Google Thach Thuc Chinh Phu My

Google thách th?c Chính ph? M?

Trang ch? c?a Google, hãng cung c?p d?ch v? tìm ki?m l?n nh?t th? gi?i

TTO - Tranh cãi v? vi?c b?o v? quy?n t? do cá nhân l?i n?i lên ? M? sau khi 
Google t? ch?i yêu c?u c?a Chính ph? M? v? vi?c cung c?p danh sách khách hàng
s? d?ng d?ch v? c?a mình.

Di?u lu?t liên bang du?c ban hành vào nam 1988 v? vi?c b?o v? tr? em tru?c 
nh?ng n?i dung khiêu dâm trên Internet dang b? các nhà b?o v? quy?n t? do cá
nhân ch? trích vì nó vi ph?m quy?n t? do th? hi?n c?a cá nhân.

Vi?c Google t? ch?i yêu c?u c?a B? Tu pháp M?, ngay l?p t?c dã tác d?ng d?n 
tình hình tài chính c?a hãng, b?i các nhà d?u tu lo ng?i h?u qu? c?a v? tranh
cãi. L?n d?u tiên trong 2 tháng qua, giá c? phi?u c?a Google dã gi?m xu?ng du?i 
m?c 400 USD. Giá tr? trên th? tru?ng cung gi?m 14%. Ch? trong m?t tu?n,
các c? dông c?a Google thi?t h?i 20 t? USD.

Du?c bi?t, sau khi Google tuyên b? không giao n?p cho B? tu pháp danh sách 
nh?ng ngu?i s? d?ng d?ch v? tìm ki?m trên m?ng c?a h? theo yêu c?u, B? tru?ng
tu pháp M? dã ki?n Google ra toà.

Google là hãng d?ch v? tìm ki?m m?ng quy mô l?n duy nh?t dám d?i d?u v?i chính 
ph? M? trong v? này. Các hãng khác nhu Yahoo, MSN và America Online d?u dã
tuyên b? s? n?p danh sách ngu?i s? d?ng d?ch v? c?a h? cho B? tu pháp nhung 
không cung c?p thông tin cá nhân c?a nh?ng ngu?i này.

B? tu pháp M? yêu c?u các hãng d?ch v? tìm ki?m m?ng cung c?p danh sách ngu?i 
s? d?ng là d? th?c thi di?u lu?t v? b?o v? tr? em tru?c nh?ng thông tin và
hình ?nh d?i tru? trên Internet. Tuy nhiên, Google không cho r?ng bi?n pháp này 
c?a chính ph? s? dem l?i k?t qu? mà nó l?i vi ph?m quy?n t? do cá nhân.
Hành d?ng này c?a Google dã nh?n du?c s? ?ng h? c?a T? ch?c b?o v? t? do 
Internet Electronic Frontier Foundation (EFF).

Kevin Bankston, lu?t su c?a EFF cho bi?t "n?u Google ti?p t?c t?p h?p và gi? 
các thông tin v? nh?ng khách hàng c?a h?, chúng tôi và các lu?t su tu nhân
s? d?ng v? phía h?".

Còn ông Joe Wilcox, van phòng lu?t su Jupiter Research, cho r?ng "cu?c tranh 
cãi này là cách d? di d?n m?t quy?t d?nh cu?i cùng và cái cu?i cùng này chính
là s? ti?p c?n thông tin, khi dó nh?ng ngu?i thông báo qu?ng cáo ph?i có nh?ng 
m?c dích m?t cách chính xác nh?t có th? v? các s?n ph?m c?a mình".

Theo ông Sergey Brin, d?ng sáng l?p hãng Google: "N?u Chính ph? mu?n th?c thi 
lu?t này thì vi?c mà h? nên làm là di l?c soát t?t c? các ngôi nhà trên kh?p
c? nu?c d? xem xem có nhà nào d? cho tr? em xem du?c các hình ?nh d?i tru? trên 
Internet hay không".

Hi?n các nhà phân tích v?n chua nh?n d?nh du?c là v? vi?c này có làm Google 
thi?t h?i th?t hay không, hay vi?c Google ch?ng l?i yêu c?u c?a chính ph? càng
làm ngu?i s? d?ng Internet thêm trung thành v?i hãng này.

H. DÀO (Theo AFP)

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Google Thach Thuc Chinh Phu My