[SMCC] Ha noi 1000 nam tuoi trong con mat 1 nguoi Duc

Hà N?i 1000 nam tu?i trong m?t m?t ngu?i D?c 

TPO - Nam nay con s? 10 d?i v?i th? dô Vi?t Nam vô cùng thiêng liêng và và 
nhi?u ý nghia. Cách dây dúng 1000 nam, t?c nam 1010 thành ph? bên sông này du?c 
thành l?p. Và ngu?i ta dã ch?n ngày 10-10- 2010 d? t? ch?c d?i l?. Hà N?i 1000 
tu?i - m?t di?m d?n d?y quy?n ru !

 
Du khách d?n Hà N?i s? du?c ch?ng ki?n tình tr?ng giao thông noi dây, ai mu?n 
vu?t qua "bi?n" xe máy dông dúc này thì ngu?i dó c?n ph?i có can d?m. ?nh : Welt
 


Nh?ng ph? c? c?a th? dô tròn 1000 nam tu?i dang n?ng nhi?t ch? dón khách th?p 
phuong và qu?c t? d?n chiêm ngu?ng, khám phá và chia vui. Du?i dây là c?m nh?n 
c?a m?t ngu?i D?c dã có 6 nam sinh s?ng t?i Vi?t Nam. 

Các b?n s? s?ng s?t khi ph?i tham gia giao thông t?i TP này, hàng tram nghìn 
chi?c xe máy cùng len l?i trên các du?ng ph? Hà N?i. Chúng ta luôn b?t g?p s? 
h?n lo?n, th?m chí còn nhìn th?y nhi?u chi?c xe máy c? lu?n lách trên v?a hè d? 
di d?n noi mà ch? c?a nó mu?n d?n. Nhung trong các con h?m ch?t h?p d?y thú v? 
c?a ph? c? l?i không có nhi?u s? ?n ào do xe máy gây ra. Di?u này cho phép du 
khách th?a s?c t?n b? d? tham quan. Nh?ng ngu?i t? tin hoàn toàn có th? t? m? 
cho mình m?t con du?ng. 

Hà N?i s? t? ch?c l? h?i 1000 nam Thang long vào nam nay. Chính ph? cho phép t? 
ch?c m?t d?i l? v?i âm hu?ng c?a m?t qu?c gia do D?ng c?ng s?n lãnh d?o. Vi?t 
Nam t? ch?c nhi?u cu?c thi vi?t, v? và thi?t k? tem thu d? m?i t?ng l?p trong 
xã h?i cùng tham gia nh?m ca ng?i thành t?u phát tri?n và quá trình công nghi?p 
hóa c?a th? dô. Ngoài ra ngu?i ta còn cho ch? tác 100 chi?c tr?ng d?ng và chúng 
s? cùng ngân vang l?n d?u tiên vào ngày 10-10 nam nay. 

Theo truy?n thuy?t k? l?i r?ng, vào nam 1010 vua Lý Thái T? dã d?ng chân bên 
dòng sông H?ng và cho xây d?ng nên thành ph? này. V? vua dã nhìn th?y m?t con 
r?ng t? du?i nu?c bay lên do v?y mà d?t tên cho TP này là Thang Long, có nghia 
là r?ng bay lên tr?i. Còn t?i noi con sông d?i hu?ng, ông dã b?t g?p m?t con 
ng?a tr?ng nên quy?t d?nh cho xây m?t Hoàng thành kiên c?. 

 
Tr? em t?p th? d?c, vui choi t?i m?t công viên thu?c khu ph? c?. ?nh : Welt
 


Trong khi cái tên Hà N?i v?n t?n t?i thì Hoàng thành Thang Long l?i b? lãng 
quên trong su?t m?t th?i gian dài. Khu v?c này hi?n m?t ph?n do quân d?i s? 
d?ng. T?i nh?ng con ph? c? ch?t h?p c?a Hà N?i, b?n v?n có th? g?p du?c h?u du? 
c?a nh?ng công nhân xây d?ng, th? th? công - nh?ng ngu?i dã t?ng xây lên Hoàng 
thành Thang Long xua. Noi dây s? dem l?i cho du khách nh?ng tr?i nghi?m d?y thú 
v? và r?t dáng d? chúng ta khám phá. 

