[SMCC] Hay tin con

Hãy tin con!

 

Xem tr?m nh?t ký, d?c lén tin nh?n trong di?n tho?i, di?u tra n?i dung chat, 
email. là cách mà nhi?u b?c ph? huynh l?a ch?n d? hi?u v? con. Nhung c?m giác 
b? xâm ph?m s? riêng tu khi?n con cái ph?n ?ng quy?t li?t, dóng ch?t cánh c?a 
tâm h?n.

"Không hi?u vì sao, t? khi bu?c vào c?p 2, con bé nhà tôi tr? nên khác l?, ngày 
càng ít nói chuy?n v?i cha m?, hay che gi?u thông tin v? mình, uong bu?ng... 
C?m giác con ngày càng r?i xa mình khi?n tôi lo s? nhung không bi?t ph?i b?t 
d?u t? dâu d? hi?u con bé''. Dó là l?i tâm s? c?a ch? Nhung v?i nh?ng ngu?i m? 
dang ng?i ch? con h?c thêm ? m?t tru?ng b?i du?ng van hóa.

Tin b?n hon cha m?
 
Ti?p l?i ch? Nhung, ch? Trang than th?: "T?i nh? di?n tho?i, nh?n tin, chat v?i 
b?n bè hàng gi? v?n không h?t chuy?n nhung nói chuy?n v?i cha m? câu tru?c câu 
sau là thôi. Làm nhu b?n bè nói gì cung hay, còn cha m? thì l?c h?u, c? l? si, 
không d? d? tin c?y hay sao dó. H?i nó sao ít k? chuy?n b?n bè cùng l?p nhu h?i 
c?p 1, th?ng bé nói: "Con l?n r?i, không l? chuy?n gì cung k? v?i m? h?t sao?". 


Minh h?a: Nguy?n Tài 
 

 
Mà nó ch? m?i h?c l?p 8 ch? bao nhiêu. Thi?t tình, d? bi?t du?c nh?ng gì dang 
di?n ra trong d?i s?ng c?a nó, mình c? ph?i cang óc doán già doán non, nhi?u 
khi ph?i d?ng tai nghe lén nó nói nh?ng gì v?i b?n bè. Cu?c s?ng bây gi? nhi?u 
lo?i cám d?, b?t c? lúc nào cung có 1.001 th? lôi kéo t?i nh? di.''. 
 
Ch? Hà, m?t ngu?i m? khác, k? m?t l?n trong lúc d?n d?p phòng cho con, ch? vô 
tình làm roi cu?n nh?t ký bé Na d? trong h?c bàn. D?nh c?t vào ch? cu nhung vì 
mu?n hi?u thêm nh?ng tâm s? c?a con trong th?i gian g?n dây, ch? m? ra d?c. B?t 
g?p m? xem tr?m nh?t ký, con bé gi?t l?y và hét l?n: "T?i sao m? l?i xem nh?t 
ký c?a con?'' r?i dóng s?p c?a, vùng v?ng b? ra kh?i phòng. 
 
Su?t 2 ngày, dù v?n ng?i xe cho m? ch? di h?c, bé Na cung không m? mi?ng nói 
m?t l?i v?i ch?. Di h?c v?, an com xong, nó vào phòng riêng dóng ch?t c?a. Lo 
l?ng và c? h?i h?n, ngày th? ba, sau khi dón con bé ? tru?ng ra, ch? ch? con 
vào quán kem. M? d?u câu chuy?n là l?i xin l?i con: "M? xin l?i vì dã d?c nh?t 
ký c?a con mà chua du?c s? d?ng ý. Dó là di?u không nên làm. Dù con là con c?a 
m?, con cung c?n có nh?ng v?n d? riêng tu mà m? c?n tôn tr?ng''. 
 
Th?y m? h?i l?i, con bé c?i b? guong m?t cau có, im l?ng m?t lát r?i nói: "Con 
th?t s? s?c và th?t v?ng vì m? xem tr?m nh?t ký c?a con. M? t?ng d?y con không 
du?c t? ý l?c l?i d? d?c c?a ngu?i khác, sao m? l?i làm v?y?''. T? m? d?u có 
ph?n không m?y d? dàng dó, ch? b?t d?u tâm s? v?i con v? n?i lo l?ng c?a ngu?i 
m? khi su?t th?i gian qua con b?ng nhiên thay d?i tâm tính, v? tình yêu ch? 
dành cho con mãi mãi không thay d?i, v? c? n?i bu?n và h?t h?ng tru?c thái d? 
có ph?n vô l? c?a con. 
 
