[SMCC] Giai phap cho cac van de truyen thong

Gi?i pháp cho các v?n d? truy?n thông
Chào các b?n,

Trong bài "Truy?n thông c?a ngu?i Vi?t" chúng ta dã nh?c qua m?t s? v?n d? 
thu?ng g?p trong cách nói chuy?n/truy?n thông c?a ngu?i Vi?t chúng ta: truy?n 
thông b?ng im l?ng, lúc nào cung "yes", nói ngu?c s? th?t, truy?n thông ki?u bí 
m?t, truy?n thông ki?u cá nhân hay phe nhóm, và nói ki?u mù m?.
Hôm nay chúng ta nói d?n các gi?i pháp cho v?n d? truy?n thông này.

1. Gi?i pháp d?u tiên là chúng ta ph?i nh?y c?m v? vi?c "nghe". 

Thu?ng thì ngu?i nghe t?t thì nói t?t, ngu?i nghe t?i thì nói t?i.

Ch? "nghe" ? dây d?ng nghia v?i ch? "d?c", và ch? "nói" d?ng nghia v?i ch? 
"vi?t".

? các n?n kinh t? cao ngu?i ta nói r?t nh?, và ta ph?i nghe r?t rõ. Ví d?: 
Ngu?i th? tru?ng nh?c nhân viên m?i có m?t câu "D?ng nh?n quà c?a khách hàng". 
Ch?ng có ham d?a ran de gì c?, và cung ch?ng nh?c l?i l?n nào. Nhung sau dó m?t 
tu?n ngu?i nhân viên nh?n cây bút máy m?i c?a m?t khách hàng t?ng, và b? du?i 
vi?c. C?u ta không th? phàn nàn ta tôi tu?ng là chuy?n dó là chuy?n nh?.

Càng lên d?n c?p cao l?i nói càng r?t nh? nhàng, ng?n g?n, dôi khi ch? m?t hai 
ch?. Ngu?i nghe ph?i bi?t nghe rõ ràng. Không ch?c thì h?i l?i. Nhung d?ng d?i 
ph?i nh?c l?i hay ham d?a tru?c khi bi?t dó là chuy?n quan tr?ng.

2. Có gì trong lòng thì nói ra. 

Không nói thì ngu?i ta không bi?t, và có th? hi?u hoàn toàn sai v? mình. Không 
thích thì nói là không thích, không d?ng ý thì nói là không d?ng ý, tr? h?n thì 
nói là tr? h?n và xin h?n m?i, có v?n d? thì nói là có v?n d?.

Chuy?n gì trên d?i ta cung có th? nói du?c, mà không s? ngu?i kia ph?t ý hay lo 
s?. Ch? ph?i bi?t cách nói mà thôi, nhu là:

- Không/chua d?ng ý: "Di?u anh nói em th?y r?t có lý, nhung nh? có ngu?i nói 
g?i pháp này quá t?n kém thì ta ph?i gi?i thích th? nào?"

- Tr?n an: "Hi?n nay mình dang b? ch?m v? gi?y t?. Vì lý do nào dó mà ?y Ban b? 
d?y vi?c. Nhung em dang thúc d?y m?i ngày. Vài hôm n?a mà chua xong thì em s? 
dích thân xin g?p ch? t?ch ?y Ban d? ngh? ?y Ban hoàn t?t nhanh cho mình. Bác 
ch? t?ch này dã có làm vi?c v?i em tru?c dây. Anh an tâm." (D?ng nói chung 
chung: M?i s? d?u t?t d?p dù hoi ch?m. And d?ng lo).

- Tr? h?n: "Em xin l?i, em b? lu bu tu?n này quá nên không xong k?p hôm nay, 
anh cho em m?t tu?n n?a du?c không?"

- G?p khó khan: "D? ngh? c?a anh r?t hay, nhung mình còn ph?i xem các d?ng 
nghi?p c?a mình có ?ng h? ý ki?n dó không dã, r?i m?i khai tri?n du?c. Anh d?i 
mình nói chuy?n v?i các b?n dã nhé."

- Không thích: "D? ngh? c?a anh cung có lý, nhung vì lý do gì dó mà em c?m th?y 
không h?p gu c?a em. Anh cho em suy nghi thêm." 

Nói chung là b?t kì chuy?n gì trên d?i ta cung có th? nói ra du?c m?t cách l?ch 
s? d?u dàng, ch?ng d?ng ch?m ai. Ch? c?n suy nghi tìm cách nói tru?c dó mà thôi.

3. Nói rõ ràng c? th?, d?ng nói mù m?.

- "Ngày mai em s? d?n nhà ch? kho?ng 10 gi? sáng", thay vì "Ngày mai em d?n."

- "Em s? làm cho ch? và giao cho ch? th? hai tu?n t?i", thay vì "Em s? làm cho 
ch?."

- "Em ph?i báo cáo v?i lãnh d?o", thay vì "Em có chút v?n d?".

4. Trong m?t nhóm thì quy lu?t chung là b?t kì di?u gì cung nói v?i c? nhóm 
(email r?t thu?n ti?n), ngo?i tr? nh?ng di?u không th? hay chua th? nói cho c? 
nhóm.

D?ng nên nói chuy?n công vi?c mà ch? 2 hay 3 ngu?i nói riêng, b? c? nhóm ra 
ngoài (tr? khi 2 hay 3 ngu?i dó là lãnh d?o, và dang bàn vi?c c?a lãnh d?o). 
90% các cu?c nói chuy?n riêng r? s? làm nhóm b? phân chia.

Cho c? nu?c, ta cung dùng quy lu?t chung-t?t c? m?i thông tin d?n c?n cho ngu?i 
dân bi?t, ngo?i tr? các thông tin ph?i gi? kín (thay vì: T?t c? m?i thông tin 
d?n c?n gi? kín, ngo?i tr? các thông tin ngu?i dân nên du?c bi?t).

5. Thêm v? "lãnh d?o" và "di theo". 

Tru?ng nhóm, tru?ng l?p, th? tru?ng. là tru?ng. N?m quy?n quy?t d?nh. Làm vi?c 
v?i th? tru?ng, d?ng qua m?t th? tru?ng, d?ng l?n quy?n th? tru?ng hay dàm ti?u 
sau lung th? tru?ng..

Không ph?i là chúng ta ch? c?n có k? nang lãnh d?o (leadership skills) và chúng 
ta cung c?n k? nang làm thành viên (following skills, skills of a follower). 
Ngu?i không gi?i following thì duong nhiên là không gi?i leading.

Following skills và leading skills luôn luôn di chung v?i nhau trong m?i ngu?i.

Chúc các b?n truy?n thông gi?i.

M?n,

Hoành

Tr?n Dình Hoành

Other related posts:

  • » [SMCC] Giai phap cho cac van de truyen thong - Nguyen Hong Van