Da s? tên c?a các con ph? c? ? Hà N?i d?u du?c b?t d?u b?ng t? "Hàng", có nghia 
là hàng hóa. Nó nói lên r?ng, ? dây dã buôn bán th? hàng hóa dó t? hàng tram 
nam nay. Ví d?: Ph? Hàng Mu?i - bán mu?i, ph? Hàng Giày - bán giày dép, ph? 
Hàng Gai - bán to l?a. Ph? bán thu?c l?i du?c d?t tên là Lãn Ông, m?t danh y 
n?i ti?ng. T?i dây b?n s? b?t g?p nhi?u c?a hàng thu?c v?i nh?ng cái bao, chai 
l? ch?a d?y th?o du?c nhu: Dâu, các lo?i cây c?, n?m, th?o m?c, hoa qu? . dã 
du?c s?y khô. 

Di qua dây du khách d? dàng g?p m?t cô gái nào dó don d? m?i nh?ng du khách 
hi?u k? vào tham quan c?a hàng c?a mình r?i ch? vào chi?c bao d?ng d?y nh?ng 
m?u g? khô. Cái dó có tên là "Cam th?o", m?t lo?i th?o m?c có v? ng?t, khi s?c 
cùng v?i thu?c s? dem l?i cho ngu?i b?nh c?m giác d? u?ng hon. 

Ngoài ra còn b?t g?p nhi?u chai l? ngâm d? th? v?i ru?u nhu: Ru?u ngâm nhung 
huou nh?m tang cu?ng th? l?c, kéo dài tu?i th?. Ru?u ngâm v?i v?i thi?u khô có 
tác d?ng ch?a dau d?u. Trên cái giá g? treo tu?ng ta th?y nhi?u chai ru?u ngâm 
v?i r?n, t?c kè - lo?i này du?c cho là có kh? nang tang cu?ng s?c l?c dàn ông. 
Chính ph? và nh?ng ngu?i b?o v? thiên nhiên hoang dã luôn ph?n d?i nh?ng tin 
d?n th?t thi?t, mê tín d? doan nh?m b?o v? nh?ng loài d?ng v?t có nguy co b? 
tuy?t ch?ng. D? ngan ch?n n?n san b?t d?ng v?t quí hi?m, ngu?i ta dã dua ra 
nh?ng m?c ph?t n?ng dành cho k? vi ph?m. 

 
Theo l?i d?n thì ru?u ngâm t?c kè s? tang cu?ng sinh l?c dàn ông. ?nh : Welt
 


Phía sau ph? hàng thu?c (Lãn Ông) là ph? bán bánh k?o, có c? các lo?i bánh n?i 
ti?ng và d?t ti?n c?a D?c, Pháp . bày bán t?i dây, ngu?i ta hay mua chúng d? 
dâng lên cúng t? tiên b?i theo quan ni?m c?a ngu?i dân noi dây thì càng d?t 
ti?n càng t? lòng tôn kính d?i v?i ngu?i quá c?. Sau khi th?p huong xong thì 
nh?ng h?p bánh d?t ti?n này cung s? du?c m? ra d? con cháu nh?m nháp. Trên con 
ph? này du khách còn có th? du?c thu?ng th?c huong v? c?a h?t d? rang, Caramell 
hay nhi?u th? khác n?a. T?i dây còn có m?t quán cà phê mang tên "Nâu Nóng" 
chuyên ph?c v? nh?ng ly cà phê nóng du?c pha v?i s?a d?c có du?ng. Dù không th? 
so sánh du?c v?i m?t s? quán cà phê có t? th?i Pháp thu?c hi?n v?n ?n mình dâu 
dó trong thành ph?, nhung nó cung có du?c nh?ng nét d?c dáo riêng c?a mình. M?t 
tách cà ph? ? dây ch? có giá 40 cent. 

