Gui Nguoi Con Yeu

Tùy bút mùa xuân

G?i ngu?i con yêu

TTO - Hôm nay con d?c du?c r?ng h?nh phúc là bi?t gìn gi? tìm du?c s?c m?nh 
tinh th?n t? nh?ng k? ni?m, ký ?c yêu thuong ngay c? khi nó không còn hi?n di?n
trong hi?n t?i. Và con vi?t lá thu này cho b?...

Con v?n nghi t?i b? m?i ngày, khi con g?p m?, nhìn th?y em, nhìn th?y t? l?ch 
thi d?u bóng dá ai dó còn treo trên tu?ng hay tr? v? ngôi nhà c?a chúng ta;
th?ng khi công vi?c, nh?ng cu?c g?p g? b?n bè cu?n con di thì con l?i nh? b?.

Con bi?t r?ng trong su?t cu?c d?i phía tru?c con ph?i mang theo n?i nh? ?y bên 
mình. N?i nh? v?n nguyên không thay d?i nhu tru?c kia con thu?ng ng?i bên
c?nh b? nh? tóc sâu, cùng xem bóng dá, hay làm quan sát viên xem b? gói bánh 
chung ngày T?t, n?i háo h?c chen l?n r?t rè khi v?t bánh, d? m?i cái bánh
be bé, con con, gói b?ng g?o và d? d?n còn sót l?i là c?a mình, c?a riêng mình.

?u tho d?u ng?t, có th? nh?ng d?a con ch?ng bao gi? bi?t du?c b? dã gói nh?ng 
cái bánh xinh xinh ?y b?ng t?t c? tình yêu thi?t tha c?a b?. Con ch? bi?t
r?ng khi con v?t bánh nh?, ?y là khi T?t d?n, MÙA XUÂN V?.

Papa thuong yêu! Sáng nay con m? mail m?t ngu?i b?n, b?n ?y g?i cho con b?n câu 
tho Tr?n Ng?c Châu, r?ng "Em dã h?n g?p nhau dêm ba muoi/ Bên b?p l?a n?i
bánh chung r?t ?m/ U?ng chung nhau m?t ly trà d?m/ S? k? hoài mà không h?t 
chuy?n vui..." B?n ?y làm con nh? vô cùng ngày b? chua di xa và nh?ng phút giây
gia dình sum h?p. M?y nam sau này, khi con v?n còn "nhóc t?" nhung dã l?n chút 
chút thì b? luôn ?m và n?m trong b?nh vi?n, không còn gói bánh chung cho
con n?a.

B? thuong yêu, tình yêu c?a b? khi ?y dành cho con g?i vào dâu nh?? G?i vào 
dâu, con không bi?t du?c... Ngày cu?i nam b?nh vi?n thu?ng cho b?nh nhân v?
nhà an T?t. Nh?ng chi?u ba muoi dón b? t? b?nh vi?n tr? v? nhà c?a chúng ta, 
khi ?y - v?i con - MÙA XUÂN V?.

Con bây gi? dang ? xa nhà, m?i T?t d?n xuân v? luôn g?i lên nh?ng u?c ao th?m 
kín v? cu?c d?i, u?c mo v? m?t chàng trai luôn yêu con nhi?u nhu b?, n?u con
tìm du?c ngu?i dó, h?n anh ?y cung yêu b? b?ng con.

Dã m?y mùa xuân di qua không còn b?, và mùi huong tr?m ngày T?t v?n làm con 
thao thi?t nh? thuong. Trong hành trình cu?c s?ng, con nh?n ra r?ng c? di mãi
di mãi thì nh?ng th?i kh?c giao th?a, nam m?i, hay mùa xuân cung ch? là quy 
u?c; di?u quan tr?ng là c?m giác yêu thuong dành cho mình r?t g?n, yên chí
không bao gi? m?t.

Nhu là con yêu b?. Nhu là h?t th?y nh?ng ông b? bà m? trên th? gian yêu nh?ng 
d?a con mình. Thì khi ?y con luôn khoan thai v?ng bu?c trong cu?c d?i này,
mu?n ph?n d?u t?t hon chính b?n thân mình ngày hôm nay, và m?i ngày mai là m?t 
ngày m?i. Và MÙA H?NH PHÚC s? ? bên.

Papa! Con dang nhìn ra ngoài tr?i n?ng d?p! Mùa xuân c?a th?i ti?t, c?a d?t 
tr?i dang v? r?i d?y. Ch?c chân mùa xuân ?m, r?t ?m. Mong m?t nam m?i an lành
cho nh?ng ngu?i con thuong yêu, b? nh??

THÙY DUONG

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Gui Nguoi Con Yeu