[SMCC] Hoa khon luong tu dau phu pha thach cao

H?a khôn lu?ng t? d?u ph? pha th?ch cao

D?u ph? là m?t trong nh?ng món an d? tiêu hóa, nhi?u dinh du?ng. Tuy nhiên, 
hi?n nay m?t s? co s? s?n xu?t d?u ph? thu?ng pha thêm th?ch cao. Vi?c pha 
th?ch cao làm d?u ph? s? gây ?nh hu?ng r?t l?n d?n s?c kh?e.

  

 
D?u ph? b? pha th?ch cao vào s? gây h?i l?n r?t cho s?c kh?e. ?nh: minh h?a - 
Internet Tang thêm nhi?u váng d?u


Quy trình làm d?u c?n theo các bu?c nhu d?u tuong xay nh? và ?, sau dó n?u d? 
n?i cái lên trên b? m?t, v?t cái cho ra khuôn ép nu?c cho thành bánh d?u. Trong 
quá trình dó, d? tang hi?u su?t n?i cái nhi?u giúp s?n lu?ng bánh d?u du?c 
nhi?u hon, không ít co s? s?n xu?t d?u ph? dã pha thêm th?ch cao vào.

Th?ch cao là ch?t có tác d?ng dóng r?n nhanh, d? keo t?. Khi cho ch?t này vào 
n?i n?u d?u, th?ch cao s? tác d?ng v?i các ch?t có trong d?u giúp váng d?u n?i 
lên nhanh và nhi?u hon. 

M?t s? công trình nghiên c?u cho th?y, hi?u su?t khi cho thêm th?ch cao vào n?i 
nu?c d?u s? giúp ngu?i s?n xu?t d?u tang du?c kho?ng 40% váng d?u, d?ng th?i h? 
cung s? thu h?i du?c kho?ng 70 - 80% váng k?t t?a d? làm d?u. Trong khi không 
cho th?ch cao, h? ch? l?y du?c kho?ng 30 - 40% váng d?u. 

Ngoài ra, vi?c s? d?ng th?ch cao trong quá trình k?t t?a váng còn khi?n cho các 
váng l?y du?c s? có kích thu?c h?t l?n hon, giúp cho quá trình s?n xu?t d?u ph? 
hay tào ph? dóng bánh nhanh và d? dàng hon.

B?t l?i cho h? tiêu hóa

Theo các nhà chuyên môn, th?ch cao ch? là m?t ch?t d?n, không có tác d?ng v? 
m?t dinh du?ng, mà ngu?c l?i vi?c s? d?ng th?ch cao th?m chí còn làm cho bìa 
d?u b? c?ng, c?m vào không m?m và d?o tay nhu d?u s?n xu?t theo quy trình th? 
công truy?n th?ng. B?t th?ch cao là d?ng ch?t d?n không tiêu du?c, do dó s? gây 
nh?ng ?nh hu?ng b?t l?i cho h? tiêu hóa.

Nguy hi?m hon, các co s? s?n xu?t d?u ch? y?u làm th? công vì th? ch? y?u ch? 
u?c lu?ng ch? không có m?t công th?c nh?t d?nh. Vi?c l?m d?ng th?ch cao d? làm 
d?u ph? s? ?nh hu?ng d?n s?c kho? ngu?i tiêu dùng. C? th?, th?ch cao là ch?t 
l?ng và có kh?i lu?ng n?ng nên s? khó tiêu hóa trong du?ng ru?t. Chúng s? t?o 
nên c?n canxi trong thành ru?t và th?n, t? dó d?n d?n nguy co m?c b?nh s?i 
th?n....

Cách nh?n bi?t d?u ph? có th?ch cao

Khi mua d?u ph? ph?i chú ý d?n bìa c?a mi?ng d?u, n?u bìa mi?ng d?u c?ng khi 
ti?p xúc v?i không khí s? b? ôxy hóa chuy?n sang màu vàng. Nhìn mi?ng d?u ph? 
càng vàng nhi?u thì d?u ph? dó ch?a th?ch cao càng nhi?u.

Ch?n mua và b?o qu?n d?u ph?

- D?u ph? ngon c?m bìa d?u th?y m?m m?i, có màu tr?ng kem. Ít ho?c không có 
mùi, du?c b?o qu?n trong nu?c s?ch.

- Khi mua d?u ph? v?, n?u chua an thì nên r?a mi?ng d?u nh? nhàng, cho vào tô 
s?ch, d? ng?p nu?c r?i d?y n?p (vì d?u d? h?p thu mùi v? nên n?p d?y c?n kín).

- Mu?n tr? d?u ph? nhi?u ngày (nh?t là d?p l? T?t) hàng ngày c?n thay nu?c cho 
d?u ph?. Th?y nu?c có màu tr?ng d?c là ph?i thay nu?c khác ngay.

- D?u ph? d? b? ch?y nu?c r?i sinh chua. Vì v?y, m?i l?n thay nu?c c?n r?a s?ch 
l?i mi?ng d?u. 

Theo BS Huy An
Báo S?c kh?e và D?i s?ng

  
 

   
  
  

Other related posts:

  • » [SMCC] Hoa khon luong tu dau phu pha thach cao - Nguyen Hong Van