Giai ma nhung vu trong an: Bai cuoi

Gi?i mã nh?ng v? tr?ng án: Bài cu?i: n?i ni?m ngu?i trong cu?c

Giám d?nh truy nguyên án m?ng t?i Phòng PC21, Công an TP.HCM
Khoác lên ngu?i b? d?ng ph?c chi?n si công an nhân dân, nh?ng chuyên gia khoa 
h?c hình s? luôn d?t trách nhi?m lên trên h?t. H? s?n sàng lao di trong dêm
khi c?n, mi?t mài làm dêm làm ngày khi án kh?n gây nh?c nh?i du lu?n, d?i m?t 
v?i nh?ng hi?m nguy mà ngh? nghi?p có th? dem l?i. Nhung t?n sâu dáy lòng,
h? cung có nh?ng tâm tu r?t d?i thu?ng...

Gi?i oan cho ngu?i vô t?i...

Trong h?u h?t các v? án, s? có m?t c?a chuyên gia khoa h?c hình s? không ch? 
c?ng c? cho v? án có nh?ng ch?ng c? v?ng ch?c d? vi?c xét x? dúng ngu?i dúng
t?i mà trong không ít v?, h? còn gi?i oan cho ngu?i vô t?i... Tháng 3.2005, xác 
anh Nguy?n H., t?m trú t?i Tân L?p, Tân Biên, Tây Ninh du?c phát hi?n ngay
ph?n d?t giáp ranh v?i vu?n nhà hàng xóm, Nhi?u ngu?i cho r?ng anh H. b? gi?t. 
Dáng luu ý, khi co quan di?u tra trung c?u, co quan giám d?nh pháp y t?i
d?a phuong cung k?t lu?n nguyên nhân anh H. ch?t do b? v? s?, ch?n thuong s? 
não, xuong s?ng mui b? gãy, xuong su?n b? gãy ? các v? trí s? 3-4-5, ph?i
d?p ? ph?n ph?i. Th?m chí, trong k?t lu?n, còn ghi "ch?t do b? dánh" và xác 
d?nh hung khí gây án là lo?i g? vuông có c?nh s?c.

Các co quan di?u tra vào cu?c. Nhung cu?c truy lùng th? ph?m v?n luôn gi?m chân 
t?i ch?. Các chuyên gia Phân vi?n Khoa h?c hình s? du?c m?i xem xét l?i
hi?n tru?ng. Qua nh?ng t?m ?nh ch?p hi?n tru?ng ban d?u và kh?o sát l?i th?c 
t?, các chuyên gia lo?i tr? dây là m?t v? án m?ng. Vì nh?ng d?u v?t d? l?i
hi?n tru?ng, d?u v?t t?n thuong trên t? thi, nghiên c?u các co ch? hình thành 
d?u v?t t?n thuong... cho m?t k?t lu?n b?t ng?: ch? là m?t tai n?n. Do m?c
b?nh tâm th?n nên trong m?t l?n b? nhà di lang thang, anh H. dã trèo lên cây 
d?a trong dêm t?i và b? ngã t? ng?n d?a xu?ng, d?n d?n t? vong. "T?i hi?n
tru?ng, cách xác n?n nhân 3,2m, có cây d?a cao 7,2m. Qua nghiên c?u cho th?y 
thân cây có nh?ng v?t xu?c, tàu d?a b? ru xu?ng... phù h?p v?i m?t v? tai
n?n do trèo d?a. Các thuong tích trên ngu?i n?n nhân là do té ngã t?o thành" - 
m?t chuyên gia d?u v?t Phân vi?n Khoa h?c hình s? tr?c ti?p tham gia xem
xét hi?n tru?ng v? án cho bi?t. "V? án" sau dó du?c khép l?i, vì có l?c tung c? 
th? gi?i cung không th? tìm ra th? ph?m.

Cánh c?a két s?t b? n?y tung trong m?t v? tr?m t?i TP.HCM du?c Phòng PC21 mang 
v? d? giám d?nh d?u v?t

M?t ngu?i ch?ng b? nghi ng? gi?t v? nhung sau dó các chuyên gia khoa h?c hình 
s? dã tìm th?y b?ng ch?ng gi?i oan cho anh này. D?u nam 2006, Lê Thanh C.
(30 tu?i, ng? Giá Rai, B?c Liêu) cãi nhau v?i v? là ch? U., sau dó C. có dánh 
v? r?i b? di. D?n chi?u quay v?, C. phát hi?n v? mình n?m ch?t trên giu?ng.
Do C. thu?ng hay dánh ch?i v? và l?n này qu? th?t là tru?c khi ch? U. ch?t, C. 
dã "thu?ng c?ng tay" nên gia dình ch? U. kéo d?n r?t dông dòi C. ph?i "tr?
n? máu". Các co quan ch?c nang vào cu?c, công tác khám nghi?m hi?n tru?ng và 
khám nghi?m t? thi du?c ti?n hành. Qua dó, bác si pháp y k?t lu?n ch? U. ch?t
do b? bóp c?, kèm theo m?t s? t?n thuong ph?n m?m ? trên m?t và trên ngu?i. 
Hành vi "gi?t ngu?i" c?a C. tu?ng nhu dã quá rõ. Nhung sau dó, do du lu?n và
phía gia dình n?n nhân quá b?t bình, và cung có m?t s? chi ti?t v? nghi?p v? 
chua du?c làm rõ, Ban giám d?c Công an t?nh B?c Liêu dã di?n m?t yêu c?u Phân
vi?n Khoa h?c hình s? xu?ng khám nghi?m l?i t? thi. Di?u dáng nói là sau 4 
ngày, xác n?n nhân dã phân h?y n?ng, mùi hôi th?i b?c n?ng n?c... nhung h?i
d?ng khám nghi?m v?n x?n tay vào cu?c. K?t qu? cho th?y: các d?t s?ng c? d?u 
bình thu?ng, không b? t?n thuong; có m?t s? v?t thuong vùng m?t, mông, hai
tay nhung không ph?i là nguyên nhân tr?c ti?p d?n d?n cái ch?t, mà ch? U. ch?t 
do ng? d?c thu?c tr? sâu (tìm th?y trong d? dày).

