HÃ nái - nhá!

VÃo Mián Nam cÃng tÃc 1 tuán, ÄÆác máy ngÃy báng cám nhán 
mÃnh thiáu
mát cÃi gÃ. CÃ 3 con nhÃc ngái á khu hái chá lán ÄÃng, tÃan 
ngÆái lá,
trong tay chá cà mát cÃi mÃy tÃnh-khÃng nái máng. Thá rái 
trÆa hÃm áy
buán quÃ, lác tung cÃi mÃy lÃn tÃm bÃi hÃt. TÃm ra bÃi Nhá vá 
HÃ nái,
váy là bát to, rái láng ngÆái nghe. Ra là mÃnh nhá Hà Nái. 
Rái cÃi gÃc
gian hÃng cáa mÃnh ÄÃng dán lÃn- nhiáu ngÆái xuÃt xoa "bÃi hÃt 
hay
quÃ", ra là nhiáu ngÆái nhá lám, nhÆng cÃi bán rán hÃng ngÃy 
nà phá
bái má lÃn, Äán mác khà nhán ra.
HÃm nay mÃnh chui vÃo blog cáa mát ngÆái bán cáa bán Äang á 
Ba Lan.
Äác bÃi vá Hà Nái, nái nhá lái bÃng lÃn, dà mÃnh Äang á 
giáa lÃng HÃ Nái.
Mán phÃp chá nhÃn post bÃi nÃy lÃn, Äá ai xa thà nhá, ai chÆa
táng vá Hà Nái, cà mát chÃt gái là cám nhán.
My little Hanoi
Thác dáy vÃo sÃng chá nhát, mát ngÃy khÃng náng khÃng mÆa, 
báng tháy
lÃng bÃnh yÃn Äán lá. CÃ lá ÄÃ tá rát lÃu rái mái quay 
vá ÄÆác cám
giÃc áy. May be the storm is over now. Ván nhÆ nháng buái sÃng yÃn
tÄnh Äà cà trÆác ÄÃy( chá tiác hÃm nay Äang là ngÃy cuái 
ÄÃng nÃn
khÃng thá mang ghá ra ban cÃng ngái nhÃn xuáng ÄÆáng ÄÆác ) 
lái nhá vá
Hà Nái. NgÃy mái chuyán nhà Äán ÄÃy nhiáu ngÆái hái á 
trung tÃm án Ão
lám sao lái thÃch. CÃu trá lái cà muÃn vÃn nhÆng thác ra chÆa 
bao giá
nÃi thát là do tái sao. CÅng cháng cán thiát và nháng ngÆái 
áy chác
cháng bao giá hiáu ÄÆác. Cháng lá lái nÃi thÃch sáng á 
ÄÃy chá bái vÃ
khi ÄÃm xuáng nghe tiáng tÃu Äián cháy gái nhá lái nháng 
ÄÃm khÃng ngá
nám nghe tiáng cÃi tÃu háa váng vá tá phÃa ga HÃng Cá. Náu 
khÃng vÃn
rÃm cáa sá Äá nhÃn ra ngoÃi thà cà cám giÃc thác sá Äang 
á HÃ Nái
nháng nÄm thÃng cÅ. Mát cám giÃc khÃng hoÃn toÃn giáng nhÆng 
cÅng rát
tuyát. Chà Ãt nà cÅng xoa dáu ÄÆác nái nhá cáa mát ngÆái 
xa xá. Chá cÃ
nháng ngÆái xa HÃ Nái mái hiáu mÃnh yÃu HÃ Nái Äán 
nhÆáng nÃo. HÃ Nái
là nháng Äiáu Än sÃu vÃo mÃu thát tá nháng bÃi hÃt, bÃi 
hác tuái thÆ
Äán bÃy giá ván nhá. Há HoÃn Kiám, Äán Ngác SÆn, thÃp 
RÃa cá kÃnh, cáu
Thà HÃc cong cong nhÆ con tÃmâtát cá ván luÃn Äáng trong tÃm 
thác nhÆ
váa mái hác ngÃy hÃm qua. Hà Nái là tiáng rao bÃnh mà mái 
sÃng sám lán
trong tiáng loa phÃt thanh, tiáng va loáng xoáng cáa xà cháu bÃn 
mÃy
nÆác, là khÃi than tá ong mà mát tá Äáu phá Äán cuái 
phá cáa mát thái
nhà nhà thiáu thán Äián nÆác, là tiáng rao bÃnh khÃc ÄÃm 
