[SMCC] Ha Noi sot dich vu thue nguoi yeu dip noel

Hà N?i : S?t d?ch v? thuê ngu?i yêu d?p Noel 

TP - Không ch? s? lu?ng, giá tr? các h?p d?ng cho thuê ngu?i yêu cung tang m?nh 
trong d?p Noel. "Khách hàng dang kí thuê b?n gái d?p Noel tang chóng m?t, g?p 
hai - ba l?n so v?i ngày thu?ng".

 

Giám d?c Cty cung c?p d?ch v? cho thuê ngu?i yêu Vinamost, ông Nguy?n Xuân 
Thi?n, nói. 

Ngay t? d?u tháng 12 dã có khách d?t hàng thuê ngu?i yêu chu?n b? cho ngày 
Noel. Tính d?n cu?i ngày 22-12 dã có hon 20 khách hàng kí h?p d?ng thuê ngu?i 
yêu. Giá c?a d?ch v? này trong d?p l? Noel cung có tang nh? so v?i bình thu?ng.

"Nh?ng b?n mà ph?i g?p g? khách hàng vào d?p dó ch?c ch?n s? b? thi?t thòi hon 
so v?i ngu?i khác. Cho nên giá c? s? nhích hon d? bù d?p v? kinh t? cho các b?n 
?y, (kho?ng 1 tri?u d?ng/1 ca)", anh Thi?n chia s?. 

Dóng vai ngu?i yêu trong d?p Giáng sinh làm Mai Phuong, Hà N?i, th?y b?i h?i. 
Chua có ngu?i yêu, m?i t?t nghi?p khoa Qu?n tr? kinh doanh DH Thuong m?i, 
Phuong xem công vi?c này nhu là co h?i d? m? r?ng m?i quan h?. 

"Bi?t dâu l?i tìm du?c ngu?i v?a ý d? yêu khi làm c?ng tác viên v?i Cty 
Vinamost, tham gia d?ch v? cho thuê", Phuong mo m?ng. G?n m?t nam c?ng tác, 
Phuong dã 30 l?n dóng th?, tr? thành ngu?i yêu c?a nh?ng ngu?i xa l?. 

Noel này, khách hàng c?a Phuong là m?t chàng 28 tu?i, làm ngh? k? toán. "Mình 
tình c? g?p anh ?y khi d?n Cty Vinamost làm vi?c, lúc dó anh dang làm th? t?c 
kí h?p d?ng thuê ngu?i yêu. Mình khá ?n tu?ng v? anh v?i khuôn m?t d? nhìn, cao 
ráo, thu sinh", Phuong nói. 

Dây là m?t h?p d?ng don gi?n, khách hàng yêu c?u  Phuong cùng tham d? b?a ti?c 
nh? cùng b?n bè c?a anh, sau dó di d?n Nhà th? L?n dón Giáng sinh, di d?o. H?p 
d?ng b?t d?u t? 7 gi? t?i và k?t thúc 12 gi? dêm v?i ti?n hoa h?ng 1 tri?u 
d?ng. 

"Nh?ng nam khác, Noel v?i mình r?t bu?n, có khi ch? di choi cùng b?n bè m?t hai 
ti?ng. Mình chua có ngu?i yêu, nên nh?ng ngày l? r?t cô don. Noel nam nay thì 
khác, có nhi?u th? m?i l? dón ch?", Phuong t? ra háo h?c v?i h?p d?ng th? 31 
này.

  "Vinamost hi?n có hon 1.000 c?ng tác viên. Do d?p này l?i t? ch?c vào dúng 
th?i di?m 0 gi?, khá nh?y c?m nên công tác b?o d?m an toàn cho c?ng tác viên 
càng ph?i du?c chú tr?ng. 

D?i b?o v? s? luôn theo sát d? b?o d?m an toàn tuy?t d?i cho d?i ngu c?ng tác"  
- Nguy?n Xuân Thi?n cho bi?t
 

Khác v?i Mai Phuong, cô sinh viên nam nh?t Cao d?ng Kinh t? TP H? Chí Minh H? 
Kim Trang dã có ngu?i yêu và t? ch?i b?a ti?c ?m cúng cùng gia dình trong dêm 
Giáng sinh d? th?c hi?n h?p d?ng yêu thuê. 

