Gioi Tre Nghi Gi Ve Game Online?

Giôùi treû nghó gì veà game online?Game online ñang laø nhu caàu khoâng theå thieáu cuûa phaàn lôùn thanh thieáu 
nieân - (aûnh: Toá Taâm)

Game online ñang trôû thaønh vaán ñeà thôøi söï treân caùc phöông tieän thoâng 
tin ñaïi chuùng Vieät Nam vaø theá giôùi. Theo ñoù, nhieàu yù kieán, baøi vieát 
ñaõ phaûn aùnh nhöõng

aûnh höôûng tieâu cöïc cuûa game online ñoái vôùi ngöôøi chôi, ñaëc bieät laø 
giôùi treû.

Nhöõng thoâng tin ñoù ñaõ taùc ñoäng theá naøo ñeán caùc game thuû treû tuoåi? 
Thanh Nieân xin trích ñaêng moät soá yù kieán tham gia dieãn ñaøn "Baïn treû 
vaø game online" taïi

trang web

www.tinhoctre.org/forum

(CLB Internet - Nhaø Vaên hoùa Thanh nieân TP.HCM), vaø taïi dieãn ñaøn Anh 
huøng luaän daønh cho game thuû toaøn caàu treân BBC.

Loaïi hình giaûi trí naøo cuõng coù hai maët

"Laøm vieäc, nghæ ngôi vaø giaûi trí laø ba loaïi hoaït ñoäng khoâng theå 
thieáu trong ñôøi soáng con ngöôøi. Nhu caàu giaûi trí luùc naøo cuõng coù vaø 
caùc hình thöùc giaûi trí

thay ñoåi theo thôøi gian: ngaøy xöa laø baét böôùm, haùi hoa, baén bi, ñaùnh 
ñaùo... vaø ñeán ngaøy nay laø game online. Loaïi hình giaûi trí naøo cuõng coù 
hai maët vaø moïi

söï laïm duïng ñeàu daãn ñeán coù haïi, ngay caû chôi theå duïc theå thao maø 
laïm duïng cuõng coøn gaây haïi nöõa laø... Vaäy neân vaán ñeà ôû ñaây laø söï 
ñieàu ñoä: gia ñình haõy quaûn

lyù vaø khuyeân nhuû caùc thaønh vieân cuûa mình; xaõ hoäi neân taïo ñöôïc dö 
luaän veà phöông phaùp giaûi trí laønh maïnh; Nhaø nöôùc neân coù bieän phaùp 
cheá taøi ñeå daãn daét caùc

hoaït ñoäng giaûi trí theo höôùng maø coâng daân, gia ñình vaø xaõ hoäi mong 
muoán. Vieäc laøm aàm ó moät loaïi hình giaûi trí voán dó bình thöôøng trong 
thôøi ñaïi coâng ngheä

thoâng tin coù khi laïi phaûn taùc duïng". (Hozung)

Bieát döøng laïi ñuùng luùc

Li Yang, moät game thuû noåi tieáng Trung Quoác - (aûnh: BBC)

"Ñöôïc tung hoaønh ngang doïc trong theá giôùi roäng lôùn cuûa caùc game online 
laø moät nieàm say meâ vôùi nhieàu daân ghieàn game. Quaêng mình vaøo cuoäc 
chieán, maáy ai nhaän

ra raèng taát caû nhöõng thöù hoï coù trong tay nhö tieàn baïc, vinh quang, 
chieán coâng, ñaúng caáp... taát caû chæ laø aûo? Khi aáy, ñoàng tieàn vaø 
thôøi gian boû ra cho vieäc

chôi game thu ñöôïc gì ngoaøi vieäc söùc khoûe sa suùt, tuoåi treû bò röûa 
troâi treân baøn phím haèng ngaøy, haèng thaùng, thaäm chí haèng naêm... Theo 
yù kieán cuûa toâi, game

laø moät hình thöùc giaûi trí coù theå goïi laø laønh maïnh neáu chuùng ta xaùc 
ñònh roõ raøng raèng ñoù chæ ñôn thuaàn laø ñeå giaûi trí. Chôi game khoâng chæ 
naâng cao khaû

naêng tö duy maø coøn giöõ cho giôùi treû noùi rieâng vaø moïi ngöôøi noùi 
chung traùnh xa nhöõng teä naïn cuûa xaõ hoäi. Chuùng ta chæ neân chôi game 
trong tö theá chuû ñoäng,

ñöøng ñeå noù chi phoái thôøi gian, söùc khoûe, tieàn baïc. Caùc nhaø saûn 
xuaát game chaéc haún cuõng khoâng muoán gamer vì quaù nghieän maø ñaùnh maát 
baûn thaân cuûa mình". (Hoaøng

Tuaán)