lán cÃng
tiáng Äáp xe káo kát trÃn phá váng. Hà Nái là nháng chiáu 
sau giá hác
thÃm cÃng hái sà vÃo  quÃn láp sáp váa hÃ, tranh nhau máy cÃi 
ghá Äáu
sát má. ÄÃi khi vá phái mát cÃi quÃn trong ngà háp, váa Än 
váa phái bÃ
bÃt Äáng dáy Äán máy lán Äá trá lái lái Äi. ÄÃ thá 
cÃn bá nghe quÃt
bác Äán Äá lán nÃo Äáng lÃn trá tián xong cÅng háa vái 
nhau khÃng bao
giá thÃm quay lái Äá rái lán sau lái mà Äán và chá cà á 
Äáy Än mái cÃ
khÃng khÃ. Hà Nái là phá, là hÃng xÃm vái nháng tái mát 
Äián ngái tÃm
sá bÃn nhau cho Äán khi cà Äián cÅng cháng muán vá, là 
nháng ngÃy hÃ
trán ngá trÆa rá nhau lang thang Äi hÃi trám hoa bÃn hÃng rÃo hay 
nám
ká chuyán láp áy láp tá trÃn cÄn gÃc xÃp nhá, là à ái 
gái nhau qua
nháng à cáa sá, là Ãnh ÄÃn hát ra tá khung cáa nhà bÃn khi 
mÃa thi Äái
hác Äán gán, là mát ÄÃm hác khÃng vÃo lái nái háng vÃc 
ghá ra ngái Äám
sao. Hà Nái là nháng ngÃy hà mÆa lán ÄÆáng ngáp lát, nhiáu 
khi phái
thÃo dÃp Äá chÃn trán Äáp xe mà cá bán ván tÃu tÃt nÃi 
cÆái, là hÃt hÃ
nháng báp ngà nÆáng bÃn là than Äá háng trong nháng chiáu 
ÄÃng, lÃ
nháng ÄÃi chá nhau trÃn xe cuác Äi ngang qua Äá lái trong lÃng 
nháng
Äáa mái lán mát Æác mÆ lÃng mán nho nhá" Æác gà sau 
nÃyâ ". HÃ Nái lÃ
nháng tái váa Äáp xe trÃn phá Nguyán Du, quanh há Hale váa 
cÃu nhÃu
con bán thÃn vÃ"hoa sáa cáa mÃy mÃi náng quÃ"Äá rái sau nÃy 
khi xa HÃ
Nái mái nhán ra mÃnh cÅng yÃu hoa sáa Äán chÃy lÃng. HÃ Nái 
là bao ÄÃm
khuya lÃng vÃng hát nháng ÄÆáng váng trÃn khu biát thá Há 
TÃy lái trá
vá vái HÃng Ngang, HÃng ÄÃo Äá thÆáng thác cám giÃc tÄnh 
láng cáa mát
HÃ Nái cÅ nhÆ trong nháng bác tranh phá PhÃi. ÄÃi khi nghe 
ÄÆác tá mát
ngÆái HÃ Nái lái phÃn nÃn ráng HÃ Nái nhá quÃ, Äi máy 
vÃng ÄÃ hát
thÃnh phá. Nghe mà tháy tiác và là ngÆái Hà Nái mà sao khÃng 
Äá yÃu HÃ
Nái Äá hiáu thÃnh phá nhá Äi loanh quanh máy vÃng là hát 
nÃn mái gái
cám giÃc gán gÅi, thÃn thuác. HÃ Nái nhá nÃn ngÆái HÃ Nái 
mái cà thá
gÃi gán và cát vÃo mát gÃc trong trÃi tim Äá luÃn mang theo bÃn 
mÃnh
Äi kháp bán phÆÆng trái. Bái và Hà Nái khÃng ráng lán và 
rác rá Ãnh
ÄÃn nhÆ nháng thÃnh phá khÃc trÃn thá giái, HÃ Nái chá bÃnh 
dÃn vÃ
gián dá nhÆ chÃnh nà nÃn ngÆái ta cà thá nghÄ Äán Hà Nái 
á bát kà nÆi
ÄÃu, bát cá lÃc nÃo. Nhá quà Hà Nái Æi! Hán ngÃy trá vá 
khÃng xa nhÃ!

Other related posts:

  • » HÃ nái - nhá!