Hoi Chung Kho Mat, Kho Mieng

H?i ch?ng khô m?t khô mi?ng

Do m?t b?nh viêm t? mi?n m?n tính, m?t s? ngu?i b? thi?u nang tuy?n nu?c b?t và 
tuy?n l? m?n tính, gây viêm giác k?t m?c khô và khô mi?ng.

H?i ch?ng này có tên là Sjogren, t? l? m?c ? ph? n? cao g?p 9 l?n nam gi?i. 
B?nh hay xu?t hi?n d?c bi?t vào tu?i mãn kinh. Kho?ng 50% các tru?ng h?p b?nh
không rõ nguyên nhân, dó là h?i ch?ng khô m?t mi?ng tiên phát. Các nguyên nhân 
có th? g?p là các b?nh t? mi?n khác nhu viêm kh?p d?ng th?p, lupus ban d?
h? th?ng, xo c?ng bì toàn th? (khô m?t mi?ng th? phát).

Tri?u ch?ng là khô m?t, có th? d?n d?n viêm giác k?t m?c khô, khô mi?ng gây 
viêm niêm m?c mi?ng, sâu rang. S? th?y tuy?n mang tai phì d?i trong 50% tru?ng
h?p. Có th? có các bi?u hi?n khác nhu khô niêm m?c mui, viêm ph? qu?n m?n tính, 
xo ph?i, teo da, viêm d? dày vô toan, viêm mao m?ch.

T?n thuong m?t

1/3 b?nh nhân có viêm giác k?t m?c khô không than phi?n gì v? m?t c?a mình. 
Trong s? các r?i lo?n ch?c nang, c?m giác có d? v?t trong m?t là khó ch?u nh?t.
Tri?u ch?ng ít g?p hon nhung r?t g?i ý là không có nu?c m?t khi b? kích thích 
nhu bóc hành hay khi xúc d?ng. Các ch?t xu?t ti?t dày làm dính mi m?t vào
bu?i sáng. C?m giác có màng che tru?c m?t, bi?n m?t khi ch?p m?t do có nh?ng 
c?n nh?y tru?c giác m?c. C?m giác s? ánh sáng có th? gây b?c b?i. Các tri?u
ch?ng khác: dau m?t, c?m giác b? chích vào m?t, khó ch?p m?t hi?m g?p hon. B?nh 
nhân d? gi?m th? l?c do t?n thuong giác m?c.

Các bi?n ch?ng có th? x?y ra là loét giác m?c, viêm m?ng m?t th? mi, th?ng giác 
m?c, s?o hóa.

T?n thuong tuy?n nu?c b?t

Lúc d?u, b?nh nhân th?y khô mi?ng, môi, c?m giác khó khan khi nhai và nu?t nên 
ph?i u?ng nu?c nhi?u trong khi nói và an.

? giai do?n sau, h?i ch?ng khô mi?ng tr? nên rõ r?t và k?t thúc b?ng khó nhai 
và khó nu?t, khi?n ngu?i b?nh ph?i làm ?m mi?ng thu?ng xuyên b?ng cách mút
k?o chua, liên t?c nh?p môi và u?ng nu?c c? ngày và dêm. Ch?ng khô mi?ng tr? 
nên r?t khó ch?u v?i c?m giác b?ng rát mi?ng, tang lên khi dùng th?c an chua
và gia v?, xu?t hi?n các v?t n?t gây dau ? mép và lu?i. V? giác b? r?i lo?n. V? 
lâu dài, nó t?o di?u ki?n thu?n l?i cho nhi?m trùng mi?ng, d?c bi?t do
n?m.

Tình tr?ng rang tr? nên t?i t?: sâu rang, mòn rang s?m, r?ng m?nh hàm làm m?t 
rang d?n d?n. Các hàm rang gi? làm b?nh nhân khó ch?u. ? nh?ng th? mu?n, niêm
m?c mi?ng khô, m?, x?n, lu?i m?t gai, có các rãnh sâu và rang x?u.

Di?u tr?

V?i ch?ng khô m?t,c?n nh? nu?c mu?i sinh lý hay s? d?ng nu?c m?t nhân t?o. Nó 
c?i thi?n ch?c nang trong 45% các tru?ng h?p. Có th? dùng các y?u t? tiêu
nhày: thu?c nh? m?t ch?a hyaluronidase, bromhexine (Bisolvon). Thu?c nh? m?t 
ch?a corticoid tuy?t d?i c?m vì có nguy co gây nhi?m trùng, thiên d?u th?ng,
th?ng giác m?c. S? d?ng thu?ng xuyên thu?c nh? m?t ch?a kháng sinh không d? d? 
phòng ng?a nhi?m khu?n.

D? di?u tr? khô mi?ng, b?nh nhân nên ng?m k?o chua hay nhai k?o cao su. M?t s? 
b?nh nhân c?n gi? cho mi?ng ?m b?ng cách thu?ng xuyên u?ng nu?c hay dùng
glycerin. Có th? s? d?ng d?ng c? di?n d? kích thích ti?t nu?c b?t. Có c? ch?t 
thay th? nu?c b?t dùng qua du?ng phun (artisial), hay du?c gi?i phóng ra
t? bình ch?a g?n trong mi?ng.

D? gi?m sâu rang, c?n ph?i gi? v? sinh rang mi?ng th?t t?t: Dùng thu?c dánh 
rang ch?a fluor, dánh rang hai l?n trong m?t ngày, c?o cao rang, b? thu?c lá,
di?u tr? các nhi?m trùng rang mi?ng (n?m). C?n tránh dùng thu?c atropin, li?t 
phó giao c?m, thu?c hu?ng tâm th?n. N?u tuy?n mang tai quá to thì có th?
ph?u thu?t. Ch?ng ch? d?nh chi?u x? t?i ch? vì nó t?o thu?n l?i cho xu?t hi?n 
h?i ch?ng tang sinh lympho ác tính.

Theo S?c kh?e & d?i s?ng

Nguyen Khanh Quoc
Home:
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel:
84-8-8625-846
Mobile:
84-907-999-012
e-mail:
khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name:
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID:
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Hoi Chung Kho Mat, Kho Mieng