang bÃp cá tÃi. TÃi cuáng cuáng 
Äáy lÃi lÃn
 sÃng hoáng hát Äang trÃn lÃn trong lÃng. - Báng bát cá già 
nÃo, tÃi
 phái bÃnh tÄnh - TÃi gÆáng cÆái:

 - á, Po-li, em thuác bÃi vá ngáy bián quà nhá?

 - ÄÃng thá! - Po-li gát mánh Äáu.

 - Thá ai dáy em?

 - Anh chá ai náa?

 - ÄÃng. Váy là em cÅng ná anh mát cÃi gà ÄÃ, phái khÃng em? 
Náu khÃng
 cà anh, em cháng bao giá biát vá ngáy bián.

 - "Giá thuyát trÃi vái thác tá". - Po-li lái nÃi ngay.

 TÃi quát má hÃi trÃn.

 - Po-li, - Giáng tÃi khÃn khÃn - Em khÃng nÃn hiáu nháng cÃi ÄÃ 
mÃy
 mÃc quÃ! Anh muán nÃi Äà chá là nháng chuyán á trÆáng 
hác thÃi. Em
 cÅng biát Äáy, chuyán sÃch vá áy mÃ, nÃo cà Än nhám gà 
vái Äái sáng
 thát ÄÃu!

 - Lái "ÄÆn gián hÃa" rái. - Po-li váa nÃi váa vui vá trá 
vÃo mát tÃi.

 TÃi khÃng nhán ÄÆác náa, vÃng Äáng lÃn, ráng nhÆ mát con 
bÃ:

 - Thá em cà báng lÃng láy anh khÃng thà báo?

 - KhÃng. - CÃ ÄÃp.
 &nb

Other related posts: