Goi dien thoai bang may tinh se thuan tien hon

G?i di?n tho?i b?ng máy tính s? thu?n ti?n hon

Hãng Vonage v?a gi?i thi?u m?t lo?i th? nh? mang tên V-phone, có th? giúp m?i 
ngu?i g?i t? b?t k? máy tính nào d?n di?n tho?i ? b?t c? noi dâu trên th?
gi?i mà không c?n m?t th?i gian cài d?t ph?n m?m.

Trên chi?c th? nh? này dã du?c t?i s?n ph?n m?m giúp ngu?i s? d?ng có th? nói 
trên giao th?c internet. Khi mu?n g?i di?n tho?i giá r?, ngu?i s? d?ng ch?
vi?c c?m chi?c th? nh? vào máy tính dã du?c n?i m?ng internet bang thông r?ng. 
M?i chi?c V-phone, v?i giá 40 USD, có m?t tài kho?n riêng c?a Vonage và
có m?t s? riêng, cung gi?ng nhu sim di?n tho?i di d?ng. V?i V-phone, hãng 
Vonage gi?i thi?u 3 l?a ch?n v?i giá c? khá c?nh tranh: g?i 500 phút v?i giá
15 USD, g?i không gi?i h?n v?i 25 USD (s? d?ng cho gia dình) và g?i không gi?i 
h?n v?i 35 USD cho các doanh nghi?p. Du?c bi?t Vonage là hãng cung c?p các
d?ch v? thông tin liên l?c ? M?.

D.N
(Theo Portel)

Other related posts:

  • » Goi dien thoai bang may tinh se thuan tien hon