Game khoâng coù haïi

"YÙ kieán caù nhaân cuûa chaùu laø game online khoâng coù haïi, maø taát caû 
chæ do con ngöôøi. Phaûi saép xeáp thôøi gian nhö theá naøo cho hôïp lyù, vaø 
chæ neân chôi cho vui,

cho bieát. Maët khaùc, vaên hoùa trong game cuõng laø moät vaán ñeà raát quan 
troïng ñoái vôùi caùc game thuû vì chôi game online laø moät phaàn hoùa thaân 
cuûa ngöôøi chôi vaøo

nhaân vaät, boäc loä tính caùch cuûa ngöôøi chôi. Coù nhieàu baïn aên hoïc töû 
teá nhöng khi vaøo chôi thì gioáng nhö khoâng coù hoïc, duøng nhöõng ngoân töø 
raát voâ vaên hoùa.

Mong caùc GM cuøng admin thaúng tay vôùi nhöõng tröôøng hôïp treân ñeå game 
online luoân laønh maïnh, trong saïch...". (

danhphuong86@xxxxxxxxx)

Coù aûnh höôûng ñeán cuoäc soáng!

"Vaán ñeà naøo cuõng toàn taïi hai maët ñoái laäp, game online cuõng theá. 
Rieâng toâi, aûnh höôûng xaáu nhaát laø laâu laâu vaãn online suoát ñeâm ñeå 
luyeän caáp (nhöng chæ khi

naøo toâi ñöôïc nghæ ngaøy hoâm sau maø thoâi). Coøn aûnh höôûng toát chính laø 
toâi ñaõ bieát caùch quan taâm chia seû vôùi ngöôøi khaùc, bieát giuùp ñôõ 
ngöôøi khaùc töø trong

game ra ñeán cuoäc soáng thaät. Toâi cuõng coù lôøi khuyeân vôùi caùc gamer, 
chuùng ta laø nhöõng ngöôøi treû tuoåi, chuùng ta chôi game nhö moät hình thöùc 
giaûi trí, haõy

vui chôi laønh maïnh, ñieàu ñoä chöù ñöøng ñeå daãn ñeán tình traïng suy nhöôïc 
nhö moät soá baïn ñaõ maéc phaûi gaàn ñaây". (Voõ Ngoïc Thö, 230/6 Hai Baø 
Tröng, Q.1, TP.HCM).

Neân kieåm soaùt thôøi gian chôi game

"Toâi laø moät gamer cuûa PTV xin ñeà xuaát maáy yù nhoû sau ñoái vôùi caùc 
nhaø cung caáp dòch vuï game online. Toâi nghó neân theâm ñoaïn code ñeå kieåm 
soaùt giôø chôi theo

giôø ñi hoïc, ñi laøm vaø traùnh tình traïng caùc gamer chôi lieàn tuø tì suoát 
24 giôø. Nhöõng cô quan coù traùch nhieäm phaûi xeùt duyeät thaät kyõ caùc game 
tröôùc khi phoå

bieán ñeå ngöôøi chôi ôû Vieät Nam coù theå qua troø chôi hoïc ñöôïc nhieàu 
ñieàu boå ích. Qua söï kieän Mobile game taïi Vieät Nam ñang dieãn ra, toâi töï 
hoûi taïi sao ngöôøi

Vieät Nam chuùng ta khoâng töï toå chöùc cuoäc thi saùng taïo game online mang 
ñaäm daáu aán caùc troø chôi daân gian, lòch söû...". (Buøi Anh Kieät, 561/1 
Ñieän Bieân Phuû,

P.1, Q.3, TP.HCM)

Coøn chôi game nghóa laø coøn... soáng!

"ÖØ thì toâi laø daân nghieän. Nghieän game. Toâi bieát mình ñang ñieân cuoàng 
beân maøn hình vi tính, moãi ngaøy chôi naêm baûy tieáng, cuoái tuaàn "taêng 
ca" leân 15 tieáng,

vaø coù luùc ñaït kyû luïc 48 tieáng ñoàng hoà chieán ñaáu khoâng chôïp maét! 
Nhieàu luùc chaû nguû moät teïo naøo. Töø khi daán thaân vaøo nghieäp game, 
toâi bieát cô theå mình ñang

daàn bò huûy hoaïi, khoâng heà taäp theå duïc, caûm soát nhöùc ñaàu lung tung.

Dieãn ñaøn "Baïn treû vaø game online" ñang ñöôïc Nhaø Vaên hoùa Thanh nieân 
TP.HCM toå chöùc nhaèm trao ñoåi veà nhöõng aûnh höôûng tích cöïc laãn tieâu 
cöïc cuûa game online.

