Gui ba Pho giam doc Trung tam khi tuong thuy van trung uong

G?i bà Phó giám d?c Trung tâm khí tu?ng th?y van trung uong

Di?u gì tôi du?c bi?t, sau khi d?c bài tr? l?i ph?ng v?n c?a bà Phó giám d?c 
Trung tâm khí tu?ng th?y van (Báo Ti?n Phong, ngày 23/5/2006)? Dó là:

1- Trung tâm khí tu?ng th?y van T.U dã làm dúng quy ch? báo bão lu và khi báo 
cáo ti?n trình báo bão lu thì chua có ý ki?n gì phê phán công vi?c c?a Trung
tâm c?.
Lãnh d?o Chính ph? không ph?i là các nhà khí tu?ng. Tôi tin lãnh d?o Chính ph? 
ra quy ch? trên co s? d? th?o c?a c?p ngành ch? qu?n, có th?m d?nh c?a các
don v? khác. Không ai bi?t rõ hon ngành ch? qu?n quy ch? ?y có d? hay chua d? 
d?i v?i th?c t? cu?c s?ng.

Có hi?n th?c là ngu dân Vi?t Nam (vào lúc này còn chua rõ bao nhiêu) dã không 
thoát ch?t, k? c? khi h? qua sóng VOV v?n nghe các b?n báo bão ?y.

2- Trung tâm bi?t là quy lu?t ph? bi?n c?a các con bão s?m là không d? b? vào 
Vi?t Nam mà thu?ng d?i hu?ng qu?t lên phía B?c, nhung Trung tâm không th?
và không dám ch?c di?u này, vì l? cung có tru?ng h?p hi?m g?p là bão không 
ngo?t lên phía B?c (bà d?n ra ví d? là con bão nam 1989).

Và có hi?n th?c là ngu dân VN không thoát ch?t khi con bão s? 1 dã làm dúng cái 
"thông l?" c?a các con bão s?m, vì h? ch?y v? ch? mà theo thông l? bão s?
ngo?t lên.

3- Các Trung tâm d? báo c?a qu?c t? d?u gi?ng nhau là h? d? báo r?t s?m kh? 
nang bão Chanchu s? d?i hu?ng lên phía B?c cao hon là gi? hu?ng d? vào Vi?t
Nam, Trung tâm khí tu?ng th?y van T.U bi?t các d? báo trên, nhung không dám báo 
v? kh? nang này, vì nhu bà nói, các trung tâm qu?c t? kia cung không kh?ng
d?nh ch?c ch?n bão s? chuy?n hu?ng, mà Trung tâm Vi?t Nam thì mu?n d? báo "có 
xác su?t l?n nh?t".

Di?u này khá m?a mai, thua bà Phó giám d?c. Theo tôi, v? b?n ch?t, Trung tâm VN 
dã không d? báo cái gì c?, mà th?c ra ch? thông báo hu?ng bão dang di, nó
di d?n dâu thông báo d?n dó. Tôi dã d?c th?y có trung tâm ngày 13.3 dã kh?ng 
d?nh xác su?t bão d? v? phía H?ng Kông l?n hon là gi? hu?ng vào Vi?t Nam.
(Dây là nh?ng dòng nguyên g?c ti?ng Anh mà ngu?i ta dã g?i cho tôi, trích t? 
du?ng d?n c?a m?t trung tâm d? báo châu Á: About the track, the most probable
track at this moment is that the typhoon later make a northward turn to move 
toward Hong Kong, than that the typhoon will keep its current track toward
Vietnam-link:
http://agora.ex.nii.ac.jp).

D?y là d? báo. Còn Trung tâm khí tu?ng VN có h?t các thông tin tham kh?o này 
nhung d?i d?n ngày 15.5, khi bão rõ ràng chuy?n hu?ng r?i m?i báo, thì dó không
là d? báo, dó là thông báo. Bão di d?n dâu,"d? báo" d?n dó thì qu? là cách d? 
báo có "xác su?t l?n nh?t"!

Và có hi?n th?c là ngu dân Vi?t Nam không thoát ch?t vì dài khí tu?ng nhà làm 
vi?c theo "xác su?t l?n nh?t".