S? dô h? c?a ngu?i Pháp cung ?nh hu?ng d?n ngôn ng? noi dây. Nhu t? "Pho mát" 
b?t ngu?n t? ch? "Fromage", hay "Bánh ga tô" b?t ngu?n t? ch? "Gâteau" trong 
ti?ng Pháp. Trong nh?ng con ph? c? c?a Hà N?i b?n có th? thu?ng th?c nhi?u món 
an, ví d? nhu món "Bánh trôi", nó du?c b?c b?ng b?t g?o, nhân d?u xanh thêm 
v?ng và cùi d?a n?o s?i r?i th? trong nu?c du?ng v?i huong v? c?a g?ng. Dây là 
món gia truy?n c?a m?t gia dình n?m trên ph? Hàng giày, cung ch? v?i giá 40 
cent m?t bát nên lúc nào cung khá là dông th?c khách. 

 
 Mu?n thu?ng th?c món bánh trôi nóng v?i huong v? c?a g?ng hãy tìm d?n dây. ?nh 
: Welt
 


T?i m?t góc ph?, m?t ph? n? tr? dang n?u m?t n?i nu?c dùng l?n b?ng b?p ga. ? 
dây du khách có th? thu?ng th?c món an d?c trung c?a Hà N?i, nó du?c làm t? 
bánh ph?, th?t bò ho?c th?t gà, hành lá và nu?c dùng nóng h?i. Trang b? cho 
"nhà hàng" này ch? g?m 2 cái bàn nh? và vài cái gh? mini. Ch? ph?i tr? 80 cent 
là th?c khách dã có th? ng?i xu?ng c?nh bàn d? thu?ng th?c m?t tô ph?. 

Cung t?i con ph? Hàng Giày này còn có m?t quán com lâu d?i nh?t Hà N?i v?n dang 
ho?t d?ng, ng?n l?a c?a b?p h?t th?ng vào tu?ng, huong v? c?a các món an thì 
lan t?a kh?p ph? dã kéo hàng tram th?c khách d?n dây m?i ngày. Trên m?t b?c 
tu?ng bên c?nh ta s? b?t g?p dòng ch? "Internet mi?n phí, an nhanh" du?c vi?t 
b?i màu son s?c s? d? qu?ng cáo cho m?t quán nh?. Nh?ng th? hi?n d?i cung làm 
m?t di ít nhi?u s? c? kính c?a m?t c? dô 1000 nam tu?i. 

 
Ch? v?i 80 cent quí khách s? du?c thu?ng th?c m?t tô ph? do ngu?i ph? n? này 
ph?c v?. ?nh : Welt
 


Nh?ng d?n th? mi?u m?o c?a Hà N?i cung du?c s?a sang, làm m?i l?i d? dón chào 
d?i l? 1000 nam Thang Long. M?c dù v?y nó cung không th? ngan c?n quá trình dô 
th? hóa m?t cách chóng m?t hi?n nay. Nh?ng c?a hàng cu dã d?n ph?i nhu?ng ch? 
cho các quán bar, nhà hàng, khách s?n, c?a hàng th?i trang. Nhung khách du l?ch 
v?n có th? mua du?c quà luu ni?m ? b?t c? ngóc ngách nào trong khu ph? c?. B?n 
có th? mua nh?ng chi?c khan b?ng ch?t li?u to t?m, son ph?n, các s?n ph?m ngh? 
thu?t du?c ch? tác b?ng tay.. 

Khu ph? c? c?a Hà N?i r?ng kho?ng 10 ha và có ch?ng 90.000 cu dân sinh s?ng. 
Nhi?u ngôi nhà ch? r?ng t? 2 - 3m nhung sâu thì hun hút. Trong nh?ng ngôi nhà 
hình "du?ng h?m" này luôn thi?u ánh sáng, ng?t ng?t và b?c mùi ?m m?c. Ph?i 
dùng chung nhà v? sinh là khá ph? bi?n ? khu ph? c?. Nhi?u can phòng còn không 
có c? c?a s?. Chính quy?n thành ph? dã nhi?u l?n cho tôn t?o, ch?nh trang l?i, 
h? còn tính c? vi?c giãn b?t dân ra vùng ven nhung không nh?n du?c s? d?ng tình 
c?a ngu?i dân ph? c?. 