Dieãn ñaøn dieãn ra baèng 2 hình thöùc: dieãn ñaøn online vaø toïa ñaøm tröïc 
tieáp (taïi Nhaø Vaên hoùa Thanh nieân vaøo ngaøy 9.10). Tham gia dieãn ñaøn, 
caùc baïn treû coù theå

göûi baøi vieát, tham luaän baøy toû nhöõng yù kieán cuûa mình ñoái vôùi game 
online ñeán ñòa chæ

diendan@xxxxxxxxxxxx,

göûi baøi tröïc tuyeán taïi dieãn ñaøn cuûa CLB Internet Nhaø Vaên hoùa Thanh 
nieân (

www.tinhoctre.org/forum)

hoaëc göûi thö ñeán Phoøng Khoa hoïc giaùo duïc Nhaø Vaên hoùa Thanh nieân (soá 
4 Phaïm Ngoïc Thaïch Q.1). Ban toå chöùc seõ nhaän baøi tham gia dieãn ñaøn 
ñeán heát ngaøy 7.10

vaø seõ coù giaûi thöôûng cho caùc baøi vieát, tham luaän hay.

Nhöng naøo coù heà gì, vì coøn chôi game nghóa laø coøn... soáng! Chôi game 
online, ta coù theå caûm nhaän ñöôïc haøng trieäu chieán höõu cuøng saùt caùnh 
vôùi mình. Ñaâu deã

gì coù ñöôïc khoâng khí coäng ñoàng nhö theá ! Anh trôû thaønh hieäp khaùch, 
cuøng töù haûi giai huynh ñeä vôùi moïi ngöôøi. Anh, toâi thaønh moät ñoäi 
soáng cheát coù nhau. Con

ngöôøi ta deã gì heát mình nhö theá ôû ngoaøi ñôøi!". (Li Yang, kyõ sö phaàn 
meàm taïi Baéc Kinh, Trung Quoác)

Xem ti vi caû chuïc tieáng, sao khoâng baûo laø nghieän ?

"Taïi sao laïi goïi game thuû boïn toâi laø "con nghieän"? Khoái ngöôøi ngoài 
lì beân maøn hình ti vi caû chuïc tieáng moãi ngaøy sao khoâng baûo laø 
nghieän? Moãi ngaøy toâi chæ

ngoài ñoàng treân maïng 4-5 tieáng thoâi, cuoái tuaàn thì khoaûng 15-16 tieáng 
gaén boù vôùi game. Chôi game giuùp toâi thoaùt khoûi nhöõng ñieàu buoàn chaùn, 
meät moûi cuûa cuoäc

soáng hieän taïi. Cöù xoâng pha giang hoà ñi, baïn vöøa ñöôïc xaû stress vöøa 
ñöôïc "giao tieáp" vôùi moïi ngöôøi. Toâi soáng trong moät thò traán nhoû, vaø 
chæ qua game toâi

môùi coù dòp keát baïn vôùi maáy chieán höõu töø Thuïy Ñieån, UÙc vaø Haøn 
Quoác. Chuùng toâi toân thôø chuû nghóa töï do game, vì ñoù laø nieàm vui. 
Phaûi bieát taän höôûng nhöõng

nieàm vui nho nhoû nhö theá chöù". (Brandon Hipsher, AÁn Ñoä)

Chæ giaûm thôøi gian chôi khi... vôï ñeû

Cöù nghæ chôi game chöøng 5 phuùt laø toâi muoán... ñoå beänh! Toâi chæ kòp ñi 
uoáng moät chuùt nöôùc thoâi laø phaûi quay laïi maùy vi tính ngay. AÊn game, 
uoáng game, coøn

nguû thì taát nhieân laø khoâng coù. Laøm vieäc taïi coâng ty, toâi cuõng tranh 
thuû leân thaêm caùc forum game ñeå chaøo hoûi baèng höõu. Saép tôùi vôï toâi 
seõ sinh con neân toâi

cuõng ñaønh ngaäm nguøi giaûm bôùt thôøi gian beân maùy vi tính ñeå chaêm nom 
vôï thoâi. Nhöng toâi gheùt nhöõng ngöôøi cöù baûo chôi game khoâng phaûi laø 
cuoäc soáng. Maáy oâng

thöû chôi vaøi ngaøy coi coù soáng ñöôïc maø thieáu game khoâng? Noùi vaäy 
thoâi chöù nhöõng ai coøn chöa "dính chöôûng" cuûa game thì ñöøng coù daïi maø 
thöû, vì caùc baïn seõ

"caûm" noù maát thoâi. Gioáng nhö bieát tröôùc mình seõ nghieän röôïu, baïn coù 
daïi gì neám thöû ly ñaàu tieân khoâng? Chaéc laø khoâng maø". (Navee Khan, 
London, Anh)

Toá Taâm - Ñaêng Haïnh

(Theo

www.tinhoctre.org/forum,

BBC)

Other related posts:

  • » Gioi Tre Nghi Gi Ve Game Online?