He lo nhung bi mat ve duong day ca do bong da

http://www.thanhnien.com.vn/Phapluat/2006/1/23/136635.tno

Hà lá nháng bà mát vá ÄÆáng dÃy cà Äá bÃng ÄÃ

23:52:00, 22/01/2006

Viát Chián

 

hand

 

Bá can BÃi Tián DÅng ngÃy Äáu vÃo trái giam - (ánh: KÃp ThÃnh 
Long)

 

NgÃy 22/1, Các CSÄT tái phám vá trát tá xà hái (CQÄT) Bá 
CÃng an cho biát: ngoÃi Táng giÃm Äác (TGÄ)

BÃi Tián DÅng

váa bá bát, CQÄT Äang xem xÃt viác khái tá thÃm mát sá 
Äái tÆáng liÃn quan Äán ÄÆáng dÃy cà Äá cáa tay trÃm BÃi 
Quang HÆng. CQÄT kÃu gái nháng ngÆái liÃn

quan hÃy ra tá thÃ, khai bÃo Äá ÄÆác hÆáng lÆáng khoan háng.

 

Khoáng 100 Äái tÆáng liÃn quan

 

LiÃn tác trong nháng ngÃy qua, cÃc Äiáu tra viÃn cà kinh nghiám 
cáa CQÄT ÄÃ ÄÆác huy Äáng vÃo viác thám ván, ghi lái khai 
cáa TGÄ BÃi Tián DÅng, Phà TGÄ

Nguyán Viát Bác, Phà vÄn phÃng PMU 18 VÅ Mánh TiÃn, ká cá 
DÆÆng Mánh Hoa (lÃi xe cáa Ãng DÅng). Tái trái giam T16, Bá 
CÃng an á BÃnh ÄÃ, HÃ TÃy, bá can

BÃi Tián DÅng Äà cà thÃi Äá mám máng hÆn trÆác. Ãng ta 
khÃng cÃn khÄng khÄng cho ráng mÃnh hoÃn toÃn "và tái" nhÆ 
trÆác khi bá bát giá, nhÆng khai bÃo

ván rát nhá giát theo kiáu "nghe ngÃng" xem cÃc Äiáu tra viÃn 
Äà xÃc minh, thu tháp ÄÆác nháng cháng cá gà vá chuyán cà 
Äá cáa mÃnh Äá tÃm cÃch Äái phÃ.

Theo nhán xÃt cáa CQÄT, thÃi Äá khai bÃo cáa Ãng DÅng cho Äán 
thái Äiám nÃy ván chÆa thát thÃnh khán.

 

Mác dà chÆa cháu tháa nhán trong lán thám ván Äáu tiÃn, 
nhÆng mát ngÆái ÄÆác triáu táp là Phà vÄn phÃng PMU 18 VÅ 
Mánh TiÃn cÅng ÄÆác CQÄT ÄÃnh già là mát

con bác cà mÃu mát và Äà táng chÆi nháng vá cà Äá khà 
lán.

 

Trong khi ÄÃ, tái trái giam, nhÃn vát chá chát BÃi Quang HÆng 
Äà hà lá nháng bà mát vá ÄÆáng dÃy cà Äá bÃng Äà xuyÃn 
quác gia quy mà lán mà y chá là mát

trong sá cÃc tay trÃm nám quyán Äiáu hÃnh. Äá tá chác liÃn 
lác "nhán Äá" vái cÃc cÃng ty cà Äá nái tiáng á Macao, 
Háng KÃng..., HÆng Äà thuà cÃc chuyÃn

gia vi tÃnh giái vái mác lÆÆng khà cao láp cho y mát ÄÆáng 
truyán Äác biát cà mà sá bà mát, hÆáng dán cÃc thao tÃc 
gái và nhán e-mail Äà mà hÃa. ChÃnh

và Ãp dáng cÃc thá Äoán sá dáng cÃng nghá cao nÃn ÄÆáng 
dÃy nÃy hoát Äáng trong nhiáu nÄm mà khÃng bá phÃt hián. 
KhÃng chá Äiáu hÃnh ÄÆáng dÃy cà Äá bÃng

Äà quác tá, HÆng cÃn tá chác mát ÄÆáng dÃy cá bác - là 
Äá dÃnh cho cÃc "Ãng chá" cáa cÃc doanh nghiáp lán.

 

CQÄT Äang tiáp tác xÃc minh, lÃm rà sá liÃn quan cáa hÆn 100 
ngÆái, gám cÃc Äái tÆáng trong máng lÆái cá bác, nhán 
Äá cáa HÆng và cÃc con bác.

 

BÃi Quang HÆng ÄÆác báo vá nghiÃm ngát

 

CÃ thá nÃi, cho Äán thái Äiám nÃy, cÃc lái khai cáa BÃi 
Quang HÆng Äang và sá lÃm rÃng Äáng khÃng chá cÃc ÄÆáng dÃy 
cá bác, cà Äá á trong nÆác mà cÃn thu

hÃt sá quan tÃm Äác biát cáa cÃc cÃng ty cà Äá lán á 
nÆác ngoÃi cà quan há vái ÄÆáng dÃy cáa HÆng. KhÃng nháng 
thá, ká tá khi BÃi Quang HÆng và BÃi Tián

DÅng bá bát giá, cà khÃng Ãt cÃc TGÄ, GÄ mát sá doanh nghiáp 
Nhà nÆác và cÃc Ãng chá lán Äang tháp thám, lo Ãu nhÆ ngái 
trÃn láa và danh tÃnh cáa há nám

trong sá sÃch ká toÃn hoác phán mám vi tÃnh cáa HÆng. Bái 
váy, khÃng cà gà khà hiáu khi cÆ quan cÃng an Äang trián khai 
thác hián chá Äá báo vá nghiÃm

ngát Äái vái sá an toÃn cáa bá can BÃi Quang HÆng (nhÆ 
chuyán Äái tÆáng nÃy sang mát trái giam khÃc).

 

Vá Ãn Äác biát nghiÃm tráng nÃi trÃn Äang á vÃo bÆác 
ngoát rát quyát Äánh và vái sá chá Äáo trác tiáp cáa 
lÃnh Äáo Bá CÃng an, CQÄT sá táng bÆác tián hÃnh

lÃm rà viác cà hay khÃng sá thát thoÃt tá hÃng chác dá Ãn 
cÃc cÃng trÃnh giao thÃng lán mà Bá GTVT Äà giao cho PMU 18 thay 
mát chá Äáu tÆ quán là quà trÃnh

Äáu tÆ và xÃy dáng cÃc cÃng trÃnh nÃy?

 

Mát nguán tin cho ráng, viác CQÄT ra lánh bát khán cáp BÃi 
Tián DÅng khÃng chá nhám lÃm rà sá tián cà Äá bÃng Äà lÃn 
tái 2,4 triáu USD mà Äiáu quan tráng

nhát là Äá phÃng ngáa và ngÄn chán viác Ãng ta chá Äáo 
tiÃu háy cÃc cháng cá liÃn quan Äán viác tham nhÅng, ÄÆác 
lÆu giá trong cÃc phÃng cháa há sÆ, tÃi

liáu cÃc dá Ãn Äang bá CQÄT niÃm phong tái trá sá PMU 18.

 

Viát Chián

Name: Dang Manh Cuong
Home:555/2B Tan Dong Hiep village, Di An district, Binh Duong province
Home phone: 650742067
E-mail: dangmanhcuongster@xxxxxxxxx
Yahoo ID: manhcuong0312
Skype ID: dangmanhcuong

Other related posts:

  • » He lo nhung bi mat ve duong day ca do bong da