 
Ch?i r?a không ph?i là gi?i pháp

Trong m?t bu?i sinh ho?t chuyên d? c?a câu l?c b? cha m? h?c sinh, nhà giáo Dàm 
Lê D?c (co s? b?i du?ng van hóa 218 Lý T? Tr?ng) chia s? r?ng d?i v?i l?a tu?i 
thi?u niên, ?ng x? tâm lý có vai trò quan tr?ng hàng d?u. N?u cha m? d?i x? 
khéo léo, tr? c?m nh?n du?c s? v? v?, yêu thuong, du?c tôn tr?ng s? là ngu?n 
d?ng l?c vô t?n giúp tr? b?c l? khuynh hu?ng gi?i giang. B?ng ngu?c l?i, d?i x? 
thi?u công b?ng, dùng nh?ng l?i l? thô t?c ch? trích, qu? trách, nh?t là tru?c 
m?t ngu?i khác và b?n bè c?a tr?, s? mang l?i h?u qu? khôn lu?ng. Tr? s? t? ra 
s? s?t, t? ti v?i b?n thân ho?c "tro tro" v?i nh?ng l?i ch?i m?ng ho?c t? hon 
s? có nh?ng ph?n kháng quy?t li?t (ch?ng h?n b? nhà di, t? t?.).  
 
 
Cu?i cùng ch? h?a: "M? s? c? g?ng hi?u con và ch?c ch?n không xem tr?m nh?t ký 
c?a con n?a''. Con bé vui v? g?t d?u: "Con cung s? trò chuy?n v?i m? nhi?u hon. 
Nhung mà lâu lâu m? con mình vào quán kem tâm s? nhu v?y, m? nhá".
 
Tôn tr?ng và xem con nhu m?t ngu?i b?n
 
Th?c t?, có không ít các b?c ph? huynh can thi?p quá sâu vào cu?c s?ng riêng tu 
c?a con b?ng nhi?u cách nhu: d?c nh?t ký, tin nh?n trên di?n tho?i, l?c l?i 
ngan t?, th?m chí truy c?p m?ng c?a con du?i m?t tên khác d? xem con dang làm 
gì. Di?u này khi?n tr? c?m th?y b? theo dõi, giám sát, không du?c tôn tr?ng nên 
càng thu mình l?i, gi?u gi?m, ít ch?u tâm s?. Cung có ph? huynh d? ngh? du?c 
làm b?n v?i con, mong du?c chia s? nh?ng tâm tu, tình c?m d? du?c hi?u con hon. 
 
Tuy nhiên, làm sao con có th? tin c?y cha m? khi mà v?a dem chuy?n tình c?m d?u 
tiên trong d?i tâm s? dã b? m?ng nhu tát nu?c vào m?t r?i sau dó là dò h?i, 
di?u tra. B? t?n thuong, m?t ni?m tin ? cha m?, duong nhiên tr? s? tìm d?n b?n 
bè, nh?ng ngu?i có chung s? thích, suy nghi và quan tr?ng là luôn s?n sàng l?ng 
nghe và chia s? th?c th?.
 
Theo các nhà tâm lý h?c, tu?i thi?u niên có tính t? tôn r?t cao, d? có nh?ng 
ph?n ?ng quy?t li?t khi c?m nh?n b? xâm ph?m s? riêng tu. Cho r?ng mình dã l?n 
nên các em mu?n du?c tôn tr?ng nhu m?t ngu?i l?n th?c th?. N?u cha m? có thái 
d? dúng, bi?t tôn tr?ng khi d?t câu h?i và h?i dúng lúc v?i s? kiên nh?n, không 
nôn nóng, không r?y la, tr? s? tin tu?ng và t? tìm d?n cha m? d? tâm s?, chia 
s? m?i n?i ni?m c?a tu?i m?i l?n. V?i tình thuong và trách nhi?m c?a mình, cha 
m? hãy khéo léo thay d?i phuong pháp giáo d?c, ki?m soát phù h?p v?i l?a tu?i 
c?a con. 
 
Ví d?, dành th?i gian hòa nh?p vào sinh ho?t c?a con, thông qua dó, quan tâm 
hu?ng d?n con tìm b?n và k?t b?n, cách an m?c phù h?p v?i l?a tu?i và môi 
tru?ng, bi?t nói không khi c?n thi?t. C?m nh?n du?c tin tu?ng và an toàn, tr? 
s? không ng?n ng?i d? b?c l? v?i cha m? - nh?ng ngu?i mà tr? bi?t r?t rõ r?ng 
h? s? hy sinh tuy?t d?i d? b?o v? cho chúng. 
Theo Ngu?i Lao D?ng

Other related posts:

  • » [SMCC] Hay tin con - Nguyen Hong Van