Trang gi?i thích: "B?n trai mình dang du h?c ? Pháp, anh ?y bi?t mình tham gia 
d?ch v? này hon 5 tháng nay, nhung r?t an tâm khi hi?u rõ công vi?c c?a mình 
trong sáng, don gi?n ch? là ng?i cà phê, hay dóng vai ngu?i yêu d? g?p g? giao 
luu". 

Trang nói thêm: "Th?i gian th?c hi?n h?p d?ng ch? vài ti?ng d?ng h?, vì th? ba 
m? mình cung an tâm. Dêm Noel nam nay không quây qu?n bên gia dình, mình cung 
hoi ti?c m?t chút, nhung không sao, còn nhi?u d?p xum v?y nhu th? n?a, th?y r?t 
thú v? v?i công vi?c trong ngày l? d?c bi?t này". 

Khách hàng c?a Trang là chàng trai 34 tu?i, làm trong Cty kinh doanh thép. 
Trang dã k?p tìm hi?u tru?c v? khách qua di?n và chat trên YM d? bi?t nh?ng 
thông tin v? công vi?c, quê quán, s? thích di du l?ch. "H?p d?ng th? 9 trong 
nam tháng qua hy v?ng s? d? l?i d?u ?n", Trang tâm s?.

Noel c?a nh?ng ngu?i d?c thân

"Noel nam nay, b?n dã có chuong trình gì chua? B?n có mu?n g?p g? Ông già Noel 
v?i túi quà n?ng triu bên vai? B?n có mu?n tìm du?c m?t n?a c?a mình trong dêm 
Noel ? 

B?n có mu?n d?m mình trong nh?ng b?n nh?c Giáng sinh lãng m?n? N?u b?n mu?n 
nh?ng di?u dó, m?i b?n d?n v?i chuong trình", l?i m?i g?i c?a các b?n d?c thân 
Sài Gòn trên trang  www.noi.vn thu hút s? quan tâm c?a hàng tram thành viên. 

R?t nhi?u nhóm h?i c?a noi.vn nhu h?i Bà R?a - Vung Tàu, h?i Dance - Hà N?i, 
H?i th?i trang,... có k? ho?ch g?p g? offline cùng m?t b?a ti?c nh? trong dêm 
Giáng sinh. 

D? D?c Tu?n  (T?ng Cty tu v?n thi?t k? giao thông v?n t?i), m?t trong nh?ng 
thành viên sáng l?p H?i Dance - Hà N?i trên noi.vn tâm s?: M?c dích chính c?a 
nh?ng bu?i offline mà mình cùng các b?n t? ch?c là mong nh?ng ngu?i b?n cùng s? 
thích Dance nhu mình trong h?i có th? tìm th?y m?t n?a. Tru?c dó dã có m?t dôi 
k?t h?p thành công, Noel này bi?t dâu l?i có thêm vài dôi n?a".

"D? xích l?i g?n nhau, d? c?m nh?n ?m áp và trao yêu thuong, d? tìm tình yêu 
m?i, d? m?t Noel không cô don", là thông di?p các h?i d?c thân mu?n nh?n nh? 
v?i thành viên. 

Ch? Cao Th? Phuong ( Cty c? ph?n k? thu?t s? truy?n thông tuong tác, qu?n tr? 
web www.noi.vn) cho bi?t: Sau nh?ng bu?i offline d?p l? nhu ngày Valentine 
14-2, ngày qu?c t? ph? n? 8-3, ngày ph? n? Vi?t Nam 20-10, nhi?u b?n dã tìm 
du?c ngu?i yêu. 

Dây là Noel d?u tiên các nhóm h?i g?p g? nhau. Chúng tôi hy v?ng qua Giáng 
sinh, có nhi?u b?n k?t dôi t? nh?ng bu?i h?n hò này. 

 H?i Y?n - Lam Phong
 
 
  
 
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Ha Noi sot dich vu thue nguoi yeu dip noel - Nguyen Hong Van