V?n d? v? sinh du?ng nhu chua du?c quan tâm dúng m?c, nu?c th?i ch?y tràn lan 
trên các hè ph?. T?i các con ph? c? chúng ta v?n thu?ng g?p c?nh ch? thì g?i 
d?u, ch? thì n?u nu?ng, ch? thì an u?ng, ch? thì buôn bán . và r?t nhi?u các 
ho?t d?ng khác n?a. T?t c? d?u di?n ra ngoài ph? b?i có l? trong các can h? 
ch?t h?p không còn ch? nào tr?ng. H? Guom và các du?ng quanh h? dành cho ngu?i 
di b? vì th? dã tr? thành noi vui choi c?a tr? em, noi h?n hò c?a nh?ng ngu?i 
dang yêu, noi gi?i trí c?a nhi?u ngu?i. Các gh? dá dành cho khách thu?ng có các 
dôi yêu nhau chi?m gi? b?i h? không có m?t không gian riêng t?i nhà c?a mình và 
cung không mu?n làm ?nh hu?ng d?n ngu?i thân trong gia dình. 

? ph? c? du khách còn b?t g?p các th? dóng giày, th? s?a khóa, th? may, h? d?u 
s? d?ng v?a hè d? hành ngh?. Khi di b? trên các v?a hè ch?t h?p này b?n còn g?p 
d? th? khác nhu n?i niêu, ch?o, gh?, máy móc và tr? em. Dôi khi b?n ph?i c?n 
d?n s? tr? giúp c?a m?t cú nh?y d?t khoát d? tránh ph?i nh?n m?t m?u xuong gà 
do m?t c? già b?t ch?t ném xu?ng t? m?t cái c?a tò vò nào dó. Trên du?ng ph? 
th? dô s? g?p r?t ít ngu?i già, do ? dây có t?i 70% là nh?ng ngu?i du?i 30 
tu?i. Theo anh Oster thì gi?i tr? Vi?t Nam có ba m?c tiêu uu tiên: Ti?n, s? 
giàu có và h?nh phúc. 

 
Gánh hàng ngô rong trên du?ng ph? Hà N?i. ?nh : Welt
 


Mu?n d?n Vi?t Nam công dân D?c c?n ph?i có th? th?c và ph?i tr? phí cho D?i 
s? quán Vi?t Nam t?i D?c. N?u có tr? em di cùng thì ph?i dán ?nh vào h? chi?u 
c?a ngu?i l?n ho?c các em ph?i có h? chi?u riêng. Th?i gian bay t? D?c d?n Vi?t 
Nam s? vào kho?ng 13 ti?ng d?ng h?. 

V? th?i ti?t Hà N?i vào mùa hè thu?ng r?t nóng và oi b?c. Vào mùa dông thì mát 
m? hon, dôi khi nhi?t d? ? m?c trên du?i 20 d? C. Quãng th?i gian du l?ch t?t 
nh?t là t? tháng 10 d?n tháng 4 nam sau. 

V? t? giá, 100 Euro ngu?i ta có th? d?i du?c 2.600.000 d?ng Vi?t Nam (th?i di?m 
tháng 1/2010). B?n có th? d?i ti?n t?i nh?ng di?m thu d?i ngo?i t? ? sân bay 
hay trong thành ph?. V?i th? MasterCard b?n có th? rút ti?n t?i các máy rút 
ti?n t? d?ng. 

Nên tiêm phòng m?t s? b?nh nhu: B?ch h?u, u?n ván, viêm gan A, B. B?nh ban d? 
là can b?nh hay g?p ? các t?nh phía nam c?a Vi?t Nam. B?n nên m?c màn khi di 
ng? d? tránh mu?i. 

Lê Quân
D?ch t? Welt
 
 
 
 
 

Other related posts:

 • » [SMCC] Ha noi 1000 nam tuoi trong con mat 1 nguoi Duc - Nguyen Hong Van