Goi 1 gb Qua E-mail

Máy tính phiêu luu ký

G?i 1GB qua email


B?n c?n chuy?n g?p cho b?n bè m?t t?p tin phim, kích thu?c l?n (kho?ng vài tram 
MB d?n 1GB) cho m?t ngu?i thân ? xa.

B?n mu?n chia s? phim ?nh v?i b?n bè qua Internet nhung ti?n thì h?n ch? mà các 
d?ch v? upload thì quá ch?m và dung lu?ng không cao?

V?i Pando, b?n có th? th?a mãn ph?n nào ý mu?n c?a mình.

Pando gi?i thi?u d?n khách hàng m?t d?ch v? chuy?n file qua email, v?i kích 
thu?c upload lên d?n 1GB. Th?c ch?t Pando là m?t d?ch v? trung chuy?n t?p tin.
Thông tin b?n c?n chuy?n di s? du?c mã hóa và chuy?n lên máy ch?, nén l?i r?i 
luu tr? trên dó.

Phía kia ngu?i nh?n s? nh?n du?c m?t b?c thu do Pando g?i, n?i dung là email 
c?a b?n, trong dó t?p tin kèm theo chính là m?t chìa khóa d? b?n th?c hi?n
k?t n?i v?i t?p tin g?c trên máy ch?.

D? dùng Pando, b?n dang nh?p website
http://www.pando.com/beta/
và t?i b?n "beta free" v? máy. Pando Free yêu c?u b?n cung c?p m?t email d? 
ch?ng th?c và dang ký tài kho?n. Vi?c dang ký tài kho?n có th? th?c hi?n tr?c
tuy?n sau khi b?n ti?n hành cài d?t Pando vào máy tính.

Khi click vào nút "send new" d? b?t d?u s? d?ng, b?n s? th?y màn hình g?m m?t 
giao di?n cho phép "Browse" d?n t?p tin c?n chuy?n di. B?n cung có th? chuy?n
di c? m?t thu m?c. Và t?ng dung lu?ng chuy?n không vu?t quá 1GB.

D? nh?n t?p tin này, máy ngu?i thân ho?c b?n bè c?a b?n cung ph?i cài d?t 
Pando. D? t?i t?p tin này v? b?n ch? c?n t?i t?p tin g?i kèm theo email v? máy
tính và th?c thi nó b?ng Pando. Sau dó theo nhu hu?ng d?n chuong trình d? t?i 
t?p tin chính th?c v?. T?p tin email s? có d?ng là <name>.<ext>.panda, trong
dó <name>.<ext> chính là tên c?a t?p tin mà b?n g?i.

QUANG HUÂN

Other related posts:

  • » Goi 1 gb Qua E-mail