4- Chanchu d?i hu?ng thu?c th? ngo?t lên phía B?c t? 1 gi? sáng d?n 13 gi? cùng 
ngày. Trung tâm VN ra tin báo v? s? d?i hu?ng này lúc 9 gi? 30 phút. T?c
là 8,5 gi? k? t? lúc bão dã b?t d?u d?i hu?ng. 8,5 gi? d? trung tâm c?a bà có 
th? "nh?n th?y bão có nhi?u kh? nang chuy?n hu?ng lên phía b?c" và "d? báo
kh? nang này". L?i d? báo - m?t t? tôi cho là dùng không dúng chút nào.

8 ti?ng ru?i, n?u thuy?n ngu dân ch? ch?y du?c 3-4 h?i lý/gi?, thì có th? vu?t 
du?c 25,5-34 h?i lý, hay 41-54 km. Cung có th? ch?y du?c nhanh hon. Nhu v?y
là g?n thoát kh?i khu v?c bán kính 400 km gió c?p 6-8 nhu bà nói. Dó là lúc m?i 
km xa kh?i tâm bão d?ng nghia xa kh?i cái ch?t.

Nhung hi?n th?c là nhi?u ngu dân dã không thoát ch?t, vì ch? sau 9h30 ngày 15/5 
h? m?i có th? nh?n du?c d? báo, không còn nghi ng? gì c?, h?t s?c ch?c ch?n
này c?a Trung tâm.

5- Có th? dua ra d? báo v? các kh? nang khác nhau du?ng di c?a bão (ví d? nhu 
có th? c?nh báo Chanchu có th? di hu?ng Tây Tây B?c - Tây B?c nhung cung có
kh? nang ngo?t lên hu?ng B?c), và bà Phó giám d?c cung nói r?ng "tôi d?ng ý là 
có thêm thông tin ?y h?n s? có ích hon cho ngu dân". Nhung Trung tâm không
làm th? vì s? dua ra hon m?t kh? nang thì các co quan có trách nhi?m "không 
bi?t x? lý th? nào". Và bà cho r?ng "nói th? thì vô cùng l?m"!

Chúng ta dang nói d?n chuy?n d? báo hai kh? nang, ch? không ph?i vô cùng các 
kh? nang. Theo thi?n nghi c?a tôi, n?u v?n d? d?t ra là có th? có h?a t? hai
phía, ngu?i ta s? bi?t cách ch?y v? phía th? ba, ch?y du?c ch?ng nào hay ch?ng 
dó. Và ch?y du?c, b?i t? ngày 13 d?n ngày 17 là khá xa.

M?i d?a bé không có "vô cùng" các ngu?i cha di bi?n. M?i ngu?i m? không có "vô 
cùng" các ngu?i con di bi?n. Và m?i ngu?i v? cung không có "vô cùng" ngu?i
ch?ng di bi?n. Và hi?n th?c x?y ra là nh?ng ngu?i cha, ngu?i ch?ng, ngu?i con 
?y dã không thoát ch?t.

Vâng, tôi d?ng ý r?ng: k? c? trong tru?ng h?p co quan khoa h?c k? thu?t,co quan 
qu?n lý làm h?t s?c mình, làm th?t t?t công vi?c c?a mình, v?n có th? h?
không thoát ch?t. Nhung trong tru?ng h?p này, tôi v?n xin du?c bi?t:

- Ai có trách nhi?m tham muu cho lãnh d?o Chính ph?  ra quy ch?? Và ai có nhi?m 
v? d? xu?t s?a d?i quy ch?, n?u rõ ràng nó l?c h?u? Bão vào d?n bi?n Dông
là bão xa, nhung ngu dân l?i dánh b?t cá ? ngoài bi?n Dông thì v?i h? bão - 
d?ng nghia nguy co d?i m?t v?i cái ch?t - là xa hay g?n? H? b?t d?u dánh b?t
xa b? t? bao gi?, t? hôm qua, t? nam ngoái hay sao? Chính ph? có c?m vi?c dua 
ra m?t d? ngh? s?a quy ch? nh?m cho dân an toàn hon? S?a m?t quy ch? m?t
bao nhiêu th?i gian?

