Hay can trong voi mot so hoa chat quanh ta

Hãy c?n tr?ng v?i m?t s? hóa ch?t quanh ta

M? ph?m cung có th? ch?a nhi?u hóa ch?t d?c h?i
Hóa ch?t dóng m?t vai trò quan tr?ng trong cu?c s?ng h?ng ngày c?a con ngu?i. 
Hóa ch?t hi?n di?n trong ngôi nhà chúng ta dang s?ng, trong th?c ph?m chúng
ta an, trong nu?c chúng ta u?ng, trong s?n ph?m v? sinh cá nhân và m? ph?m dùng 
h?ng ngày, ngay c? trong không khí chúng ta hít th?. Nhung hóa ch?t không
ch? là "ngu?i b?n thân thi?t" v?i con ngu?i...

Không ít b?t gi?t, thu?c dánh bóng n?n nhà, nh?ng ch?t t?y r?a ki?ng, g?, kim 
lo?i, lò nu?ng, nhà v? sinh, các v?t ?... ch?a nh?ng hóa ch?t nguy h?i nhu
ammôni?c, axít sunfuríc, và axít ph?tphoríc, ki?m, chlorine, formaldehide 
(ph?oc-môn) và phenol..

Nhi?u ch?t t?y r?a th?m và d? g? b?c v?i ch?a hóa ch?t d?c h?i nh?m dánh b?t 
các v?t ? có th? ch?a perchlorethylene, m?t ch?t du?c bi?t có th? gây ung thu
? d?ng v?t t? nh?ng nam 1990. Nu?c r?a chén cung d?c h?i v?i vi?c ch?a m?t 
lu?ng l?n chlorine ? d?ng d?m d?c, là ch?t gây d?c n?u nhi?m vào bên trong co
th? v?i li?u lu?ng l?n.

Dioxin là m?t s?n ph?m ph? c?a chlorine du?c Co quan Môi tru?ng M? (US-EPA) xác 
d?nh là ch?t có kh? nang gây ung thu. Formaldehide có th? hi?n di?n trong
ph?n l?n các gia dình qua m?t s? s?n ph?m nhu son latex, v?i, v?t li?u b?ng 
nh?a trong xe hoi và d? g?. Dây là m?t trong các ch?t ô nhi?m, là h?p ch?t
h?u co bay hoi và là m?t ch?t gây ung thu; gây kích ?ng m?t, da và h?ng, cung 
nhu gây tri?u ch?ng cúm, n?i m? day và các b?nh v? th?n kinh.

D?u g?i tr? chí ch?a m?t li?u lu?ng thu?c tr? sâu d?c h?i nhu organophosphates 
ho?c ngay c? lindane; khi nu?t ph?i ho?c ng?m vào da, có th? làm ói ho?c
tiêu ch?y; các ch?t này còn gây t?n h?i cho gan, làm cho thai nhi ch?t non, 
quái thai và ung thu.

Vi?c s? d?ng các lo?i thu?c tr? sâu gia d?ng d? di?t m?i, vòng c? tr? b? chét 
cho chó (mèo), thu?c x?t mu?i ho?c di?t côn trùng, thu?c di?t c?, v.v... làm
tang r?i ro ung thu não ? tr? em. M?t kh?o sát du?c th?c hi?n b?i Vi?n Qu?c gia 
v? An toàn Ngh? nghi?p và S?c kh?e M? cho th?y 884 hóa ch?t du?c s? d?ng
trong các s?n ph?m cham sóc s?c kh?e cá nhân và m? ph?m là d?c h?i.

Có l? m?t hàng dáng s? nh?t trong s? các s?n ph?m c?a công ngh? làm d?p là nu?c 
hoa. Ph?n l?n ph? n? s? d?ng nu?c hoa thu?ng xuyên nhung di?u mà nhi?u ngu?i
không bi?t là công nghi?p s?n xu?t nu?c hoa là công nghi?p. không có nguyên 
t?c. Lý do ngành này du?c lu?t pháp b?o v? nhu v?y vì nhà s?n xu?t du?c quy?n
gi? bí m?t thành ph?n huong li?u. Nhi?u hóa ch?t có trong nu?c hoa d? h?p thu 
vào da d? t? dó tích luy trong các co quan chính c?a co th?.

Trong khi chua có công trình nghiên c?u nghiêm túc nào v? ?nh hu?ng c?a nu?c 
hoa, m?t s? bác si và nhà khoa h?c tin r?ng nu?c hoa có th? gây h?i cho s?c
kh?e nhu khói thu?c lá, do 95% hóa ch?t s? d?ng trong huong li?u là nh?ng h?p 
ch?t t?ng h?p có ngu?n g?c t? d?u m?. Các h?p ch?t này bao g?m d?n xu?t c?a
benzene, aldehydes và nhi?u ch?t d?c khác có kh? nang gây ung thu, quái thai, 
r?i lo?n h? th?n kinh trung uong và d? ?ng. Các mùi huong hóa ch?t này còn
có th? tìm th?y trong nu?c hoa x?t phòng, khan gi?y, b?t gi?t, nu?c làm m?m v?i.

