[SMCC] Hoang thanh Thang Long ngay dau mo cua qua tai

Hoàng thành Thang Long ngày d?u m? c?a: Quá t?i!

TP - Sáng qua, hàng ngàn ngu?i dân có m?t ? c?ng 19C Hoàng Di?u (Hà N?i) t? r?t 
s?m, mong tr? thành ngu?i d?u tiên nhìn th?y c? v?t nghìn nam du?c dua lên t? 
lòng d?t. 


 
Bà Irina Bokova tham quan khu kh?o c? 18 Hoàng Di?u.  

Không d?y m?t ti?ng d?ng h? sau gi? m? c?a, bãi g?i xe c?a Hoàng thành dã kín 
ch?. Trong s? hàng ngàn khách tham quan hôm qua, HTTL dón m?t v? khách d?c 
bi?t, bà Irina Bokova, T?ng giám d?c Unesco. 

Sau 8 nam ch? d?i, l?n d?u tiên ngu?i dân du?c t?n m?t chiêm ngu?ng nh?ng hi?n 
v?t cùng d?u tích ki?n trúc c?a cung di?n, thành quách dã t?ng b? vùi sâu du?i 
lòng d?t. Khó có th? di?n t? h?t s? háo h?c, xúc d?ng c?a ngu?i dân d?i v?i 
nh?ng gì còn l?i c?a 1.000 nam l?ch s? d?y thang tr?m, t? th?i D?i La cho d?n 
th?i d?i H? Chí Minh. S? h? h?i c?a du khách ph?n nào khi?n các nhà qu?n lý Di 
s?n th? gi?i lo l?ng.

"Chúng tôi làm h?t s?c có th? d? ph?c v? du khách nhung khó tránh kh?i nguy co 
quá t?i. Khách tham quan nên di dúng theo hành trình du?c hu?ng d?n d? không 
làm ?nh hu?ng d?n di tích", ông Nguy?n Van Son, Giám d?c Trung tâm B?o t?n Di 
tích C? Loa- Thành c? nói.

Khu nhà c?a C?c Tác chi?n ? Thành c? và khu kh?o c? 18 Hoàng Di?u là hai di?m 
h?p d?n khách tham quan hon c?. 150 hi?n v?t d?c b?n và nguyên v?n, ch? y?u là 
các lo?i g?ch, ngói, d? g?m, s? du?c Vi?n Kh?o c? Vi?t Nam trung bày t?i khu 
nhà C?c Tác chi?n, th? hi?n khá sinh d?ng nh?ng bi?n d?i trong cu?c s?ng hoàng 
cung cùng d?u ?n th?m m? c?a các tri?u d?i xua.

Khu kh?o c? 18 Hoàng Di?u, l?n d?u tiên khoe v?i du khách nh?ng d?u tích ki?n 
trúc dày d?c, n?i ti?p nhau c?a các tri?u d?i v?i n?n móng cung di?n, gi?ng 
nu?c, h? sen, con du?ng và dòng sông c?. Các chuyên gia dã l?p m?t sa bàn mô 
ph?ng toàn b? các t?ng van hóa du?c tìm th?y ? khu kh?o c? d? cho du khách m?t 
hình dung toàn di?n.

Bên c?nh 20 hu?ng d?n viên chính th?c, Trung tâm dã huy d?ng thêm 50 tình 
nguy?n viên vào cu?c, nhung xem ra v?n chua dáp ?ng d? nhu c?u tìm hi?u c?a du 
khách. 

D? Quyên

 

Other related posts: