Hoc cach lam viec

H?c cách làm vi?c

Nu?c M? m?i nam b? m?t kho?ng 588 t? USD tuong duong 5% GDP do tình tr?ng ngu?i 
lao d?ng M? không t?p trung hoàn thành d?t di?m t?ng công vi?c m?t mà c?
dang làm d? vi?c A l?i ng?ng l?i d? suy nghi v? vi?c B hay x? lý m?t vi?c C 
chen ngang. Dó là s? li?u do Basex, công ty nghiên c?u công ngh? tin h?c ?
New York dua ra cu?i nam 2005.

5 nguyên nhân gây d?t quãng công vi?c x?p theo th? t? quan tr?ng gi?m d?n là: 
1) m?t d?ng nghi?p d?n nói chuy?n v?i b?n, 2) b?n b? g?i di kh?i v? trí làm
vi?c c?a mình (ho?c t? nguy?n di kh?i), 3) b?n d?c và tr? l?i thu di?n t?, 4) 
b?n chuy?n sang làm m?t công vi?c khác trên máy tính, ví d? dang so?n van
b?n l?i n?y ra ý lu?t web, 5) b?n s? d?ng di?n tho?i (nghe, g?i, d?c tin nh?n 
và so?n tin nh?n g?i di). Di?u dáng chú ý là già n?a s? nguyên nhân l?i xu?t
phát t? vi?c s? d?ng nh?ng thành t?u c?a tin h?c và vi?n thông!

X? lý cái vi?c chen ngang xong, b?n ph?i m?t m?t kho?ng th?i gian kha khá m?i 
b?t tâm trí th?c s? quay l?i du?c v?i cái công vi?c v?a b? d?t quãng. Kho?ng
th?i gian "s?a so?n quay l?i" dó chính là s? lãng phí. Và cái phí xao nhãng 
(cost of not paying attention) này th?t s? kh?ng l?. ? Vi?t Nam ta, cái chi
phí xao nhãng này n?u ch? tính ? m?c 2% GDP cung dã lên d?n 1 t? USD m?i nam.

Ngày nay ? công s? không m?y ai không dùng DTDD, r?t nhi?u ngu?i dùng t?i 2 
chi?c. N?u van phòng du?c trang b? internet m?ng LAN thì m?i nhân viên d?u có
m?t d?n vài h?p thu di?n t?, l?i có internet messenger d? g?i và nh?n tin ng?n 
t?c thì, chua k? r?ng m?i ngu?i còn có m?t di?n tho?i c? d?nh kéo d?n t?n
bàn.

Th? ki?m d?m xem m?i ngày b?n dã m?t bao nhiêu th?i gian d? tr? l?i di?n tho?i, 
tr? l?i tin nh?n di?n tho?i, tr? l?i e-mail, tr? l?i tin nh?n internet 
messenger?
Ngo?i tr? nh?ng cu?c di?n tho?i, tin nh?n hay e-mail th?c s? quan tr?ng và c?n 
ph?i x? lý ngay d? ph?c v? công vi?c c?p bách ra, nh?ng cu?c 
không-có-cung-không-sao
và bao-gi?-x?-lý-cung-du?c còn l?i dã ng?n c?a b?n m?t bao nhiêu th?i gian? Và 
quan tr?ng hon nhi?u là b?n ph?i m?t bao nhiêu th?i gian d? b?t tâm trí
quay l?i ti?p t?c cái công vi?c v?a b? gián do?n kia? ? Vi?t Nam r?i dây s? có 
th?ng kê, còn ? M? thì con s? dó là 2,1 gi?/ngu?i/ngày, tuong duong v?i
28% qu? th?i gian lao d?ng c?a ngày (d?i v?i nhân viên công ngh? thông tin làm 
vi?c trong các công ty qu?n lý d?u tu du?c di?u tra ch?n m?u).

Th?ng kê c?a D?i h?c California cung cho th?y trung bình c? m?t 11 phút d? gi?i 
quy?t m?t công vi?c chen ngang thì ph?i m?t t?i 25 phút m?i b?t tâm trí
quay tr? l?i du?c v?i cái công vi?c chính v?a b? gián do?n. Còn nghiên c?u c?a 
Microsoft thì cho bi?t lúc b?t d?u và lúc s?p hoàn t?t m?t công vi?c là
nh?ng th?i di?m mà m?t công vi?c chen ngang s? gây h?u qu? l?n nh?t. Khi công 
vi?c v?a b?t d?u, cái vi?c chen ngang s? làm b?n quên m?t m?c tiêu dã d?t
ra. Còn khi công vi?c s?p hoàn t?t, nó s? b?t b?n ra kh?i vi?c ng?m nghi d? 
chu?n b? cho nh?ng vi?c s? làm ti?p theo.

Di?u dáng ng?c nhiên nh?t là ngay ? M?, d?t nu?c có r?t nhi?u nghiên c?u v? k? 
nang s?ng và làm vi?c, cung r?t ít ngu?i áp d?ng nh?ng bi?n pháp so d?ng
nh?t d? công vi?c kh?i b? gián do?n. Có t?i 55% s? ngu?i du?c h?i nói r?ng h? 
m? e-mail ngay khi nó t?i ho?c ngay sau dó, b?t k? mình dang b?n d?n m?c
nào. H?u h?t d?u không dùng t?i bi?n pháp t?t tín hi?u màn hình báo thu t?i. 
T?c là h?u h?t d?u d? cho mình b? nh?ng c? máy gi?t th?i gian cám d? và sa
ngã vào dó mà không h? có bi?n pháp ch? d?ng phòng ng?a.

Th?m thía m?t trái c?a vi?c l?m d?ng công ngh? thông tin và vi?n thông, ngày 
càng có nhi?u ngu?i, nh?t là nh?ng ngu?i ho?t d?ng trong linh v?c sáng t?o,
áp d?ng nguyên t?c t?t h?t DTDD, iPod, internet messenger; không d?c và g?i 
e-mail hay duy?t web v.v... khi dang ph?i t?p trung gi?i quy?t m?t công vi?c
nào dó.

Còn b?n thì sao? B?n có th?y r?ng t? nay mình c?n ph?i rèn luy?n tác phong ch? 
làm m?t vi?c trong m?t th?i di?m và h?n ch? t?i m?c th?p nh?t vi?c s? d?ng
DTDD, di?n tho?i bàn, e-mail, internet messenger, và c? vi?c lang thang không 
m?c dích trên internet n?a, hay không?

H?i Van

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Hoc cach lam viec