Hai Cau Noi

Câu chuy?n van hóa: Hai câu nói

Hà N?i, m?t dêm g?n trung thu, ph? Hàng Mã dông vui nh?n nh?p, m?t khách du 
l?ch "phát hi?n" m?t ngu?i bán hàng deo m?t n? h? có dính kèn và hai cu?n
gi?y tr?ng, v?a th?i te te v?a xòe gi?y sang hai bên nhu là râu.

Th?y dó là m?t cách rao hàng ng? nghinh, v? khách bu?c t?i d?nh ch?p ?nh. Nhung 
v?a gio máy ?nh lên thì ngu?i bán hàng kia phát hi?n và nhanh chóng g? chi?c
m?t n? h? xu?ng, r?i ngay l?p t?c gio ngón tay v? phía ?ng kính và nói: "One 
dollar!" (1 dôla). V? khách v?i vã thanh minh r?ng mình không ph?i ngu?i nu?c
ngoài, gi?ng vui v? nh? nhàng. Và câu ti?p theo c?a ngu?i bán hàng kia v?i d?ng 
bào mình là: "Ngu?i Vi?t thì mi?n".

Sài Gòn, m?t sáng ch? nh?t bình thu?ng, m?t ngu?i Sài Gòn ua ch?p ?nh xách máy 
long rong d?o quanh nhà th? D?c Bà. ? m?t góc nh? khu?t ngu?i qua l?i, có
m?t ông c? say sua d?c báo c?nh chi?c xe d?p màu h?ng xinh x?n. Ngu?i khách b? 
hành b? ?n tu?ng b?i khung c?nh bình yên dó nên v?i nâng máy ?nh, và ông
c? dã ng?ng lên, m?m cu?i, nói: "Thank you" (C?m on), r?i l?i cúi xu?ng t? báo.

"One dollar" và "Thank you", ch? hai câu nói mà th? hi?n du?c quá nhi?u di?u. 
Ngu?i ta có th? chi nhi?u ti?n cho các cu?c h?i th?o, các chi?n d?ch truy?n
thông qu?ng bá cho du l?ch Hà N?i, th?m chí t? ch?c c? các di?n dàn trên báo 
chí bàn v? gi?i pháp thu hút du khách t?i th? dô, nhung li?u các phuong án
marketing t?n kém ?y có h?u hi?u không khi du khách v?n du?c yêu c?u tr? 1 dôla 
cho n? cu?i ngàn nam van v?t?

TR?N THU TRANG

Other related posts:

  • » Hai Cau Noi