- Quy ch? báo bão lu có c?m vi?c dua ra hon m?t kh? nang, n?u các thông tin c?a 
th? gi?i dua ra hai kh? nang khác nhau du?ng di c?a con bão, và n?u quy
lu?t bão s?m là thu?ng d?i hu?ng?

- T?i sao, quy ch? nào c?m chúng ta làm cái vi?c mà tâm trí chúng ta, ki?n 
th?c, hi?u bi?t c?a chúng ta mách b?o r?ng dó là "h?n s? có ích hon cho ngu 
dân"?
Di?u cu?i tôi xin thua v?i bà:

Không nói d?n nh?ng ngu?i không mu?n làm vi?c,  không làm vi?c. Ch? gi?i h?n 
trong nh?ng ngu?i t?n t?y th?t s?, c? g?ng th?c s? v?i công vi?c, thì v?n có
hai cách làm vi?c.

Cách th? nh?t: Làm vi?c sao cho không ai có th? nói mình có sai sót, mình có 
khuy?t di?m. M?c dích dó d?n d?n cách nghi, cách hành x?: Làm nhu quy ch?,
không m?o hi?m, l?y cái không sai, cái dúng, d? nhu quy ch? làm nguyên t?c hàng 
d?u và duy nh?t.

Cách th? hai: Làm sao d? l?i nh?t cho m?i ngu?i, làm sao hi?u qu? cu?i cùng d?t 
du?c trong ch?ng m?c t?i da có th?. M?c dích dó d?n d?n cách hành x?: Làm
theo quy ch?, nhung th?y quy ch? chua d? thì tích c?c d? xu?t m?t quy ch? khác, 
chua d? xu?t du?c ho?c chua k?p thì t?n d?ng m?i kh? nang trong khuôn kh?
quy ch? dang có d? làm h?t nh?ng gì mình có th?, ho?c còn trên m?c có th? thông 
thu?ng chút nào hay chút dó. B?i m?t ly vu?t lên dó có th? r?t dáng giá
- có khi là giá sinh m?ng - d?i v?i ngu?i khác. R?i ngay sau dó kiên trì d? 
xu?t, kiên trì ch?ng minh c?n d?i quy ch?.

S? trách nhi?m và có trách nhi?m là hai cái không gi?ng nhau. Khác ? ch? cái 
th? hai cung là s?, nhung là cái s? ? c?p d? khác.

Là quan ch?c, dù nh? dù to, s? trách nhi?m là di?u d? hi?u. Tôi cung th?. Vi?t 
bài này, tôi cung có hai cái không h?n là s?, nhung ng?i:

- Ng?i mình không nh?ng d?t, mà chính xác là không bi?t gì v? khí tu?ng, nên 
vi?t nh?ng di?u ngây ngô, ngu?i bi?t nhu bà v?ch ra, thì tôi x?u h?.

- S? có ngu?i quy k?t: Th?i di?m này c?n kh?c ph?c h?u qu?, sao lôi chuy?n này 
n? ra d? phân tâm.

Nhung cái khi?n tôi v?n vi?t, là cái này: Ch?c ch?n không ai bi?t con bão s? 2 
s? b?t d?u lúc nào. N?u nó b?t d?u ngay gi? dây, thì Trung tâm Khí tu?ng
v?n có trong tay quy ch? hi?n hành, và cách làm hi?n hành. Có nghia là có nh?ng 
ngu?i v?n có th? không thoát ch?t. Nhung n?u nhu h? có th? thoát ch?t,
trong tru?ng h?p chúng ta có cách nghi, cách làm khác?

Còn n?u th?c s? chúng ta dã không th? có cách làm khác, thì tôi - và nhi?u 
ngu?i không có ki?n th?c gì v? khí tu?ng th?y van -cung mong bi?t. D? nh? lòng
hon.

24/5/2006

Tr?n Chí Hi?n

Other related posts:

  • » Gui ba Pho giam doc Trung tam khi tuong thuy van trung uong