Hai cau chuyen va nhieu dieu phai suy nghi

Hai câu chuy?n và nhi?u di?u ph?i suy nghi

1. M?i dây, khi chúng tôi d?n dùng b?a trua t?i m?t quán com van phòng trên 
du?ng Bùi Th? Xuân, Q.1 (TP.HCM), chúng tôi và r?t dông th?c khách dã ch?ng
ki?n và c?m th?y r?t "khó ch?u" tru?c c?nh ti?p th? thu?c tr? b?nh di?n ra ngay 
t?i quán com gi?a m?t nhóm trình du?c viên c?a m?t hãng du?c ph?m nu?c
ngoài thu?c hàng "ông trùm" và hon ch?c bác si c?a m?t b?nh viên nhi "b?" ? 
TP.HCM!

H? ng?i vào m?t dãy bàn dài d?t ngay chính gi?a can phòng c?a quán và vô tu 
chi?u tu li?u, hình ?nh v? nh?ng lo?i thu?c m?i c?a công ty v?a tung ra th?
tru?ng lên b?c tu?ng c?a quán. Còn hon ch?c bác si cung vô tu không kém, h? v?a 
"dzô" Tiger lai rai, v?a nói chuy?n th?t to, v?a nghe các n? trình du?c
viên thao thao qu?ng cáo v? nh?ng tính nang uu vi?t c?a t?ng s?n ph?m thu?c 
m?i! H? bày bi?n, qu?ng bá thu?c rôm r?, t? nhiên gi?ng nhu t?i m?t cu?c h?i
th?o y khoa v?y. Di?u dó dã khi?n cho nh?ng th?c khách c?a quán hôm ?y th?t 
"x?n" m?t! Nhi?u ngu?i không nói ra, nhung chúng tôi th?y r?t rõ s? khó ch?u
th? hi?n trên nét m?t c?a t?ng ngu?i m?i l?n quay qua nhìn dãy bàn c?a nhóm bác 
si và trình du?c viên. Không khó ch?u sao du?c, khi mà h? quá th?c d?ng,
dem c? vi?c gi?i thi?u thu?c vào quán an. Không khó ch?u sao du?c khi mà các 
bác si "d?ng d?nh" th?i gian v?i các trình du?c viên, trong khi ai trong chúng
ta cung bi?t r?ng, t?i các b?nh vi?n, ngu?i b?nh r?t c?n trao d?i v?i bác si 
nh?ng thông tin c?n thi?t v? b?nh t?t c?a mình, nhung di?u dó là r?t khó.
Ch? tr? nh?ng ngu?i quen bác si, còn l?i s? dông ngu?i b?nh mà h?i nhi?u m?t 
chút là b? bác si quát: "Tôi là bác si hay ông (bà) là bác si (?!)", ho?c
nh?n du?c s? im l?ng...

Ng?c nhiên tru?c vi?c gi?i thi?u thu?c trong quán an, tôi dem chuy?n h?i m?t cô 
b?n dang làm vi?c cho m?t công ty du?c nu?c ngoài khác (cung thu?c hàng
top trong làng du?c). Cô b?n b?o, g?n dây cung di?n ra vi?c qu?ng bá thu?c y 
chang nhu v?y gi?a nhóm trình du?c viên c?a công ty cô v?i m?t nhóm bác si.
Công ty bi?t chuy?n, dã yêu c?u nhóm trình du?c viên ch?m d?t ngay vi?c này. 
Tìm hi?u thêm, tôi bi?t r?ng, hi?n nay vi?c gi?i thi?u thu?c không ch? di?n
ra ? nhà hàng, quán cà phê, mà còn có c? nh?ng sô gi?i thi?u thu?c trong phòng 
karaoke!

2.  Trong lúc d?n làm vi?c t?i m?t b?nh vi?n da khoa th?t "to" c?a B? Y t? (t?i 
TP.HCM), tôi dã vô tình nghe du?c nh?ng câu trao d?i gi?a m?t cô trình du?c
viên và m?t anh bác si. Cô trình du?c viên b?o "Anh nh? dùng hàng (thu?c) c?a 
công ty em nghen", anh bác si dáp l?i "Em nhìn h? so b?nh án di, hàng c?a
em không, ch? hàng c?a ai!". Kh?i c?n nói ra ai cung bi?t, anh bác si kê toa 
thu?c tr? b?nh cho b?nh nhân theo s? "c?m tay ch? vi?c" c?a cô trình du?c
viên d? du?c hu?ng hoa h?ng!

B?i v?y, t?i các cu?c h?p c?a ngành y t?, nhi?u d?i bi?u cho r?ng, chuy?n kê 
don thu?c cho b?nh nhân là tùy cái tâm c?a m?i bác si, ch? không có m?t quy
d?nh nào có th? c?m bác si ti?p xúc v?i trình du?c viên du?c c?. Vì c?m ? b?nh 
vi?n thì h? g?p riêng ? phòng m?ch, ? quán cà phê... V?n d? c?t lõi, là
cái tâm c?a t?ng ngu?i th?y thu?c, h? bi?t thuong ngu?i b?nh, d? có s? cân nh?c 
th?t k? tru?c khi kê toa, ch? không ph?i kê toa vì m?c dích huê h?ng, d?
ngu?i b?nh "còng" lung ra gánh!

D?u bi?t r?ng, bác si c?n có nh?ng thông tin v? thu?c t? du?c si, trình du?c 
viên, d? có nhi?u phuong án l?a ch?n trong vi?c di?u tr?. Tuy nhiên, vi?c gi?i
thi?u thu?c c?n ph?i t? ch?c dàng hoàng, d?ng làm gi?a quán xá, nhà hàng, d? 
khi ra v? nh?ng th?c khách ch?ng ki?n mang trong lòng v? m?i hoài nghi không
t?t d?p v? ngu?i th?y thu?c.

Thanh Tùng

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Hai cau chuyen va nhieu dieu phai suy nghi