... và nh?ng n?i ni?m

Khi m?t m?i hi?m nghi du?c gi?i t?a, các chuyên gia khoa h?c hình s? l?i th?y 
nhu trút du?c m?t ph?n gánh n?ng c?a công vi?c và coi dó là ni?m vui trong
ngh? nghi?p. L?y ni?m vui c?a ngu?i dân làm ni?m vui c?a chính mình, nhung ?n 
sâu trong lòng h? cung không ít nh?ng n?i ni?m.

? t? giám d?nh pháp y thu?c Phòng Khoa h?c k? thu?t hình s? Công an TP.HCM 
(PC21), có 6 bác si pháp y, trong dó có 2 n?, d?m nhi?m giám d?nh t?t c? các
v? án c?n giám d?nh pháp y trên d?a bàn thành ph?. Ch? ng?n ?y ngu?i nhung m?i 
nam h? ph?i x? lý t? 1 d?n 2 ngàn v? án. Có không ít v? n?n nhân du?c phát
hi?n sau khi dã ch?t nhi?u ngày, thi th? b? phân h?y, b?c mùi n?ng n?c d?n m?c 
ngu?i thân c?a n?n nhân còn không mu?n l?i g?n, nhung các bác si pháp y
v?n ph?i ti?p xúc v?i t? thi d? tìm ra nguyên nhân cái ch?t. R?i nhi?u v? n?n 
nhân vô th?a nh?n... B?t tay vào làm công tác giám d?nh là các chuyên gia
khoa h?c hình s? ph?i ch?p nh?n d?i m?t v?i nh?ng nguy co tai n?n ngh? nghi?p 
nhu lây nhi?m b?nh t?t. D?c bi?t, th?i gian nh?ng nam g?n dây, khi ngu?i
nhi?m b?nh HIV/AIDS gia tang, mà da ph?n nh?ng ngu?i nhi?m can b?nh này thu?ng 
b? nhà lang thang, r?i ch?t "vô th?a nh?n". Vì th?, nguy co lây nhi?m cho
nh?ng ngu?i làm công tác giám d?nh ngày càng cao và quan tr?ng hon là ?nh hu?ng 
tâm lý do ám ?nh, t? ti m?c c?m...

B?o v? hi?n tru?ng m?t v? tr?ng án t?i TP.HCM

Công vi?c v?t v?, n?ng nh?c và d?y r?y nh?ng nguy hi?m ch?c ch? nhu th?, nhung 
s? dãi ng? cho nh?ng ngu?i làm công tác khoa h?c hình s? l?i chua tuong x?ng.
M?t giám d?nh viên tu pháp ch? nh?n du?c 150 ngàn d?ng cho m?t l?n khai qu?t 
m?; 100 ngàn d?ng cho m?t tru?ng h?p gi?i ph?u t? thi; ch? 20 ngàn d?ng cho
m?t v? giám d?nh hài c?t...
D?i v?i các chuyên gia khoa h?c hình s? khoác lên mình b? d?ng ph?c công an 
nhân dân, h? không dòi h?i quy?n l?i, nhung v?i nh?ng dãi ng? nhu nói trên thì
th?t không công b?ng vì nh?ng dóng góp mà h? mang l?i cho nhân dân và xã h?i là 
r?t ý nghia và l?n lao...

Nói v? công vi?c c?a mình, thu?ng tá Nguy?n H?ng Quang, Tru?ng Phòng PC21 Công 
an TP.HCM, cho bi?t: T?t c? cán b? chi?n si PC21 d?u l?y kim ch? nam cho
hành d?ng c?a mình là 6 di?u Bác H? d?y Công an nhân dân, luôn c? g?ng vu?t qua 
nh?ng khó khan t?m th?i tru?c m?t d? hoàn thành t?t nhi?m v? du?c giao.
Trong 5 nam g?n dây, don v? luôn du?c tang danh hi?u don v? tiên ti?n và b?ng 
khen c?a UBND TP.HCM. Nhi?u lu?t cán b? chi?n si du?c khen thu?ng d?t xu?t
vì dã có thành tích tham gia khám phá nhi?u v? án. T? ch?c co s? D?ng du?c bình 
ch?n khen thu?ng 5 nam li?n là trong s?ch v?ng m?nh.

D.T - D.H

Other related posts:

  • » Giai ma nhung vu trong an: Bai cuoi