Ngoài ra, t?t c? các lo?i th?c ph?m ch? bi?n d?u ch?a các ch?t ph? gia d?c h?i 
? m?c d? khác nhau. Thu?c tr? sâu, thu?c di?t c? du?c s? d?ng tùy ti?n trên
th?c ph?m chúng ta an và chúng có th? ch?a nh?ng thành ph?n làm ?nh hu?ng không 
ch? d?n h? th?n kinh c?a côn trùng mà còn d?n s?c kh?e c?a ngu?i an th?c
ph?m này.

Nhi?u hóa ch?t trong thu?c tr? sâu không th? lo?i b? ra kh?i co th? theo du?ng 
tiêu hóa, mà tích luy trong các mô m? và có liên quan d?n các b?nh v? suy
gi?m ch?c nang. Ví d? nhu organochlorine r?t ph? bi?n trong thu?c tr? sâu, r?t 
b?n v?ng, không tan trong nu?c, có th? duy trì lâu dài trong co th? và môi
tru?ng.

Du?i dây là vài m?o v?t d? giúp b?n gi?m vi?c ti?p xúc v?i hóa ch?t. Ph? n? có 
thai và tr? em c?n du?c chú ý nhi?u hon do d? b? ?nh hu?ng.

* Tránh s? d?ng s?n ph?m có huong li?u vì chúng ch?a các hóa ch?t tích luy 
trong co th?. Ví d?, ch? s? d?ng nu?c hoa vào nh?ng d?p d?c bi?t; m? c?a s? thay
vì dùng nu?c hoa x?t phòng làm t? hóa ch?t; ch? nên s? d?ng các s?n ph?m không 
có huong li?u (fragrance free).

* S? d?ng son nu?c (water-based) thay vì son d?u (oil-based) vì lo?i này ít d?c 
hon.

* Tránh s? d?ng thu?c di?t côn trùng, thu?c tr? sâu trong nhà và vu?n. Không 
d?n g?n nh?ng noi m?i x?t các lo?i thu?c này.

* Gi?m vi?c s? d?ng nh?a nói chung; s? d?ng ly, v?t ch?a b?ng th?y tinh.

* C?n l?p d?t m?t h? th?ng thông gió hi?u qu? t?i gia dình và noi làm vi?c.

* Deo gang tay ho?c kh?u trang khi s? d?ng b?t c? v?t li?u d?c h?i nào.

* Thay th? thu?ng xuyên b? l?c b?i c?a máy di?u hòa không khí cung là bi?n pháp 
có ích.

* Dinh du?ng c?n d? h? tr? ch?c nang c?a các co quan liên quan tr?c quan d?n 
vi?c gi?i d?c: gan, du?ng ru?t và th?n là Vitamin A, B3, B6, C, E, beta 
carotene,
amino acid L-cysteine và L-glutamine và m?t thành ph?n du?c bi?t du?i tên g?i 
glutathione và phospholipid là nh?ng ch?t h? tr? ch?c nang c?a gan. Vitamin
A, C, B6 và khoáng ch?t Mg, K h? tr? cho ch?c nang c?a th?n. Th?n cung c?p l? 
trình chính d? bài ti?t ch?t d?c thông qua nu?c ti?u, vì v?y c?n u?ng ít
nh?t m?i ngày 2 lít nu?c d? co th? có th? du?c lo?i b? ch?t d?c.

* C?n an u?ng di?u d? v?i nhi?u th?c ph?m tuoi, tránh an th?a ch?t béo, du?ng 
tinh luy?n và nh?ng th?c ph?m có nhi?u ch?t b?o qu?n, ph? gia.

* Gi?m tr?ng lu?ng s? có ích cho nh?ng ai th?a cân. Lu?ng ch?t béo du trong co 
th? t?o ra m?t v? trí d? tr? s?n sàng cho các d?c t? ua ch?t béo di vào co
th?. M?t khi d?c t? du?c luu gi? trong co th? thông qua vi?c g?n k?t v?i lu?ng 
ch?t béo th?a này s? r?t khó lo?i b? chúng ra kh?i co th? và chúng có kh?
nang tr? thành ngu?n d?c t? duy trì liên t?c trong co th?.

Theo báo Sài Gòn Gi?i Phóng

Other related posts:

  • » Hay can trong voi mot so hoa chat quanh ta